Top

Brig

Parth Darparwyr

P&T-Group-for-web

Gwybodaeth i ddarparwyr gofal plant

 

 

Cymwysterau a Chanllawiau

Mae gan Gyngor Gofal Cymru wybodaeth am gymwysterau sydd wedi’u hargymell er mwyn gweithio ym maes gofal plant a’r sector blynyddoedd cynnar yng Nghymru. Maent hefyd wedi paratoi cyfres o ganllawiau arfer da ar y Blynyddoedd Cynnar a'r sector Gofal Plant yng Nghymru. Nod y canllawiau hyn yw rhoi cymorth i reolwyr ac uwch ymarferwyr:

 

 

Porth Darparwyr – y ffordd rhwydd o hyrwyddo’ch busnes

Os ydych yn gwarchod plant, yn rheoli meithrinfa ddydd neu'n darparu gwasanaeth ar gyfer plant a theuluoedd yn y  Fro, gallwch bellach hyrwyddo’ch gwasanaeth a diweddaru’ch manylion gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 'ar-lein’.

 

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn hyrwyddo pob gwasanaeth i deuluoedd yn y Fro drwy’r Llyfr Ffôn Gofal Plant a Gweithgareddau i Blant a Phobl Ifanc, a thrwy'r Llyfr Ffôn Cymorth i Deuluoedd. I wneud yn siŵr bod eich manylion cywir gennym, mae modd i chi fewngofnodi i’r ‘Porth Darparwyr’ a gwneud unrhyw newidiadau, a chaiff y gronfa ddata ei diweddaru o fewn pum diwrnod gwaith. Bellach, nid oes rhaid i chi wneud galwadau ffôn neu lenwi ffurflenni yn ystod oriau'r swyddfa:

 

 

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

Cysylltwch â’r AGGCC ynghylch cofrestru’ch lleoliad gofal plant

 

Cymorth i Grwpiau Chwarae a Lleoliadau Gofal Dydd

Cymdeithas Darparwyr Gofal Cyn Ysgol Cymru

 

Cymorth i Gylchoedd Meithrin 

Mudiad Meithrin

 

Cymorth i glybiau allan o ysgol

Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 

Bridge House, Station Road, Llanishen, Caerdydd

 

I gael copi o Safonau Gofynnol Cenedlaethol Gofal Plant a gwybodaeth am sefydlu lleoliad gofal plant, ewch i’n tudalen 'Sefydlu Darpariaeth'.

 

 

Cyllid a Thollau ei Mawrhydi

Mae gan CThEM gyfarwyddiadau E-Ddysgu defnyddiol i bobl sy’n sefydlu eu busnes eu hunain, a weminarau i'r sawl sy’n hunangyflogedig, sy’n para tuag awr:

 

Cynigion arbennig i warchodwyr plant

 

 

A ydych yn cynnal clwb chwaraeon? Os ydych, a oes gennych Bolisi Amddiffyn Plant?

 

 

Cysylltu