Top

Brig

Plant ag Anghenion Ychwanegol

Os oes gan eich plentyn anabledd, gall y dyfodol weithiau deimlo fel her, ond nid ydych ar eich pen ei hun. Mae cefnogaeth a gwasanaethau ar gael - dim ond angen i chi wybod ble i chwilio.

 

Man cychwyn da yw’r Mynegai Plant a Phobl Ifanc Anabl. Trwy ychwanegu eich plentyn at y Mynegai, byddwch yn derbyn gwybodaeth reolaidd am weithgareddau, gwasanaethau a chymorth i chi a'ch plentyn. Gallwch hefyd gysylltu â'r Gweinyddwr Mynegai i ofyn am unrhyw wybodaeth neu help.

 

 

Beth sy'n digwydd yn y Fro?

Mae'r Hysbysfwrdd Mynegai yn darparu gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y Fro i blant a phobl ifanc ag anableddau ac anghenion ychwanegol.

 

Cadwch yn gyfredol â gweithgareddau, digwyddiadau a chynlluniau sy'n rhedeg yn eich ardal chi drwy edrych ar dudalennau misol yr Hysbysfwrdd Mynegai yn:

 

Hysbysfwrdd y Mynegai

 

Cynllun Cymorth Lleoedd

Mae cyllid ar gael i wella lles neu ansawdd bywyd plentyn ag anabledd / anghenion dysgu ychwanegol neu blentyn mewn angen drwy gynnig gofal plant o ansawdd i gefnogi anghenion plant.

Mae'r cyllid yn cefnogi plant mewn lleoliadau cyn ysgol cofrestredig a lleoliadau gofal plant y tu allan i'r ysgol.

 

Cynllun Cymorth Lleoedd

Project Ymdeimlad o Chwarae

Sefydlwyd a dyluniwyd y Project Ymdeimlad o Chwarae gan weithwyr proffesiynol ym Mro Morgannwg ar gyfer plant cyn ysgol ag anghenion arbennig neu ychwanegol

Mae Ymdeimlad o Chwarae yn broject o sesiynau chwarae sy’n cael eu cynnig yn eich cartref gan weithiwr chwarae sydd wedi’i hyfforddi i lefel uchel

 

Project Ymdeimlad o Chwarae

Addysg

Mae nifer o ysgolion arbennig ac ysgolion prif ffrwd sy'n darparu unedau anghenion arbennig.

Mae'r Gwasanaeth Gwella Ysgolion a Chynhwysiant ar gael i blant rhwng 0 a 19 oed ac yn cynnwys Anghenion Addysgol Arbennig, Seicoleg Addysg, Lles Addysg a gwasanaethau Iaith a Lleferydd. 

 

Ysgolion Arbennig

Disability-Index-Banner

Mynegai Plant a Phobl Ifanc Anabl

Gweinyddir gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, a ariennir gan gyllid Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cymru.

 

Mae'r Mynegai Plant a Phobl Ifanc Anabl yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau, digwyddiadau a chynlluniau chwarae i chi a'ch plentyn. Gallwch ychwanegu eich plentyn at y Mynegai drwy ymweld â'n tudalennau gwe, neu fel arall gallwch gysylltu â Gweinyddwr y Mynegai Anabledd yn uniongyrchol:

 

Mynegai Plant a Phobl Ifanc Anabl   

  

Hamdden

Mae'r Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae yn creu cyfleoedd a mentrau drwy gydol y flwyddyn i alluogi pobl o bob oed a gallu gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol.

 

Hefyd mae Cyfeirlyfr Chwaraeon Anabledd o'r holl glybiau chwaraeon sy’n hygyrch i blant a phobl ifanc ag anableddau:

 

Datblygu Chwaraeon a Chwarae  Cyfeirlyfr Chwaraeon Anabledd

Cymorth Rhieni Gofalwyr

Cymorth ac arweiniad sydd ar gael yn y Fro

Os ydych chi'n ofalwr rhiant i blentyn anabl sy'n darparu gofal rheolaidd i'ch plentyn sy'n sylweddol fwy na gofynion arferol personau o oedran eich plentyn, efallai y byddwch yn gallu cael cymorth a gwasanaethau drwy gofrestru gyda’n Gwasanaethau Gofalwyr. 

 

Gwasanaethau Gofalwyr

Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae'r Tîm Iechyd ac Anabledd Plant yn darparu amrywiaeth o gefnogaeth i blant anabl. 

Mae eu gwasanaethau ar gyfer plant sydd rhwng 0 a 18 oed sydd ag anhawster dysgu neu nam corfforol neu synhwyraidd sylweddol:

 

Tîm Iechyd ac Anabledd Plant

Hyfforddiant

Darparu hyfforddiant plant a phobl ifanc ag anableddau i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol

I gael gwybod pa hyfforddiant plant a phobl ifanc ag anableddau a allai fod ar gael i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol, ewch i'n tudalen hyfforddiant anabledd.

 

Hyfforddiant Anabledd

Diwygio lles

Yn ansicr pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt, neu newidiadau eraill sy’n digwydd o ganlyniad i ddiwygio lles? 

Ewch i'n tudalennau Diwygio Lles i gael mwy o wybodaeth:

 

Diwygio Lles

Dewis Cymru