Top

Brig

Cynllun y Pwls 

Caiff cynlllun y Pwls ei ariannu drwy Grant Diogelwch yn y Gymuned. Ei fwriad yw creu cysylltiad â phobl ifanc ledled Bro Morgannwg yn eu cymunedau, i arbed ymddygiad gwrthgymdeithasol a chyfeirio ymddygiad at rywbeth cadarnhaol, gan atal pobl ifanc rhag dod yn rhan o’r system Cyfiawnder Troseddol.

 

Pulse-logoLleoliad y Brif Swyddfa: Y Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Y Barry CF63 4RU 

 

Mae tîm cynllun y Pwls yn ffurfio rhan o dîm Ieuenctid y Stryd yn y Fro.

 

Mae’r tîm yn gweithredu am 52 wythnos o’r flwyddyn ledled Bro Morgannwg, gan sicrhau bod gweithgareddau ar gael yn ystod gwyliau’r ysgol pan fod y ddarpariaeth arferol ar gyfer pobl ifanc ar gau.

 

Tîm y Stryd y Fro sy’n tynnu holl elfennau’r tîm ehangach, y ddarpariaeth ieuenctid symudol a’n parc sglefrio symudol (y ‘sglefrwyr’) at ei gilydd.

 

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud: 

 • Ymgysylltu â phobl ifanc yn y gymuned
 • Cynnig gweithgareddau sy’n cadw pobl ifanc yn brysur er mwyn tynnu eu sylw oddi ar ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Gweithio wyneb yn wyneb â’r bobl ifanc sydd mewn perygl o ddod yn troseddwr tro cyntaf 
 • Hyrwyddo strategaethau lleihau niwed a chyfeirio pobl at wasanaethau
 • Cynnig darpariaeth mynediad agored i bobl ifanc rhwng 10 a 25 mlwydd oed
 • Cynnig cyfle i ddilyn cyrsiau achrededig lleol a chenedlaethol
 • Cefnogi pobl ifanc wrth iddynt dyfu o fod yn blant i fod yn oedolion
 • Drwy weithgareddau a sesiynau, rydyn ni’n hyrwyddo’u datblygiad personol, addysgiadol, cymdeithasol a diwylliannol
 • Darparu cyfleoedd i bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol i ddatblygu sgiliau gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw a’u cyfoedion, ac i ddeall y broses ddemocrataidd a chyfrannu ati. 

 

 

Cysylltu

Os hoffech dderbyn gwybodaeth bellach am y tîm neu’r cynlluniau, cysylltwch â Rhys Jones, Rheolwr Cynlluniau Penodol a Chynhwysol.  

 • 01446 709373
 • Rhejones@valeofglamorgan.gov.uk

Rhwydweithiau Cymdeithasol

Dilynwch Wasanaeth Ieuenctid y Fro ar Facebook a Twitter, a rhannwch eich lluniau a’ch profiadau ar ein ffrydiau.