Top

Brig

Anableddau Dysgu

Oes oes gennych chi (neu rywun yr ydych chi’n ei adnabod) anhawster dysgu ac yn meddwl bod angen help arnoch gallwn drefnu bod gweithiwr cymdeithasol yn cynnal asesiad i weld os gallwn ni wneud rhywbeth.

 

Gall pobl ag anabledd dysgu:

  • Ei chael yn anodd deall gwybodaeth newydd neu gymhleth neu ddysgu sgiliau newydd
  • Ei chael yn anodd ymdopi ar eu pen eu hun

 

Mae’r Tîm Cymorth Cymunedol yn helpu defnyddwyr gwasanaeth a'u gofalwyr drwy asesu a rheoli anghenion gofal a chynnig gwybodaeth a chyngor:

  • Cynnig cyngor a gwybodaeth priodol
  • Asesu eich anghenion chi a’ch gofalwyr
  • Eich helpu i lunio cynllun gofal a allai gynnwys cymorth a dargedir i ddiwallu canlyniadau a nodwyd
  • Trefnu atgyfeiriadau i asiantaethau eraill neu at weithwyr proffesiynol e.e. gweithwyr iechyd, swyddog gofalwyr
  • Trefnu gofal seibiant neu lety tymor hirach
  • Adolygu ac asesu'r ddarpariaeth gofal bresennol
  • Asesu ac ymyrryd mewn perthynas â chymorth i reoli risg

 

Gwneud Cais am Asesiad

I wneud cais am asesiad mae’n rhaid i chi fod yn 18 mlwydd neu hŷn.

 

Cais am Asesiad

 

 

Noder: Os ydym yn gallu cynnig gwasanaeth i chi byddwn yn siarad â chi a'ch gofalwyr am eich anghenion ac yn ceisio dod o hyd i'r help sydd ei angen arnoch neu roi'r arian (Taliadau Uniongyrchol) i chi brynu’r help hwnnw.

 

Os na allwn gynnig gwasanaeth i chi byddwn yn ceisio dod o hyd i bobl eraill a allai eich helpu, fel gwasanaethau iechyd a sefydliadau.

 

Dewis Cymru Logo Welsh