Top

Brig

Plant a Phobl Ifanc

Mae Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Bro Morgannwg yn gweithio i hybu a diogelu lles plant a phobl ifanc mewn angen o fewn eu teuluoedd.

 

A lle nad yw hynny’n bosib, yn darparu gofal amgen o ansawdd da. Gwnawn hyn drwy helpu a chynnig cymorth i blant mewn angen y byddai eu hiechyd a’u lles yn ddioddef pe na fyddem yn darparu gwasanaethau.

 

Mynediad i Wasanaethau

O dro i dro gall fod angen blaenoriaethu ein gwasanaethau. Fodd bynnag, pan fo pryderon difrifol am blentyn, byddwn yn ymateb ar yr un diwrnod.
 
Ein bwriad yw cadw teuluoedd gyda’i gilydd pan fo'n bosibl, ac felly rydym yn gweithio'n agos gyda phlant, eu rhieni, perthnasau neu ofalwyr eraill a chyda sefydliadau eraill i ddod o hyd i’r ateb gorau. Bydd ein gwaith bob amser yn ystyried cefndir crefyddol, diwylliannol a chymdeithasol y 
plentyn a’i deulu ac anghenion penodol yr unigolyn.

 

 

Family walking through countryside

Maethu

Flying-Start-logo

Dechrau'n Deg

Argyfyngau Allan o Oriau Swyddfa

Gyda’r nos, ar benwythnosau neu dros Ŵyl y Banc.

 

  • 029 20 788570

 

Family-Information-Service thumbnail

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Gofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc a gwasanaethau cymorth i deuluoedd ym Mro Morgannwg.

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc

Bydd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Bro Morgannwg yn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn y Fro yn derbyn y wybodaeth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i’w galluogi i fanteisio’n llawn ar gyfleoedd bywyd yn eu cymunedau lleol a’r tu hwnt iddynt.

 

Yn dilyn cydweithio sylweddol er mwyn sicrhau bod y partneriaethau wedi adnabod y blaenoriaethau cywir ar gyfer Bro Morgannwg, mae Strategaeth Plant a Phobl Ifanc wedi ei chynnwys yn Strategaeth Gymunedol 2001-21.

 

Strategaeth Gymunedol 2011-21

 

Yn ôl gwefan Llywodraeth Cynulliad Cymru ar fater Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, dylai fod gan bob plentyn a pherson ifanc yr hawliau isod: 

  •  Atebolrwydd ar sail canlyniadau

    Mae atebolrwydd ar sail canlyniadau yn darparu fframwaith ymarferol i sefydliadau gloriannu a gweithredu i wella gwasanaethau i gyflenwi canlyniadau gwell i blant, teuluoedd a chymunedau.

     

    Datblygwyd gan Mark Friedman a cheir gwybodaeth bellach ar ei wefan (Saesneg):