Top

Brig

Tocyn Mantais Bws 

Os ydych chi’n ddall neu ag anabledd ac yn byw yn y Fro, gallech chi fod yn gymwys i dderbyn tocyn mantais teithiau bws Llywodraeth Cymru. Gellir ei ddefnyddio ledled Cymru ar y rhan fwyaf o wasanaethau trafnidiaeth leol.

 

Mae pobl hŷn a phobl ag anabledd yn cael teithio’n rhad ac am ddim ar wasanaethau bws lleol ledled Cymru. Mewn rhai achosion, gall pobl ag anabledd sydd angen cymorth i deithio fynd â chydymaith gyda nhw am ddim. 

 

Cymhwysedd Tocyn Mantais Pobl ag Anabledd

Gallwch wneud cais am Docyn Mantais Pobl ag Anabledd os: 

  • Ydych chi dros 60 mlwydd oed      
  • Oes gennych anabledd neu anaf sy’n gwneud cerdded yn anodd iawn i chi
  • Ydych yn fyddar a heb leferydd
  • Ydych yn ddall neu â nam ar eich golwg
  • Ydych yn methu defnyddio’ch dwy fraich
  • Oes gennych anabledd dysgu
  • Buasech yn cael eich gwrthod am drwydded yrru o dan adran 92 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig y Ffyrdd 1988 (ac eithrio achosion o gamddefnydd parhaus o gyffuriau ac alcohol)

Gwneud Cais am Docyn Mantais Bws

I wneud cais am Docyn Mantais Bws, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais:

 

 

Rhaid i chi fynd â’r ffurflen gais at eich meddyg er mwyn cael llofnod, a stamp â chyfeiriad a rhif ffôn y feddygfa arno.

 

Yn ogystal, rhaid i chi ddarparu: 

  • Bil Treth Cyngor, bil cartref neu fantolen banc
  • Un ffotograff lliw, cymeradwy ar gyfer pasbort

 

Mae ffurflenni cais hefyd ar gael o’r Swyddfeydd Dinesig yn y Barri a swyddfeydd rhanbarthol yn y Bont-faen, Llanilltud Fawr a Phenarth.  

 

Anfonwch ffurflenni cyflawn at: 

 

C1V

Canolfan Hamdden Y Barri

Greenwood Street

Y Barri

CF63 4JJ

 

Gall gymryd 3-4 wythnos i brosesu cais. 

 

Gellir defnyddio tocynnau mantais ar bob gwasanaeth bws lleol ledled Cymru, saith diwrnod yr wythnos ar unrhyw adeg o’r dydd. Nid yw tocynnau mantais yn ddilys i deithio ar fysys National Express, Trawscambria na Gwasanaethau Gwennol Abertawe.


Mae rhai cynghorau sy’n ffinio â Lloegr wedi trefnu bod tocynnau mantais yn ddilys ar deithiau i drefi cyfagos yn Lloegr.