Iechyd Corfforol ac Ymarfer Corff

Skateboarder

Mae ymarfer corff yn llesol i’r corff, y meddwl a’r enaid, waeth beth yw eich oed na’ch gallu. Mae gweithgareddau corfforol yn rhyddhau endorffinau yn y corff sy’n effeithio’n gadarnhaol ar yr ymennydd ac yn hybu hunanhyder. Mae eich esgyrn a’ch cyhyrau’n cryfhau, mae iechyd eich calon yn gwella a gall leihau perygl diabetes math 2. Yn ogystal, gall helpu i gynnal pwysau iachus a hunanddelwedd bositif, sy’n gysylltiedig â hunanhyder a lleihau lefelau straen. Ar ben hyn oll, mae’n ffordd dda o gyfarfod pobl a gall fod yn hwyl.

 

Mae’r Gwasanaeth Iechyd yn argymell gweithgaredd corfforol bob dydd ac o leiaf 150 munud yr wythnos o ymarfer corff drwy amrywiaeth o weithgareddau. Does dim angen i chi na’ch plant ddechrau rhedeg marathon na dringo mynyddoedd ar unwaith, ond gall pob un ohonom wneud rhywbeth. Mae newidiadau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth. Yn hytrach na mynd â nhw i’r ysgol yn y car, beth am eu hannog i gerdded neu seiclo os yw hynny’n ddiogel. Anogwch nhw i ddefnyddio’r grisiau yn lle’r lifft, neu ddechrau gweithgaredd awyr agored megis rhedeg, sglefrfyrddio neu ddawnsio gyda’u ffrindiau. Mae digonedd o bethau y gallant eu gwneud heb i chi orfod talu i ymaelodi â champfa neu ymuno â chlybiau chwaraeon ffurfiol.

 

Am wybodaeth bellach, ewch i’r gwefannau isod (mae iaith y dolenni’n cyfateb i’r cynnwys):

 

NHS  BUPA  MIND  Young Minds  Cynllun ffitrwydd i'r arddegau  Bwyta'n iach i bobl yn eu harddegau

 

Datblygu Chwaraeon a Chwarae yn y Fro 

 

Delwedd y corff

 

Dyma’r term am y ffordd mae unigolyn yn edrych ar ei gorff ei hun, ac nid yw bob amser yn adlewyrchiad cywir. Mae rhai pobl yn meddu ar ddelwedd bositif o’u corff, sy’n golygu eu bod yn gweld eu gwir adlewyrchiad ac yn fodlon ag e. Mae ganddynt hyder a balchder yn siâp eu corff, a dydyn nhw ddim yn treulio gormod o amser yn poeni am galorïau, bwyd, pwysau nac elfennau corfforol eraill. Mae gan bobl eraill, fodd bynnag, ddelwedd negyddol o’u corff, sy’n golygu eu bod yn feirniadol iawn o’u hymarweddiad eu hunain. Maent yn fwy tebygol o ddioddef iselder a hunanhyder diffygiol, neu ddatblygu obsesiwn â bwyd. Os oes gennych blentyn yn ei arddegau sy’n profi problemau fel hyn, siaradwch â’ch meddyg teulu cyn gynted â phosibl. Am gefnogaeth bellach, ewch i’r gwefannau isod (mae iaith y dolenni’n cyfateb i’r cynnwys):

 

National Eating Disorders   Family Lives  Be Real Campaign  MEIC