Group of people

Cynhalwyr

Mae cynhalwyr yn darparu cymorth di-dâl, rheolaidd i berthynas, cymydog neu ffrind sy’n cael trafferth ymdopi gartref oherwydd salwch hir, oedran neu anabledd. 

 

Gall gofalu am rywun fod yn foddhaus, ond gall effeithio ar eich bywyd gartref, eich bywyd gwaith, eich amser hamdden a’ch perthynas gyda phartner hefyd. Does dim rhaid ieich bod yn byw yn yr un tŷ â rhywun i fod yn gynhalydd iddo.

 

Nid yw cynhalwyr yn derbyn tâl am eu cymorth, a weithiau fe’u gelwir yn ofalwyr di-dâl neu anffurfiol. 

 

 

Happy family of five

Digwyddiadau a Gweithgareddau i Gynhalwyr

Newyddion a gwybodaeth am ddigwyddiadau i gynhalwyr ledled y Fro. 

 

Hysbysfwrdd Cynhalwyr    

 

Diwrnod Hawliau Cynhawyr 2018

Asesiadau Cynhalwyr

Rhaid cynnig cynnal asesiad pan fod angen cymorth ar gynhalydd. Bydd gweithiwr cymdeithasol neu swyddog cefnogi cynhalwyr yn siarad â chi am yr hyn fyddai’n ddefnyddiol i chi a’r person rydych chi’n gofalu amdano.

 

Asesiadau Cynhalwyr

Hyfforddiant i Gynhalwyr

Cynhelir cyrsiau hyfforddiant gydol y flwyddyn yn y pynciau hyn: Gofal Sylfaenol dros Feddyginiaethau, Cymorth Cyntaf, Rheoli Ymddygiad Heriol, Trin a Thrafod Corfforol, Ymwybyddiaeth o Glefyd Parkinson a Telecare.

 

Digwyddiadau a Hyfforddiant

Cerdyn Sinema i Gynhalwyr

Mae’r cwmnïau sinema, Comisiwn Hawliau Anabledd a’r Cinema Exhibitors Association (CEA) wedi cyflwyno cerdyn adnabod. Bydd hawl gan ddeiliad y cerdyn dderbyn un tocyn am ddim i rywun sy’n mynd i’r sinema gydag e neu hi. 

 

Cerdyn Sinema

Cerdyn Argyfwng i Gynhalwyr

Cynllun ar y cyd â Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd yw’r Cerdyn Argyfwng i Gynhalwyr (CEC). Ei ddiben yw trefnu gofal i unigolyn petai rywbeth annisgwyl yn digwydd i’w gynhalydd.

 

Cerdyn Argyfwng Cynhalwyr

Cynhalwyr Ifanc

Unigolyn o dan 18 oed sy’n gofalu am rywun yn ddi-dâl yw Cynhalydd Ifanc. Gall fod yn gofalu am riant, brawd, chwaer, mam-gu, tad-cu neu berthynas arall. 

 

Cynhalwyr Ifanc

Welsh Carers Time CoverGwasg Gofal

Gwasg Gofal yw cylchlythyr Cyngor Bro Morgannwg i gynhalwyr sy’n byw yn y Fro. 

 

Mae'r argraffiad mwyaf diweddar ar gael i'w lawr lwytho:

 

Argraffiadau gorffennol:

 

I dderbyn copi o’r cylchlythyr a gwybodaeth am hyfforddiant, cysylltwch â James Livingstone, Swyddog Datblygu Cynhalwyr. Cofiwch nodi os hoffech dderbyn y cylchlythyr yn Gymraeg neu yn Saesneg.

 

 

Dewis Cymru Logo Welsh