Top

Brig

Gofal Plant ym Mro Morgannwg

Mae nifer o wahanol fathau o ofal plant ar gael. Pan fyddwch chi’n gadael eich plentyn yng ngofal rhywun arall, byddwch chi eisiau iddo fod yn cael cystal gofal ag mae’n ei gael gennych chi.

 

bigstock-Children-with-nursery-teacher--61724813

Bydd y math o ofal plant byddwch chi’n ei ddewis yn amrywio. Mae’n well gan rai rhieni i’w plentyn dderbyn gofal unigol mewn cynefin cartref gyda gwarchodwr plant, a bydd yn well gan eraill awyrgylch grŵp tebycach i ysgol feithirin.

 

Gall ein Gwasanaeth Gwybodaeth i’r Teulu roi cyngor a gwybodaeth i chi am yr hyn sydd ar gael fydd yn gweddu i chi. Gallwn ni ddweud wrthoch chi hefyd a yw’r adnoddau wedi eu cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). Gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol neu chwilio ar-lein am ofal plant yn y Barri, Penarth, Llanilltud Fawr, y Bont-faen, Dinas Powys a manna eraill yn Mro Morgannwg. 

 

Cyfeiria dur Gofal Plant Bro Morgannwg

 

Mathau o ofal plant ym Mro Morgannwg:

  • Meithrinfeydd i blant o dan bump oed yn ystod y diwrnod gwaith
  • Gwarchodwyr plant i blant o bob oed yng nghartref y gwarchodwr
  • Grwpiau chwarae i blanr rhwng dwy a phump oed am gwpl o oriau yn y bore neu’r prynhawn (gall rhai grwpiau darparu gofal gydol y diwrnod)
  • Cylchoedd Meithrin i blant rhwng dwy a phump oed drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Clybiau y tu hwnt i’r ysgol gofal i blant dros dair oed, cyn ac ar ôl ysgol fel arfer, ac yn ystod gwyliau’r ysgol
  • Cyflogir nanis, ‘au pairs’ a gofalwyr plant cymeradwy i ddarparu gofal yng nghartref y plentyn.

 

 

Ydy eich cyflenwyr gofal plant wedi eu cofrestru?

Rhaid i unrhyw un sy’n darparu gofal i blant o dan 12 oed am fwy na dwy awr y diwrnod, y tu hwnt i gartref y plentyn, am gyflog, gael ei gofrestru ag AGGCC. Bydd yr AGGCC yn arolygu’r lleoliuad dan sylw ac yn gwirio’r isod:

  • Bod gan y staff wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yr heddlu
  • Bod yswiriant atebolrwydd cyhoeddus mewn grym, yn ogystal â pholisi diogelu plant a pholisïau a gweithdrefnau eraill

Rhaid i bob lleoliad gofal plant gydymffurfio â Rheoliadau a Safonau Gofynnol Cenedlaethol Gofal Plant hyd at 12 oed. Gallwch lawrlwytho copii oddi ar wefan AGGCC:

 

 Rheoliadau a Safonau Gofynnol Cenedlaethol Gofal Plant hyd at 12 oed

 

Os nad yw eich adnoddau gofal plant wedi eu cofrestru gydag AGGCC, dylech wirio bod ganddynt bolisi yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, bod y polisïau uchod yn eu lle a bod staff wedi cael gwiriad DBS. Dyma restr o gwestiynau y dylech eu holi am y lle: 

 

Nid oes angen i nanis nac ‘au pairs’ gofrestru gydag AGGCC. Mi allant ddod yn ofalwyr gofal plant gartref cymeradwy gydag AGGC, fodd bynnag. Bydd teuluoedd wedyn yn gallu hawlio cymorth â chostau gofal plant drwy Gredydau Treth Gwaith a thalebau gofal plant: 

 

Cynllun Cymeradwyo Gofal Plant

 

Dewis gofal plant

Mae’r AGGCC yn darparu cyngor ar yr hyn dylech chi chwilio amdano wrth ddewis cynefin gofal plant: 

Gallwch ddarllen adroddiadau arolygu’r AGGCC ar y wefan. Yn achos gofalwyr plant, fodd bynnag, rhaid i chi gysylltu ag AGGCC i ofyn am gopi o’r adroddiad perthnasol: 

 

Os nad ydych chi’n defnyddio adnoddau gofal plant heb eu cofrestru na’u cymeradwyo, cofiwch na fyddwch yn medru derbyn cymorth â chostau gofal plant ar ffurf credydau treth na thalebau gofal plant.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu cyfres o lyfrynnau am ddewis gofal plant: 

 

Gwarchodwyr plant ym Mro Morgannwg

Darparwyr gofal plant yw gwarchodwyr plant, sy’n gweithio yn eu cartref eu hun ac yn gofalu am blant yn y gymuned. Rhaid i bob gwarchodwr gofrestru gyda’r AGGCC. Gallant gynnig gofal plant hyblyg oherwydd gallant fynd â’r plant i’r ysgol a’u casglu, a bydd rhai yn gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau.

 

Gallwch lawrlwytho copi o daflen ‘Cartref oddi Cartref’ am wybodaeth bellach: 

 

Meithrinfeydd, grwpiau chwarae a Chylchoedd Meithrin ym Mro Morgannwg

Gwybodaeth bellach am yr adnoddau hyn yn y Fro: 

 

Gwarchodwyr

Nid oes angen cymwysterau na thystysgrifau ar warchodwyr plant, a buasem yn argymell eu bod dros 16 oed. Hyd yn oed yn achos teulu a ffrindiau, dylech chi osod rheolau cadarn, rhoi gwybod iddynt am unrhyw alergeddau sydd gan y plant a rhoi eich rhif ffôn iddynt i’w ddefnyddio yn achos argyfwng. Nid ydyn ni’n cadw manylion gwarchodwyr unigol, ond mae gennym fanylion ambell asiantaeth. Chwiliwch ein cyfeiriadur:

 

Gofal plant, Gweithgareddau I Blant a Phobl Ifanc

  

 

Cymorth â chostau gofal plant

Am wybodaeth bellach, ewch i dudalennau Cymorth Ariannol:

 

Cymorth arianno lâ chostau gofal plant

 

Cysylltiadau

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

 

AGGCC

 

Dechrau’n Deg