Top

Brig

Rhaglen Gweithgareddau’r Haf 2017

Gweithgareddau ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd ym Mro Morgannwg  

 

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Fro wedi creu rhaglen o'r holl weithgareddau ar gyfer plant a theuluoedd yn ystod y gwyliau. Mae’n cynnwys gwybodaeth am weithgareddau a ddarperir gan Gyngor Bro Morgannwg, elusennau yn y Fro a sefydliadau preifat. 

 

 • Cynlluniau Chwarae
 • Cynlluniau gofal plant dros y gwyliau
 • Digwyddiau'r parc
 • Digwyddiau'r llyfrgell
 • Digwyddiau'r ganolfan hamdden
 • Digwyddiau'r a gweithgareddau yn y  Fro

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Swyddfeydd y Dociau
Subway Road
Y Barri

CF63 4RT

 

 • 01446 704704

 


Nid yw Cyngor Bro Morgannwg yn atebol dros y gwasanaethau a ddarperir gan unrhyw sefydliad allanol a enwir yn y rhaglen hon.  Nid yw rhestru sefydliad yn golygu bod Cyngor Bro Morgannwg yn cymeradwyo’r sefydliad hwnnw, ac nid yw peidio â rhestru unrhyw sefydliad yn golygu nad yw’r Cyngor yn ei gefnogi ychwaith.

   

 

Kids jumping in the air

Gwersyll Gweithgareddau Awyr Agored yr Iwerydd - Coleg yr Iwerydd, Sain Dunwyd

O Ddydd Llun 24 Gorffennaf a dyddiadau amrywiol drwy gydol Gwyliau’r Haf

 • 8.30am – 5.00pm


Rydym yn rhedeg cyfres o raglenni aml-weithgaredd dibreswyl wythnos o hyd i blant.

Mae’r gweithgareddau yn cynnwys Dringo, Saethyddiaeth, Rhaffau Uchel, Nofio, Gemau Pwll a Cyfeiriannu yn ogystal â chwaraeon unigol a thîm mwy confensiynol fel badminton, pêl-fasged a hoci dan do. Bydd plant yn derbyn diod oed a byrbryd yn y bore a’r prynhawn yn ogystal â bwffe cynnes yn neuadd fwyta’r Castell amser cinio.

Ystod oed y grwpiau, 8-12 oed a 13-16 oed

Cost £150 y plentyn ar gyfer 5 diwrnod llawn o weithgareddau

Am fwy o wybodaeth ewch i’w gwefan:

 

Atlantic Outdoors Activity Camp
Barry Library Main Entrance

Llyfrgell y Barri – Beth sy’n Digwydd

Dydd Llun 24 Gorffennaf - dydd Iau 31 Awst 2017

 • Mae amser pob gweithgaredd yn amrywio


Mae’r gweithgareddau’n cynnwys: Cwrs byr 4 wythnos i ddysgu elfennau sylfaenol Iaith Arwyddion Prydain wedi ei anelu at blant, gyda thystysgrif yn cael ei rhoi ar ddiwedd y cwrs.

Mercher Crefftus, Minecraft, Ffilmiau Anifeiliaid Anhygoel, Bocs Dyfeisio, Zoolab a llawer iawn mwy.

Ystod oed o 3+

Cost: Er bod rhai o’r gweithgareddau AM DDIM efallai y bydd cost bychan i eraill.

 

 • 01446 422425
 • barrylibrary@valeofgalmorgan.gov.uk
Children swimming

Nofio am ddim 

Canolfan Hamdden y Barri

 • 1:00pm - 2:00pm dydd Mawrth a dydd Iau, 2:00pm - 3:00pm dydd Sul

 

Canolfan Hamdden Penarth

 • 1:00pm - 2:00pm dydd Llun a ddydd Mercher, 2:00pm - 3:00pm dydd Sadwrn

 

Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr

 • 2:00pm - 3:00pm dydd Mawrth 


I blant o dan 16 oed. Cysylltwch â'r canolfan hamdden ar gyfer mwy o wybodaeth.

 

 • 01446 403 000

 

Boy swimming

Gwersyll Antur yn Mhwll Rhyngwladol Caerdydd

Dydd Llun 24 Gorffennaf - Dydd Gwener 1 Medi 2017

 • Amserau amrywiol


Mae’r gweithgareddau’n cynnwys: Sglefrio Iâ, Celf a Chrefft, Nofio, Ffitrwydd i’r Arddegau a llawer mwy!

Oed 8 – 12 oed

Cost amrywiol  

Am fwy o wybodaeth ewch i’w gwefan:

 

Cardiff International Pool 

Children-Playing-Football

Ysgolion Pêl-droed Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd

Dydd Llun 24 – Dydd Gwener 28 Gorffennaf a Dydd Llun 21 - Dydd Gwener 25 Awst 

 • 8.00am - 3.30pm


Yn cael ei gynnal yn y Tŷ Chwaraeon, Clos Parc Morgannwg, Caerdydd CF1 8AW.

Bydd yr ysgol bêl-droed 5 diwrnod yn cynnwys hyfforddiant strwythuredig wedi ei gymysgu â gemau pêl-droed o bob math. Bydd yn ffordd dda o gadw’r plant yn weithgar dros y gwyliau ysgol tra’n derbyn hyfforddiant proffesiynol gan Hyfforddwyr yr Adar Gleision.

£25 y dydd.

Addas i blant 4-14 oed.

Am fwy o wybodaeth ac i gadw lle: 

 

Cardiff City FC Foundation 

 

Cosmeston-village building

Gweithgareddau yn ystod y Gwyliau i Blant, Clwb Helwyr Hanes, Pentref Canoloesol Llynnoedd Cosmeston

Dyddiadau amrywiol

 • 10.00am - 11.30am, cofrestru am 9.45am


Bydd y Pentref Canoloesol yn cynnal ‘Clwb Helwyr Hanes’ yn ystod gwyliau’r haf. Ewch yn ôl mewn amser a chwrdd â phentrefwr, dysgu am ei fywyd, y pla, cosbau, a rhoi cynnig ar wneud bara, dal arfau a gwneud teils clai a chanhwyllau.

Ar gyfer plant 7 – 11 mlwydd oed

Cost £5 y pen (talu ymlaen llaw yn unig) - rhaid cadw lle ymlaen llaw gan mai dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael

Am fwy o wybodaeth ewch i'r gwefannau:

 

Events and Activities Cosmeston Lakes

Cosmeston Lakes

Digwyddiadau a Gweithgareddau’r Arfordir a Chefn Gwlad

Gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd mewn lleoliadau ledled Arfordir a Chefn Gwlad Bro Morgannwg.

 

Events and Activities

Cowbridge Library

Beth sy’n Digwydd - Llyfrgell y Bont-faen

Dyddiadau amrywiol

 • Amserau amrywiol


Mae’r gweithgareddau’n cynnwys: Cyflwyniad Zoolab i greaduriaid bychain - digwyddiad addysgol llawn gwybodaeth. Dim ond 30 o lefydd sydd ar gael felly cadwch le.

Minecraft, Bear Craft, Private I Kit, Modelu Cymeriadau a llawer mwy.

 

Er bod rhai o'r gweithgareddau AM DDIM mae cost fechan i eraill.
Archebu yn hanfodol fel llyfr drwy ffonio neu ymweld â'r Llyfrgell, Yr Hen Neuadd, Stryd Fawr, Y Bont-faen CF71 7AH:

 

Dyffryn Gardens

Gerddi Dyffryn

Dyddiadau yn dibynnu ar y gweithgaredd

 • Amseroedd yn dibynnu ar y gweithgaredd


Gweithgareddau i’r teulu cyfan yn amrywio o Ddiwrnod Blasu Croquet, Llunio Dydd Llun, Noson Hwyr Nos Wener a Diwrnod Blasu Tennis

Cost: Mae cost ar gyfer rhai o’r gweithgareddau a chodir tâl mynediad arferol

Am fwy o wybodaeth ewch i’w gwefan:

 

Dyffryn Gardens What's On

Early Versity

Amserlen Haf Addysg Gynnar

Drwy gydol Gwyliau’r Haf

 • Amserau amrywiol


Mae’r gweithgareddau’n cynnwys: Llun y Babanod, Sbloets Mawrth, Parti Dydd Mercher, Amser Coginio Dydd Iau, Jac Codi Baw, Dinosoriaid a Dreigiau Dydd Gwener.

 

Cost: Codir tâl bychan am bob gweithgaredd.

 

Am fwy o wybodaeth ewch i’w gwefan:

 

Early Versity

 

Flying-Start

Diwrnod o Hwyl i’r Teulu gyda Dechrau'n Deg

Dydd Mercher 26 Gorffennaf 2017

 • 10.00am - 2.00pm


Dewch draw i Barc Fictoria yn y Barri. 

Dewch â phicnic a dathlwch ein 10fed pen-blwydd – ymunwch â Dechrau'n Deg a llu o sefydliadau eraill yn y Diwrnod o Hwyl i’r Teulu. Mae'r gweithgareddau'n addas i blant ifanc a'u teuluoedd  

Mynediad AM DDIM

Ar gyfer plant 0 – 5 mlwydd oed a'u teuluoedd

Am fwy o wybodaeth ewch i'r gwefannau: 

 

Flying Start

Football-Player

Ysgol Haf Bêl-droed i ferched yn unig

Dydd Gwener 25 Gorffennaf a Dydd Mawrth 22 Awst

 • 9.00am - 3.00pm 


Yn cael ei gynnal yn Stadiwm Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd, Ffordd Lecwydd, Caerdydd 8AZ

Bydd yr ysgol bêl-droed yn cynnwys bore llawn o bêl-droed lle bydd y chwaraewyr ifanc yn cael cyfle i gymryd rhan mewn sesiynau hwyliog wedi eu strwythuro lle gallan nhw ddatblygu eu triciau a’u sgiliau a mwynhau mewn awyrgylch hwyliog strwythuredig.  Yn ystod y prynhawn bydd y chwaraewyr ifanc yn cael y cyfle i roi eu triciau a’r sgiliau a ddysgwyd y bore hwnnw ar waith mewn cyfres o gemau hwyliog gyda niferoedd cyfyngedig ym mhob tîm.

Yn addas ar gyfer plant 4-14 oed

£20 yw’r gost

Dylai pob chwaraewr ddod â’i becyn cinio ei hun a digon i’w yfed gydol y dydd. Dylai pawb hefyd wisgo cit chwarae addas, sgidiau chwaraeon (treinyrs - dim llafnau na styds) a siaced.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: 

 

Girls only Summer Soccer School

Dunraven Bay - Southerndown

Digwyddiadau’r Haf yn Arfordir Treftadaeth Morgannwg 2017 

Drwy gydol Gwyliau’r Haf

 • Mae amser pob gweithgaredd yn amrywio


Mae gweithgareddau yn cynnwys Taith Gerdded i'r Teulu, Rock Pool Crwydro, Bug Hunt a Gwneud Bug Hotel.

Am fwy o wybodaeth ewch i'r gwefannau: 

 

Glamorgan Heritage Coast

  

Cosmeston-Lakes-Country-Park

‘Go Wild’ – Gweithgareddau Haf i Blant ym Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston 

Dyddiadau amrywiol

 • 10.00am - 12.00pm, cofrestru am 9.45am


Dewch i gymryd rhan yn y gweithgareddau gyda’r Ceidwaid.   'Popeth am bryfed’ ac ‘Adeiladu lle cuddio a thân' (gyda thrîts) yw'r themâu ar gyfer yr haf hwn.

Cost £5 y pen (talu ymlaen llaw yn unig) - rhaid cadw lle ymlaen llaw gan mai dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael

Ar gyfer plant 7 – 11 mlwydd oed

Am fwy o wybodaeth ewch i'r gwefannau: 

 

Cosmeston Lakes Country Park

  

Porthkerry Viaduct

‘Go Wild’ – Gweithgareddau Haf i Blant ym Mharc Gwledig Porthceri 

Dyddiadau amrywiol

 • 11.00am – 12.30pm, 10.45 for registration


Dewch i gymryd rhan yn y gweithgareddau gyda’r Ceidwaid.   

Cost £3 y pen (talu ymlaen llaw yn unig) – rhaid cadw lle ymlaen llaw gan mai dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael

Ar gyfer plant 7 – 11 mlwydd oed

 

 

Am fwy o wybodaeth ewch i'r gwefannau:  

 

Porthkerry Country Park

 

Family Information Service logo

Cynlluniau gofal plant dros y gwyliau 

Drwy gydol Gwyliau’r Haf

 • Mae amseroedd pob cynllun yn amrywio ond yn gyffredinol maent yn rhedeg drwy’r dydd


Ceir nifer o gynlluniau gofal plant dros y gwyliau ledled y Fro.

Mae costau yn amrywio

I blant 4 - 11 oed

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:

 

FIS childcare directory

Dysgwyr Ysbrydoledig

Dydd Llun 21 Awst - Dydd Gwener 25 Awst (ac eithrio Dydd Gwener 25 Awst)

 • 9.30am - 3.15pm


Grwpiau yn cynnwys: Gweithdy Sillafu Sicr (elfennol), Heriau’r Tablau, Clwb Llyfrau, Gemau’r Cof, Paratoi ar gyfer Ysgol Uwchradd, Straeon Lego, Ffactor Maths (sgiliau elfennol), Therapi Celf a llawer mwy.

Cysylltwch i gael manylion am gostau.

 

 • 07706 415651
 • admin@inspired-learners.co.uk

 

Clwb Gwyliau Jamborî’r Jwngl

Dydd Llun 31 Gorffennaf a Dydd Mawrth 1 Awst

 • 10.00am – 12.00pm


Y gost yw £2 y dydd i bob plentyn

Plant 4 – 11 oed

The Gathering Place, Sain Tathan - hwyl gyda phypedau, crefftau, gemau, byrbrydau, caneuon a straeon o'r Beibl

 

Rhaid cadw lle gan fod nifer y llefydd yn gyfyngedig felly ffoniwch neu e-bostiwch: 

 

 

 

Chwarae Meddal Dan Do Jungle Jacks

Dydd Llun – dydd Sadwrn drwy gydol gwyliau’r haf

 • 10.00am - 5.00pm


Talebau Groupon ar gael i’w defnyddio i fanteisio ar bris mynediad gostyngedig a diodydd.
Cost £1 - £5.25
Oedran cropian – 10 mlwydd oed
Tocynnau Haf ar gael i gael mynediad  rhwng 20 Gorffennaf a 5 Medi  – Tocyn 40 diwrnod             Rhaid cael Llun Pasbort i gael Tocyn Haf 

Am fwy o wybodaeth ewch i'w gwefan neu facebook dudalen: 

 

Jungle Jacks

 

 

-tennis-ball-on-a-tennis-court

Gwersylloedd Tennis i Blant 

Dydd Llun 31 Gorffennaf - Dydd Gwener 25 Awst 2017

 • 10.00am - 3.00pm neu 12.00pm - 3.00pm


Amrywiol leoliadau

Diwrnod llawn yn chwarae tennis ac yn gwneud gweithgareddau aml chwaraeon ar gyfer plant 5 - 15 mlwydd o bob cefndir tennis. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys gemau ar gyfer timau, ymarferion paratoadol, heriau cydsymud, hyfforddiant a driliau tennis, cystadlaethau, gemau a mwy!

Cost £7.50 – £17

O 5 – 12 mlwydd oed

Am fwy o wybodaeth ewch i'w gwefan neu facebook dudalen: 

 

Tennis Squad (online booking available)

 

 

Boy swimming with float

Nofio am Ddim mewn Canolfannau Hamdden

Ym Mhenarth, y Barri a Llanilltud Fawr

Dyddiadau amrywiol

 • Amserau amrywiol


Mae’r gweithgareddau’n cynnwys: Hanner awr o wers nofio am ddim i blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol - nofio ar y blaen, broga, nofio ar y cefn a phili-pala.

 

Llanilltud Fawr – bydd yr amseroedd yn amrywio yn ôl rhaglen y pwll.  Gwersi Nofio Am Ddim i Don 5 neu nofwyr 50m neu fwy.  Gall y gwersi Am Ddim hyn newid.  Rhaid cadw lle ym mhob gwers nofio yn y lleoliad y dymunwch ei fynychu.

 

Gwersi Nofio Dwys i ddechreuwyr a rhai sy’n gwella - Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod y gwyliau yn y Barri, Penarth a Llanilltud Fawr.  Holwch wrth y Dderbynfa am raglen y safle oherwydd gall pob gwyliau amrywio.

 

Cysylltwch â’r canolfannau hamdden er mwyn cadw lle

 

Gwasgwch Opsiwn 1 ar gyfer Penarth, Opsiwn 2 ar gyfer y Barri ac Opsiwn 4 ar gyfer Llanilltud Fawr

 

 • 01446 403000

 

 

 

Popcorn-and-cinema-tickets

Canolfan Gelfyddydau Memo, y Barri 

Drwy gydol Gwyliau’r Haf

 • Amserau amrywiol


Costau ar gyfer gwylio ffilm

TOCYNNAU O FLAEN LLAW: £6.00 / £4.00 consesiynau / £3.00 dan 16

TOCYNNAU WRTH Y DRWS: £6.50 / £4.50 consesiynau / £3.50 dan 16

Am restr lawn o sioeau a ffilmiau ewch i’w gwefan: 

 

Memo Arts Centre 

  

Gweithdai Haf Monkey Music

Bob dydd Mercher 26 Gorffennaf – 23 Awst 2017

 • 9.45am, 10.45am a 11.45am


Hwyl gyda Monkey Music, props, canu, chwarae offerynnau, parasiwt, dawnsio a symud yn seiliedig ar thema wahanol bob wythnos. Sesiynau 45 munud a chwarae meddal am ddim yng nghanolfan chwarae Bijou yn gynwysedig yn y pris.

Yn agored i gwsmeriaid, cyfeillion a brodyr a chwiorydd nad ydynt yn aelodau o LMC. Disgownt ar gael os ydych yn trefnu mwy nag 1 sesiwn yn ystod yr haf.

Ar gyfer plant 0 – 6 mlwydd oed

Cost £9 y sesiwn

Am fwy o wybodaeth ewch i'r gwefannau:

 

Monkey Music

 

Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP

Drwy gydol Gwyliau’r Haf  

 • Amserau amrywiol


Gweithgareddau i’r teulu cyfan gan gynnwys: Dinosoriaid Bach, sy’n dod i Gymru am y tro cyntaf, Gŵyl Archeoleg, Diwrnod Rhyngwladol y Teigr, Gweithdai’r Dinosoriaid Bach, Paentio a Chreu, Gweithdai Cerflunio a Byd Syfrdanol y Mwydod.

Mae cost ar gyfer rhai o’r gweithgareddau hyn.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:

 

National Museum in Cardiff What's On

Ysgolion Haf Syrcas Ieuenctid Nofitstate

Dyddiadau yn amrywio yn dibynnu ar oed

 • Dyddiadau yn amrywio yn dibynnu ar oed


Sesiynau wythnos o hyd i rai 5 – 18 oed mewn lleoliad yng nghanol Caerdydd, Four Elms Road, Caerdydd CF24 1LE.  Cyfle cyffrous i ddysgu sgiliau syrcas, cadw’n weithgar a gwneud ffrindiau newydd.

Cost: £50 - £125

Boed yn cerdded ar wifren uchel, dringo i’r trapîs neu roi cynnig ar acrobateg – rydym yn addo y cewch hwyl a dysgu sut mae gwneud triciau, mewn awyrgylch cyfeillgar a diogel.

Gall ein hyfforddwyr profiadol ddarparu ar gyfer unrhyw allu corfforol, ac ymfalchïwn yn y ffaith ein bod yn gallu rhoi profiad personol a chefnogol i’n holl aelodau syrcas ifanc ni.

Cynigiwn gonsesiynau i frodyr a chwiorydd

 

Ar gyfer y sesiynau diwrnod cyfan i’r grŵp oed hŷn gall y cyfranogwyr ddod â’u cinio eu hun neu, gyda chaniatâd rhiant, fentro mas i’r siop leol i brynu cinio.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:

 

Nofitstate Summer Schools

 

 • 02920 221330


Omidaze – Ysgol Haf i Actorion Ifanc

Dydd Llun 31 Gorffennaf - dydd Gwener 4 Awst 2017

 • 9.30am – 3.30pm


Yn Ysgol Gyfun Sant Cyres, Penarth. Cyflwyniad bywiog ac ymarferol i fyd y ddrama a Shakespeare. 

Cost £100 (lleoedd ag ysgoloriaeth lawn ar gael) ar gyfer plant 7 - 11 mlwydd oed.

I gael y manylion cyswllt a rhagor o wybodaeth ewch i'w gwefan drwy ddilyn y ddolen hon 

 

Omidaze

Omidaze – Ysgol Haf i Actorion Ifanc

Dydd Llun 24 Gorffennaf - dydd Gwener 28 Gorffennaf 2017

 • 9.30am - 3.30pm


Yr Atriwm, Prifysgol De Cymru, Caerdydd.  Testunau modern a chlasurol, gwaith byrfyfyr, theatr ffisegol a chrefft llwyfan. 

Cost £100 (lleoedd ag ysgoloriaeth lawn ar gael) ar gyfer pobl ifanc 11 - 15 mlwydd oed.

I gael y manylion cyswllt a rhagor o wybodaeth ewch i'w gwefan drwy ddilyn y ddolen hon 

 

Omidaze Summer Schools

Cornel Rhieni a Phlant Bach

O 26 Gorffennaf a phob Dydd Mercher drwy gydol Gwyliau’r Haf 2017 

 • 9.50am - 11.00am


Maent yn addas i blant dan oed ysgol a’u brodyr a chwiorydd hyd at wyth oed yn fras. Bydd thema wahanol bob wythnos a bydd pob sesiwn yn cynnwys chwarae synhwyraidd, crefft, storïau, chware dychmygus, canu ac arwyddo.

Yn Neuadd Eglwys Fethodistaidd Dewi Sant yn Y Barri a chyflwynir tystysgrif bob tro y bydd plant yn bresennol mewn sesiwn.

Bydd sesiynau’n rhedeg fel a ganlyn:-

26 Gorffennaf Diwrnod Elfed
2 Awst. Antur Saffari
9 Awst. O amgylch y byd
16 Awst O dan y môr                                                                                                              23 Awst. Ar lan y môr
30 Awst. Bwystfilod bach 

 

Mae sesiynau yn cael eu cynnig am bris gostyngedig o £4.00 ar gyfer y plentyn cyntaf a £1 ar gyfer pob brawd neu chwaer ychwanegol ar gyfer y rhai fydd yn cofrestru ymlaen llaw. Gallwch gofrestru heb dalu ymlaen llaw ond bydd rhaid talu’r pris arferol o £4.50 ar gyfer y plentyn cyntaf a £2 ar gyfer pob brawd neu chwaer. Nid oes rhaid talu ymlaen llaw am yr holl sesiynau ar unwaith, mae talu fesul wythnos yn iawn.

Gellir gwneud taliadau yn bersonol neu drwy PayPal. Os nad oes PayPal gennych, mae’n werth ei sefydlu oherwydd y gellir ei ddefnyddio i dalu am nifer o bethau ar-lein ac mae am ddim i'w sefydlu. Bydd angen nodi'r sesiyn/au rydych yn dymuno eu harchebu ymlaen llaw ac ni chaiff taliadau eu had-dalu neu eu trosglwyddo i sesiwn arall os na fyddwch yn bresennol.

Er mwyn cofrestru ar gyfer sesiwn, ewch i’r dudalen Facebook Cornel Rhieni a Phlant Bach a chliciwch ar y tab digwyddiadau.  

 

 

Penarth Library Exterior

Beth sy’n Digwydd - Llyfrgell Penarth

Dyddiadau amrywiol

 • Amserau amrywiol


Activities include: Storytime - weekly session, Craft Activities, Minecraft, Weekly Lego Club, Into Film Club, Animal Antics Musical Mayhem and lots more.

Ages vary from under 5yrs - 8yrs+

 

Cost: er bod rhai o'r gweithgareddau AM DDIM mae cost fechan i eraill.
Rhaid cadw lle - gwnewch hynny drwy ffonio neu ymweld â'r Llyfrgell, Heol Stanwell, Penarth CF64 2YT:

 

 • 02920 708438
 • penarthlibrary@valeofglamorgan.gov.uk

Cynllun Haf Pro Motion  

Dydd Mawrth 25 – Dydd Iau 27 Gorffennaf

a Dydd Mawrth 1 Awst – Dydd Mercher 2 Awst 2017

 • 1.30pm - 4.30pm


Cynllun dawns ar gyfer pobl ifanc dan anfantais a phobl ifanc anabl i archwilio’u safbwyntiau drwy gyfrwng ffilm a  symud.

Ble: YMCA Y Barri, Court Road, Y Barri, CF63 4EE

I gadw lle neu am fwy o wybodaeth

 

 

Welsh Flag

BWRLWM! Play Sessions Menter Iath Bro Morgannwg

Monday 24 July - Friday 11 August

 • Morning session: 10.30am – 12.25pm 

  Afternoon session: 1.30 – 3.25pm


 

Venues vary throughout the Vale of Glamorgan

NEW! FREE open access holiday play sessions through the medium of Welsh. Open to all children attending full time Welsh medium education in the Vale of Glamorgan. No need to book ahead, just turn up on the day!

Sports • Arts and crafts • Water games • Barbeque • Facepainting…

 

Reception – Yr.6 (finished reception year by the summer holidays)

 

For more information please visit their website:

 

Play Sessions 

Vale Sports and Play logo

Gweithgareddau chwaraeon drwy gydol gwyliau’r haf ym Mro Morgannwg

Dyddiadau amrywiol

 • Amserau amrywiolGweithgareddau yn amrywio bob dydd

Am fwy o wybodaeth ewch i’w gwefan:

 

Sports Activities

 

hot shots Summer Sports Programme (PDF)

 

Canolfan Gymunedol Sain Tathan Paul Lewis 

Mae dyddiadau yn amrywio trwy gydol mis Awst 

 • 10.00am - 2.00pm


Sesiynau galw heibio i chwarae AM DDIM – rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Mae gweithgareddau’n cynnwys Celf a Chrefft, Lego, Teganau, gwisg ffansi, chwarae creadigol, adeiladu lle cuddio, gemau a llawer mwy.   Dan do ac yn yr awyr agored (yn dibynnu ar y tywydd) 

Bydd lluniaeth ar gael i’w brynu felly dewch ag arian mân.

 

Hefyd cofiwch Ddiwrnod Hwyl Parciau Sain Tathan ddydd Sadwrn 5 Awst yn y Ganolfan Gymunedol.

 

Woman on Horse

Canolfan Farchogaeth a Merlota Saint-y-brid

Dydd Llun – dydd Gwener drwy gydol Gwyliau’r Haf

 • 9.00am - 3.00pm neu 9.00am  -  12.00pm neu 10.00am - 11.00am


Diwrnodau Merlota 

 

Cost: £ 27 + £ 3 i'w llogi het. siop fwyd sydd ar gael. Oedran o 4 oed.
Gall gweithgareddau gynnwys rheoli stablau, reidiau traeth, teithiau picnic, gwersi dressage, gemau gosod, gwersi neidio, gwersi traws polo a merlota yn dibynnu ar allu a phrofiad y beiciwr.
Am fwy o wybodaeth ewch i'w gwefan neu facebook dudalen:

 

For Riding & Trekking activities   

 

 

Taith Castell Sain Dunwyd

Dydd Iau 20 Gorffennaf 2017 

 • 2.00pm - 5.00pm


Disgrifiad - Dewch o hyd i drysorau cudd Sain Dunwyd drwy fynd ar daith dywys o amgylch y castell a’r gerddi Tuduraidd sydd wedi’u trin yn gain.  Ewch i gwrdd â’ch Tywysydd yng Nghanolfan Gelfyddydau Sain Dunwyd ychydig cyn cychwyn eich taith am 2pm  Cewch eich tywys wedyn ar antur drwy amser – sawl canrif mewn oddeutu awr.  Efallai y dymunwch grwydro’r Gerddi Tuduraidd yn eich amser eich hun.

 

Information on St Donats Castle Tour 

Popcorn-and-cinema-tickets

Sinema Gwyliau Haf yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Memo yn y Barri

Dyddiadau amrywioly

 • Amserau amrywiol


Drwy gydol y gwyliau bydd y Memo yn cyflwyno ffilmiau hygyrch a fforddiadwy i'r teulu cyfan, gan gynnwys y ffilmiau mawr diweddaraf a chlasuron.

Cost £3 ymlaen llaw, £3.50 wrth y drws

Ydych chi’n ofalwr plant cofrestredig? Holwch ni am ein cynigion arbennig!

Bydd yr holl ffilmiau ar gyfer y teulu yn ffilmiau U ac UG (mae’n bosib y bydd ambell ffilm 12A).

Fe'ch anogwn i wylio rhagflas o’r ffilmiau ymlaen llaw os ydych yn ansicr a ydynt yn addas ai beidio.

Am fwy o wybodaeth ewch i'w gwefan neu facebook dudalen:

 

Memo Cinema

   


Vale Sports and Play logo

Haf o Chwarae Bro Morgannwg 2017

Dyddiadau amrywiol

 • Amserau amrywiol


Mae llawer o weithgareddau chwarae i’w cael ym Mro Morgannwg eleni yn amrywio o Gynllun Chwarae, Diwrnodau Hwyl Teuluol y Ceidwaid Chwarae, heb anghofio Penwythnos Ynys y Barri.

Am fwy o wybodaeth am leoliadau, dyddiadau ac amseroedd, lawrlwythwch Raglen Chwarae’r Haf

Cost: AM DDIM

 

Sports-equipment

Cyrsiau Gwyliau Aml-chwaraeon Superstars

Dydd Llun 24 Gorffennaf - dydd Gwener 28 Gorffennaf 2017

 • 8.45am - 1.00pm (mini stars age 4yrs) 8.45am – 3.30pm (super stars 5yrs+)


Cost: Mini Stars - £50 am wythnos gyfan, £35 am 3 diwrnod, £15 y dydd
Super Stars - £68 am wythnos gyfan, £49 am 3 diwrnod, £20 y dydd
Cymryd Rhowch yn yr ysgolion canlynol: Ysgol Penygarth, Ysgol Gynradd Llancarfan, Gynradd Rhws, Ysgol Gynradd St Illtyd, Neuadd Bentref Tregolwyn, Ysgol Gynradd Llanfair, Ysgol Gynradd Gwenfo a Peterston Cynradd Super-Ely.
Am fanylion cyswllt a rhagor o wybodaeth am leoliadau, ewch i'w gwefan:

 

Superstars Holiday Courses

Capture

Twristiaeth yn y Fro 

Pa un a ydych yn ymweld â Bro Morgannwg am y tro cyntaf neu’n edrych am rywbeth ychydig yn wahanol i’w wneud, mae’r holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch i wneud y mwyaf o’ch ymweliad i’w chael ar y wefan Ymweld â’r Fro.

 

Visit the Vale

   

Partïon Chwarae i Blant Bach

Bob dydd Iau 3 – 24 Awst 2017 gyda thema wahanol bob wythnos

 • 10.30am Plant Bach Cymdeithasol (8 mis – 3 mlwydd oed) 11.30am Plant Bach Anturus (8 wythnos hyd at gropian) Mae pob parti 45 munud yn llawn caneuon, gweithgareddau difyr gyda phropiau, chwarae synhwyraidd ar thema benodol, chwarae offerynnau cerdd, swigod a llawer mwy!

Cost £6 y pen a £3 i frodyr a chwiorydd

Am fwy o wybodaeth ewch i'w gwefan neu facebook dudalen: 

 

Tots Play Cowbridge

 

 

Gweithdai Haf Vision 21 i bobl ifanc ag anghenion ychwanegol ac anawsterau dysgu

Gorffennaf – Awst 2017

 • 9.00am - 3.00pm


Gall unigolion fanteisio ar y cyfle hwn os ydynt yn gadael yr ysgol neu goleg i weld a yw Vision 21 yn addas ar eu cyfer yn y dyfodol, neu os ydynt yn chwilio am rywbeth i'w wneud yn ystod yr haf.

Hoffech chi ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau newydd a gweld beth sydd gan Vision 21 i’w gynnig?

Crefftau creadigol, arlwyo, garddwriaeth, sgiliau bywyd, gwaith coed a TGCh.

Cofrestrwch heddiw am bris gostyngedig o £25 y dydd.

Pobl ifanc 14 mlwydd oed a hŷn

Lleoliadau amrywiol yng Nghaerdydd a'r Barri

Am fwy o wybodaeth ewch i'w gwefan neu facebook dudalen: 

 

Vision21 Holiday Workshops

 


Clwb Gwyliau Ysgol Vision 21 

Dydd Llun 24 Gorffennaf - Dydd Gwener 1 Medi 

 • 9.00am – 3.00pm


Wedi ei ariannu gan Plant Mewn Angen, mae’r clwb gwyliau ysgol yn canolbwyntio ar weithgareddau creadigol, rhyngweithio ac adeiladu sgiliau cymdeithasol. Caiff y sesiynau eu harwain gan artist proffesiynol yn canolbwyntio ar bynciau celf creadigol amrywiol.

14 -18 oed

AM DDIM 

Lleoliadau amrywiol yng Nghaerdydd

Am fwy o wybodaeth ewch i'w gwefan neu dudalen facebook y wefan / Dewis Cymru.

 

Vision21 Holiday Club

 

or

Dewis Cymru website