Top

Brig

Datganiad o fwriad a Gwerthoedd Craidd

Barn Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg yw mai pobl ifanc yw adnodd mwyaf gwerthfawr y sir.  Nid yw hil, gallu, rhywioldeb, rhyw, lleoliad, cred na lliw croen o bwys i’r gwasanaeth.

 

Byddwn yn cydweithredu gyda phobl eraill i sicrhau darpariaeth safonol i bobl ifanc. Byddwn yn cynnig dewisiadau a chyfleoedd wrth iddyn nhw ddatblygu’n oedolion, er mwyn gwireddu eu potensial fel unigolion grymus a hyderus. Gwnawn hyn drwy gynlluniau addysgiadol perthnasol.

 

Amcanion

 • Cydweithio ym mhob ffordd gyda phobl ifanc Bro Morgannwg er mwyn hyrwyddo eu datblygiad personol, addysgiadol, cymdeithasol a diwylliannol.
 • Darparu adnoddau i fodloni anghenion penodol, gan ganolbwyntio ar bobl ifanc ac oedolion sydd â’r anghenion addysgiadol dwysaf.
 • Creu gwasanaeth sy’n darparu pethau ar ôl trafod gyda phobl ifanc - hynny yw, gwasanaeth y mae pawb yn gyfrifol amdano.
 • Rhoi’r cyfle i bobl ifanc a gweithwyr yn y maes i ddatblygu galluoedd a fydd yn eu galluogi i benderfynu’n ddoeth ar bynciau sy’n eu heffeithio nhw a’u cyfoedion, ac i ddeall y drefn ddemocrataidd a bod yn rhan ohoni.

 

Gwerthoedd Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg

 

Seiliwyd y cyfan ar y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gweithio gydag Ieuenctid (2000) a’r Agenda Ymestyn Hawliau (2007), gan sicrhau y bydd:

 

 • Pob person ifanc yn cael ei annog a’i alluogi i ddatblygu ei alluoedd a’i botensial
 • Pob person ifanc yn cael ei drin â thegwch a pharch, gyda chyfle cyfartal mewn addysg a hyfforddiant
 • Pob person ifanc yn cael cefnogaeth i gyflawni ei ddyletswydd i barhau i ddysgu a datblygu gydol ei oes
 • Disgwyliadau a safonau llwyddiant uchel yn cael eu gosod, a phob llwyddiant yn cael ei ddathlu fel carreg filltir ar y daith i gynyddu hunan-barch
 • Addysgu’n rhan allweddol o fywyd pobl ifanc er mwyn iddyn nhw gyfrannu at ffyniant economaidd a chymdeithasol eu cymunedau; trwy hynny, mi fydd pobl ifanc eraill yn cael manteisio ar yr un cyfleoedd
 • Gwasanaethau’n cael eu paratoi’n unol â gofynion a dyheadau, ac yn atebol i ddefnyddwyr a phawb arall perthnasol
 • Gwasanaethau'n atebol ac yn barod i addasu mewn ymateb i anghenion newydd
 • Y ddarpariaeth yn cynnig “gwerth am arian” trwy sicrhau defnydd effeithiol o adnoddau i gwrdd â gofynion, ac yn ceisio gwella ym mhob ffordd yn barhaol.
 • Y drefn o benderfynu yn agored, ac yn cael ei dylanwadu gan ddefnyddwyr a phawb arall perthnasol.