Gadael yr Ysgol

Yng Nghymru yn 2016, mae gan ddisgybl hawl i adael yr ysgol ar ddydd Gwener olaf mis Mehefin ar yr amod ei fod yn 16 mlwydd oed erbyn diwedd gwyliau’r haf yr un flwyddyn. Wedyn, rhaid iddo aros mewn addysg llawn amser, dechrau prentisiaeth neu weithio / gwirfoddoli nes ei fod yn 18 oed.

 

Ceisiwch gofio’r adeg pan fu’n rhaid i chi wneud llwyth o benderfyniadau yn yr ysgol: pa bynciau ddylwn i eu hastudio? Af i i’r chweched dosbarth mewn ysgol neu goleg, neu gael swydd? Dwi wedi methu’r arholiadau! Mae’n gas gen i’r ysgol! Roedd yn gyfnod dryslyd, heb os nac oni bai. Gall y cyfnod hwn o newid fod yn un cythryblus i’r bobl ifanc sy’n mynd drwyddo nawr, ac i’r bobl sy’n gofalu amdanynt. Ond cofiwch, er gwaethaf y straen, mi allai cyfleoedd a phrofiadau newydd a chyffrous ddeillio o’r cyfnod hwn.

 

Ceisiwch annog eich plentyn i feddwl beth mae e eisiau ei gyflawni mewn bywyd, a sut gall e wneud hynny. Beth sydd ei angen arno i wneud i hynny ddigwydd? Ydy e’n fodlon aberthu er mwyn cyflawni ei nod? Os yw e, gwych! Os na, trafodwch ddewisiadau eraill ag e, a’i atgoffa i feddwl am ei fywyd ei hun yn hytrach na bywyd ei ffrindiau. 

 

Beth nesaf?

 

Fel y dywedwyd eisoes, mae’n orfodol i’ch plentyn fynd i faes addysg bellach, cyflogaeth neu hyfforddiant, neu bydd yn dod yn NEET, sef ddim mewn addysg na chyflogaeth nac o dan hyfforddiant, felly bydd yn ddi-waith ac yn anweithredol yn economaidd. Gallai hyn effeithio ar eich budd-daliadau os yw’n berthnasol. Os yw pobl ifanc yn aros mewn addysg, gallant gymhwyso ar gyfer Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA), ac ni fydd hyn yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau a wneir i’r cartref. 

 

Pa ddewisiadau sydd gan eich plentyn yn 16 oed?

 

Nodwch: mae iaith y dolenni’n cyfateb i’r cynnwys.

 

Addysg uwch: Ysgol, Coleg, Chweched Dosbarth, Addysg Oedolion a Chymunedol, Prifysgol 

 

Cardiff and Vale College Bridgend College Atlantic College Prifysgol Caerdydd

 

Prifysgol Metropolitan Caerdydd Prifysgol De Cymru Open University

 

 

Hyfforddiant: Prentisiaeth, Cynllun hyfforddiant 

 

Twf Swyddi Cymru ACT Rathbone The Peoples Business

 

 

Cyflogaeth: Cyflogedig, Hunangyflogedig, Gwirfoddoli

 

Am help a chefnogaeth bellach am eich dewisiadau, a’r cymorth ariannol sydd ar gael, ewch i:

 

 Gyrfa Cymru Careers Wales Childline MEIC