Top

Brig

G2E Project

Mae cynllun G2E yn cyd-weithio â phobl ifanc sydd wedi cael eu diarddel o addysg prif ffrwd. Rydyn ni’n cynnig amserlen addysg amgen sy’n eu cefnogi i barhau â’u haddysg er mwyn iddynt symud ymlaen at addysg bellach, hyfforddiant neu’r gweithlu. 

 G2E-logo

Lleoliad y Brif Swyddfa: YMCA, Court Road, Y Barri 

Datblygwyd y cynllun hwn yn benodol i helpu pobl ifanc i ymgysylltu â’r newid o’r ysgol i’r gweithlu, addysg bellach neu hyfforddiant y’n 16+ oed.

 

Ar hyn o bryd, mae’r cynllun yn derbyn pobl ifanc 14–16 oed ym Mlwyddyn 10 ac 11 sydd wedi gadael o’u gwirfodd neu wedi cael eu diarddel o’r ysgol yn barhaol.

 

 

Dyma’r hyn rydyn ni’n ei wneud: 

 • Paratoi pobl ifanc i fod yn oedolion yn 16+ 
 • Cynnig dewisiadau i symud ymlaen i addysg bellach, hyfforddiant neu’r gweithlu 
 • Galluogi pobl ifanc i dderbyn addysg amgen neu ddatrys materion ymarferol sy’n berthnasol i’w ffordd o fyw
 • Darparu amgylchfyd sefydlog, strwythuredig, gofalgar i fyfyrwyr er mwyn hyrwyddo’u hunan-barch a dysgu iddynt ofalu am bobl eraill
 • Cynnig maes llafur amrywiol (sy’n cyd-fynd â’r cwricwlwm cenedlaethol), er mwyn meithrin mwynhad y myfyrwyr o addysg, ac ymestyn ffiniau eu gallu academaidd, corfforol ac ymarferol
 • Cynnig ystod eang o gyfleoedd i ailgyflwyno’r myfyriwr i addysg prif ffrwd ar sail rhan amser neu lawn amser
 • Datblygu rhwydwaith o gefnogaeth gyda rhieni i helpu’r myfyriwr yn yr ysgol, yn y cartref ac yn y gymuned
 • Sefydlu a chynnal perthynas waith a rhwydweithiau da â sefydliadau, asiantaethau ac ysgolion eraill er mwyn hyrwyddo a gwarchod buddiannau ein myfyrwyr a’u teuluoedd
 • Cynyddu lefelau mynychu  

 

 

Mae’r bartneriaeth yn cyd-weithio’n agos â’r Gwasanaeth Cefnogi Disgyblion ac yn derbyn plant strydgall a bregus. Cynigir amrywiaeth o weithgareddau i’r bobl ifanc, ac maent yn cael gwersi llythrennedd a rhifogrwydd. Mae’r amserlen yn cynnwys y celfyddydau, technoleg gwybodaeth, sgiliau cyfathrebu, hyrwyddo iechyd, maeth, drama a gwaith ar ddatrys problemau. Mae’r pynciau’n cael eu hachredu drwy AQA, ACU a Gwobrau Cyrhaeddiad Ieuenctid drwy’r sefydliad ASDAN a’r Adran Addysg.

 

Mae’r cynllun yn gweithio o fewn amgylchfyd strwythuredig drwy gytundeb mae’r bobl ifanc wedi cytuno i ymrwymo iddo. Mae hyn yn galluogi’r staff a’r bobl ifanc i weithio mewn sefyllfa ddiogel wedi’i rheoli. Bydd llwyddiant y cynllun yn ddibynnol ar ewyllys da’r bobl ifanc a’r staff fel ei gilydd i weithio i gyflawni targedau cyraeddadwy. 

 

Cysylltu

Am wybodaeth bellach am y cynllun hwn, cysylltwch â Dewi Thomas, y Swyddog Dysgu Hyblyg, ar: 

 • 01446 738667
 • DThomas@valeofglamorgan.gov.uk

 

Rhwydweithiau Cymdeithasol

Dilynwch ni a rhannwch eich profiadau ar ein ffrydiau: