Top

Brig

Parth Darparwyr

P&T-Group-for-web

Gwybodaeth i ddarparwyr gofal plant

 

 

Cymwysterau a Chanllawiau

Mae gan Gyngor Gofal Cymru wybodaeth am gymwysterau sydd wedi’u hargymell er mwyn gweithio ym maes gofal plant a’r sector blynyddoedd cynnar yng Nghymru. Maent hefyd wedi paratoi cyfres o ganllawiau arfer da ar y Blynyddoedd Cynnar a'r sector Gofal Plant yng Nghymru. Nod y canllawiau hyn yw rhoi cymorth i reolwyr ac uwch ymarferwyr:

 

 

Diweddarwch eich Manylion - Y ffordd rhwydd o hyrwyddo’ch busnes

Os ydych yn gwarchod plant, yn rheoli meithrinfa ddydd neu'n darparu gwasanaeth ar gyfer plant a theuluoedd yn y  Fro, gallwch bellach hyrwyddo’ch gwasanaeth a diweddaru’ch manylion gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar-lein.

 

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn hyrwyddo pob gwasanaeth i deuluoedd yn y Fro drwy’r cyfeiriadur Gofal Plant a Gweithgareddau i Blant a Phobl Ifanc, a thrwy'r cyfeiriadur Cymorth i Deuluoedd ar Dewis Cymru. I wneud yn siŵr bod eich manylion cywir gennym, mae modd i chi fewngofnodi i’r Dewis Cymru a gwneud unrhyw newidiadau.

 

Os byddwch yn mynd i www.dewis.cymru a chofrestru gan e-bost, bydd eich gwasanaeth (au) ar gael i chi i adolygu / golygu yn ôl yr angen. Ar ôl cofrestru, ewch i Ychwanegu/Golygu Adnoddau, ac yna Fy Adnoddau.


Bydd y safle yn gofyn i chi i adolygu eich gwybodaeth bob 6 mis er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn parhau'n gyfredol. Gallwch, fodd bynnag, ddewis diweddaru eich gwybodaeth ar unrhyw adeg.

 

 

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

Cysylltwch â’r AGGCC ynghylch cofrestru’ch lleoliad gofal plant

 

Cymorth i Grwpiau Chwarae a Lleoliadau Gofal Dydd

Cymdeithas Darparwyr Gofal Cyn Ysgol Cymru

 

Cymorth i Gylchoedd Meithrin 

Mudiad Meithrin

 

Cymorth i glybiau allan o ysgol

Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 

Bridge House, Station Road, Llanishen, Caerdydd

 

I gael copi o Safonau Gofynnol Cenedlaethol Gofal Plant a gwybodaeth am sefydlu lleoliad gofal plant, ewch i’n tudalen 'Sefydlu Darpariaeth'.

 

 

Cyllid a Thollau ei Mawrhydi

Mae gan CThEM gyfarwyddiadau E-Ddysgu defnyddiol i bobl sy’n sefydlu eu busnes eu hunain, a weminarau i'r sawl sy’n hunangyflogedig, sy’n para tuag awr:

 

Cynigion arbennig i warchodwyr plant

 

 

A ydych yn cynnal clwb chwaraeon? Os ydych, a oes gennych Bolisi Amddiffyn Plant?

 

 

Cysylltu