Top

Brig

Y V-Pod 

Cerbyd o’r safon uchaf sydd wedi cael ei baratoi i ddarparu gwasanaeth symudol i gyrraedd pobl ifanc heb fynediad i wasanaethau a darpariaethau lleol yw’r V-Pod. Mae’n bresennol hefyd mewn digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol i ddosbarthu gwybodaeth i bobl ifanc am wasanaethau cefnogi sy’n berthnasol iddyn nhw.

 

Vpod-logoLleoliad y Brif Swyddfa: Y Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Y Barri CF63 4RU 

 

Mae’r V-Pod yn rhan o ddarpariaeth Tîm y Stryd yn y Fro. 

 

Mae’r tîm yn gweithredu bob wythnos o’r flwyddyn ledled Bro Morgannwg, gan sicrhau bod gweithgareddau ar gael yn ystod gwyliau’r ysgol pan fod y ddarpariaeth arferol ar gyfer pobl ifanc ar gau.

 

Tîm y Stryd y Fro sy’n tynnu holl elfennau’r tîm ehangach, y V-Pod a’n parc sglefrio symudol (y ‘sglefrwyr’) at ei gilydd.

 

 

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud: 

 •   Creu man diogel i bobl ifanc ddod i gwrdd â ffrindiau
 • Gweithio mewn gwahanol leoliadau yn y Fro bob nos er mwyn i bobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau a sesiynau adeiladol
 •  Cefnogi pobl ifanc wrth iddynt dyfu’n oedolion
 • Cynnig darpariaeth mynediad agored i bobl ifanc rhwng 10 a 25 oed
 • Cynnig cyfle i ddilyn cyrsiau achrededig lleol a chenedlaethol
 • Darparu lle hwyliog i dreulio amser ynddo – mae’r bws yn glyd ac yn groesawgar, ac mae’n hwyl yn ogystal â bod yn addysgiadol
 • Hwyluso datblygiad personol, addysgiadol, cymdeithasol a diwylliannol drwy ein gweithgareddau a’n sesiynau
 •   Mynychu digwyddiadau cymunedol lleol i hyrwyddo gwaith Gwasanaeth Ieuenctid y Fro
 • Darparu cyfleoedd i bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol i ddatblygu sgiliau gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw a’u cyfoedion, ac i ddeall y broses ddemocrataidd a chyfrannu ati.
 • Mynychu digwyddiadau lleol a chenedlaethol sy’n hyrwyddo gwasanaethau i bobl ifanc ledled y Fro nad sydd mewn addysg, hyfforddiant na gwaith
 • Targedu darpariaeth a chefnogaeth i ardaloedd sy’n brin o wasanaethau a chlybiau i bobl ifanc, yn cynnwys y mannau lle ceir y mwyaf o ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Creu pentrefi ieuenctid a digwyddiadau dros yr haf ochr yn ochr â chyfleoedd dysgu achrededig ychwanegol i bobl ifanc Bro Morgannwg
 • Llogi’r cerbyd ar gyfer digwyddiadau preifat fel cynnau goleuadau’r Nadolig, digwyddiadau teuluol, cerddorol ac adloniant er mwyn adennill cyfran o gost y ddarpariaeth

 

 

 

 

Cysylltu

Os hoffech dderbyn gwybodaeth bellach am y tîm neu’r cynlluniau, cysylltwch â: Rhys Jones, Rheolwr Cynlluniau Penodol a Chynhwysol. 

 

 • 01446 709373

Rhwydweithiau Cymdeithasol

Dilynwch Wasanaeth Ieuenctid y Fro ar Facebook a Twitter a rhannu’ch lluniau a’ch profiadau ar ein ffrydiau.