Top

Brig

Clybiau a Chanolfannau Ieuenctid

Mae nifer o glybiau a chanolfannau ieuenctid ledled Bro Morgannwg o Benarth i Dregolwyn.

 

Rydym yn credu bod cyfeillgarwch yn rhan bwysig o fywyd, yn ein clybiau a chanolfannau ieuenctid mae llawer o gyfleoedd i wneud ffrindiau a chael hwyl mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar, yn ogystal â chymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn dysgu sgiliau newydd i chi.

 

Mae hyn yn cynnwys achrediadau Cenedlaethol a Lleol ochr yn ochr â’n Cynllun Gwobr Dug Caeredin.

Rhwydweithiau Cymdeithasol

Dilynwch Wasanaeth ieuenctid y Fro ar Facebook a Twitter a rhannu’ch lluniau a’ch profiadau ar ein ffrydiau. 

 

 Youth-Centre-Map-2015

 • 1: #Youthy @ The Hub, Adeilad y YMCA, Court Road, Y Barri CF63 4EE

  Oriau Agor: Ar ddydd Gwener 6.45pm tan 9.15pm (Amser Tymor yn Unig)

   

  Clwb poblogaidd yn y Fro wledig y mae pobl ifanc o ledled y Fro yn mynd iddo.

   

  Cynhelir y clwb mewn neuadd fawr sydd â chyfleusterau gwych yn y neuadd a chaeau chwarae amgylchynol.

   

  Mae gweithgareddau’n cynnwys gemau dan do ac awyr agored, Rhyngrwyd, gorsafoedd chwarae, gwaith wedi’i seilio ar faterion, tenis bwrdd ac ati. Mae gan bobl ifanc y cyfle i fynd ar dripiau, ymweliadau, cystadlaethau rhyng-glybiau ac ati.

   

  Mae pob clwb y Gwasanaeth Ieuenctid yn croesawu gwirfoddolwyr o bob oedran i helpu gyda’i weithgareddau.  Mae croeso mawr i bobl ifanc sy’n rhy hen ar gyfer gweithgareddau clwb ieuenctid ddychwelyd i helpu ac ennill profiad o weithio gyda phobl ifanc eu hunain. 

 • 2. Clwb Ieuenctid Tregolwyn – Neuadd Pentref Tregolwyn, Tregolwyn, Y Bont-faen, CF71 7NL

  Oriau Agor: Ar ddydd Gwener 6.45pm tan 9.15pm (Amser Tymor yn Unig)

   

  Clwb poblogaidd yn y Fro wledig y mae pobl ifanc o ledled y Fro yn mynd iddo.

   

  Cynhelir y clwb mewn neuadd fawr sydd â chyfleusterau gwych yn y neuadd a chaeau chwarae amgylchynol.

   

  Mae gweithgareddau’n cynnwys gemau dan do ac awyr agored, Rhyngrwyd, gorsafoedd chwarae, gwaith wedi’i seilio ar faterion, tenis bwrdd ac ati. Mae gan bobl ifanc y cyfle i fynd ar dripiau, ymweliadau, cystadlaethau rhyng-glybiau ac ati.

   

  Mae pob clwb y Gwasanaeth Ieuenctid yn croesawu gwirfoddolwyr o bob oedran i helpu gyda’i weithgareddau.  Mae croeso mawr i bobl ifanc sy’n rhy hen ar gyfer gweithgareddau clwb ieuenctid ddychwelyd i helpu ac ennill profiad o weithio gyda phobl ifanc eu hunain. 

 •  3. Clwb Ieuenctid y Wig - Pafiliwn Chwaraeon y Wig, Cwrt y Felin, y Wig

  Oriau Agor: Ar ddydd Mercher 6.15 tan 8.45pm (Amser Tymor yn Unig)

   

  Clwb ieuenctid hirhoedlog sydd wedi bod yn y gymuned ers dros 17 o flynyddoedd, dewch i gymryd rhan.

   

  Mae gweithgareddau’n cynnwys gemau dan do ac awyr agored, Rhyngrwyd, gorsafoedd chwarae, gwaith wedi’i seilio ar faterion ac ati. Mae gan bobl ifanc y cyfle i fynd ar dripiau, ymweliadau, cystadlaethau rhyng-glybiau ac ati.

   

  Mae gan y clwb hwn gyswllt cryf â chyngor cymuned y pentref, sy’n cefnogi gweithgareddau’r clwb. Mae aelodau yn trefnu eu digwyddiadau eu hunain yn ystod y flwyddyn megis disgo dydd Sant Ffolant, ffair yr haf ac ati.

  Mae gan y Wig, ymhlith offer eraill, fwrdd pŵl llawn a chyfleusterau pêl-fasged y tu allan i’r Pafiliwn.
   
  Yn 2015, dathlodd y clwb ei ben-blwydd yn 17 oed ac mae ei aelodau’n dod o’r Wig, Brychdwn a Marcroes.

 • 4. Canolfan Ieuenctid Llanilltud Fawr - Clwb Ieuenctid Llanilltud Fawr, Stattion Road, Llanilltud, CF61 1ST

  Oriau agor:

  Ar ddydd Mawrth: Cerddoriaeth Fawr - 6.30pm tan 9.00pm

  Dydd Mercher: 6.45pm tan 9.15pm (Noson Dug Caeredin yn unig – Dim Clwb Ieuenctid)

  Ar ddydd Iau: 6.00pm tan 8.30pm

  Dydd Gwener: 6.00pm tan 8.30pm (blynyddoedd 5-8) (Amser Tymor yn Unig)

   

  Rydym wrthi’n adnewyddu'r adeilad i’w wneud yn fwy deniadol i grwpiau cymunedol a chlybiau lleol, bydd hyn yn gwneud y clwb yn fwy ac yn well.

   

  Mae’r ganolfan yn cynnig ystod eang o weithgareddau, mae’r rhain yn cynnwys; sesiynau wedi'i seilio ar faterion, celfyddydau, chwaraeon, cyfleoedd preswyl, projectau cymunedol, pwyllgorau ieuenctid, disgos, tripiau, cyfleoedd gwirfoddoli, ffotograffiaeth, a llawer mwy.

   

  Mae croeso i bob person ifanc 11-25 oed yn y ganolfan a gall gymryd rhan mewn unrhyw o'r gweithgareddau uchod neu ddod i ymlacio gyda ffrindiau.

   

  Os oes gennych unrhyw bryderon neu am gael mwy o wybodaeth am unrhyw faterion sy’n effeithio arnoch chi fel person ifanc yna galwch heibio

   
  Mae pob clwb y Gwasanaeth Ieuenctid yn croesawu gwirfoddolwyr o bob oedran i helpu gyda’i weithgareddau.  Mae croeso mawr i bobl ifanc sy’n rhy hen ar gyfer gweithgareddau clwb ieuenctid ddychwelyd i helpu ac ennill profiad o weithio gyda phobl ifanc eu hunain. 

 • 5. Tîm Stryd Ieuenctid y Fro – Cynllun y Pwls

  Cynllun y Pwls – Ariennir cynllun y Pwls yn allanol gan y Grant Diogelwch Cymunedol a’i fwriad yw ymgysylltu â Phobl Ifanc o ledled Bro Morgannwg yn eu cymunedau i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol ymhlith pobl ifanc ac ailgyfeirio ymddygiad tuag at rywbeth cadarnhaol, gan atal pobl ifanc rhag cael eu henwau ar y System Cyfiawnder Troseddol am y tro cyntaf. 

   

  Mae tîm y Pwls yn ffurfio rhan o’r Tîm Stryd Ieuenctid.

   

  Mae’r tîm yn gweithredu 52 wythnos y flwyddyn ledled Bro Morgannwg, gan sicrhau bod rhywbeth ar gael yn ystod gwyliau'r ysgol pan fo darpariaethau ieuenctid arferol ar gau.

   

  Mae tîm Stryd Ieuenctid y Fro yn cysylltu'r tîm ar wahân, y gwasanaeth ieuenctid symudol a’n parc sglefrio symudol a’i gelwir yn ‘rollers’ â’i gilydd. 

 • 6. Project Point – Cyfranogiad Pobl Ifanc

  Cyfranogiad Pobl Ifanc - Mae tîm The Point yn hwyluso nifer o gynlluniau cyfranogi i alluogi pobl ifanc i gael dweud eu deud yn eu cymunedau.   Rydyn ni’n cynnig cefnogaeth, gwybodaeth a hyfforddiant ar ffyrdd o ddylanwadu ar benderfyniadau a wneir yn y Fro, a chynyddu ymwybyddiaeth o hawliau plant a phobl ifanc. 

 • 7. Canolfan Ieuenctid Y Bont-faen – Yr Hen Neuadd, Heol Fawr, CF71 7AH

  Oriau agor:

  Ar ddydd Mercher: 6.15 tan 8:45 pm

  Ar ddydd Iau: 6.15 tan 8:45 pm (Noson Dug Caeredin yn unig – Dim Clwb Ieuenctid)

  (Amser Tymor yn Unig)

   

  Mae’r Bont-faen wedi symud i’r Hen Neuadd yn y Bont-faen yn ddiweddar, dewch draw i gymryd rhan yn ei leoliad newydd gwych!

   

  Mae Clwb Ieuenctid y Bont-faen ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed ac mae gweithgareddau’n cynnwys gemau dan do ac awyr agored, Rhyngrwyd, gorsafoedd chwarae, gwaith wedi’i seilio ar faterion, tenis bwrdd ac ati. Mae gan bobl ifanc y cyfle i fynd ar dripiau, ymweliadau, cystadlaethau rhyng-glybiau ac ati.

   

  Mae pob clwb y Gwasanaeth Ieuenctid yn croesawu gwirfoddolwyr o bob oedran i helpu gyda’i weithgareddau.  Mae croeso mawr i bobl ifanc sy’n rhy hen ar gyfer gweithgareddau clwb ieuenctid ddychwelyd i helpu ac ennill profiad o weithio gyda phobl ifanc eu hunain. 

 • 8. Clwb Ieuenctid Llandochau - Clybiau’r Lleng Frenhinol Brydeinig, Penlan Road

  Oriau Agor: Ar ddydd Iau 6.30pm tan 9.00pm (Amser Tymor yn Unig)

   

  Rhedir y clwb ieuenctid ‘newydd’ yn Llandochau mewn partneriaeth â’r Gwasanaeth Ieuenctid a Chymuned.

   

  Mae’r ganolfan yn cynnig ystod eang o weithgareddau, mae’r rhain yn cynnwys; sesiynau wedi'i seilio ar faterion, celfyddydau, chwaraeon, cyfleoedd preswyl, projectau cymunedol, pwyllgorau ieuenctid, disgos, tripiau, cyfleoedd gwirfoddoli, ffotograffiaeth, a llawer mwy.

   

  Mae croeso i bob person ifanc 11-25 oed yn y ganolfan a gall gymryd rhan mewn unrhyw o'r gweithgareddau uchod neu ddod i ymlacio gyda ffrindiau.

   
  Os oes gennych unrhyw bryderon neu am gael mwy o wybodaeth am unrhyw faterion sy’n effeithio arnoch chi fel person ifanc yna galwch heibio

  Mae pob clwb y Gwasanaeth Ieuenctid yn croesawu gwirfoddolwyr o bob oedran i helpu gyda’i weithgareddau. Mae croeso mawr i bobl ifanc sy’n rhy hen ar gyfer gweithgareddau clwb ieuenctid ddychwelyd i helpu ac ennill profiad o weithio gyda phobl ifanc eu hunain. 

 • 9. Canolfan Ieuenctid Murchfield – Canolfan Gymunedol Murchfield, Sunnycroft Lane, Dinas Powys, CF64 4QQ

  Gan nad oedd digon o bobl yn mynychu’r clwb ieuenctid, rydym wedi cau’r clwb; ond rydym yn chwilio am opsiynau eraill yn yr ardal ar gyfer y dyfodol; mae opsiynau posibl yn cynnwys clybiau ar ôl ysgol, sy'n cysylltu'n uniongyrchol â'r llyfrgell i gynnig dysgu achrededig a buddiannau eraill gan grwpiau a gwaith partneriaeth.

   

  Ymddiheurwn i'r rhai hynny oedd yn mynychu ond fel adran cyngor rydym wedi ymrwymo i gynnig gwasanaeth gwerth am arian sy’n ymrwymedig i’r bobl ifanc hynny yn y gymuned ac mae'n rhaid i ni ystyried opsiynau gwahanol sydd ar gael. 

   

 • 10. Clwb Ieuenctid Elfed Avenue - Elfed Avenue, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 3LX

  Oriau Agor: Ar ddydd Iau 6.15pm tan 8.45pm (Amser Tymor yn Unig)

   

  Rhedir y clwb ieuenctid ‘Newydd’ ym Mhenarth mewn partneriaeth â’r Gwasanaeth Ieuenctid a’r grŵp Eglwys Unedig.

   

  Mae’r ganolfan yn cynnig ystod eang o weithgareddau, mae’r rhain yn cynnwys; sesiynau wedi'i seilio ar faterion, celfyddydau, chwaraeon, cyfleoedd preswyl, projectau cymunedol, pwyllgorau ieuenctid, disgos, tripiau, cyfleoedd gwirfoddoli, ffotograffiaeth, a llawer mwy.

   

  Mae Croeso i bob person ifanc 11-25 oed yn y ganolfan a gall gymryd rhan mewn unrhyw o'r gweithgareddau uchod neu ddod i ymlacio gyda ffrindiau.

  Os oes gennych unrhyw bryderon neu am gael mwy o wybodaeth am unrhyw faterion sy’n effeithio arnoch chi fel person ifanc yna galwch heibio.

  Mae pob clwb y Gwasanaeth Ieuenctid yn croesawu gwirfoddolwyr o bob oedran i helpu gyda’i weithgareddau. Mae croeso mawr i bobl ifanc sy’n rhy hen ar gyfer gweithgareddau clwb ieuenctid ddychwelyd i helpu ac ennill profiad o weithio gyda phobl ifanc eu hunain. 

 

 • 11. Penarth YYD - Ysgol Y Deri, Ffordd Sili, Penarth, CF64 2TP

  Oriau agor:

  Ar ddydd Llun: 3.30pm tan 5.30pm (Amser Tymor yn Unig)

  Ar ddydd Mercher: 3.30pm tan 5.30pm (Amser Tymor yn Unig)

   

  Ein Clwb Ieuenctid newydd yn Ysgol y Deri ar gyfer pobl ifanc gydag anghenion ychwanegol.

   

  Mae’r ganolfan yn cynnig ystod eang o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc y mae angen cymorth arnynt, mae’r rhain yn cynnwys; sesiynau wedi'i seilio ar faterion, celfyddydau, chwaraeon, cyfleoedd preswyl, projectau cymunedol, pwyllgorau ieuenctid, disgos, tripiau, cyfleoedd gwirfoddoli, ffotograffiaeth, a llawer mwy.

   

  Mae croeso i bob person ifanc 11-25 oed yn y ganolfan a gall gymryd rhan mewn unrhyw o'r gweithgareddau uchod neu ddod i ymlacio gyda ffrindiau.

   
  Os oes gennych unrhyw bryderon neu am gael mwy o wybodaeth am unrhyw faterion sy’n effeithio arnoch chi fel person ifanc yna galwch heibio

  Mae pob clwb y Gwasanaeth Ieuenctid yn croesawu gwirfoddolwyr o bob oedran i helpu gyda’i weithgareddau. Mae croeso mawr i bobl ifanc sy’n rhy hen ar gyfer gweithgareddau clwb ieuenctid ddychwelyd i helpu ac ennill profiad o weithio gyda phobl ifanc eu hunain. 

 • 12.  Clwb Ieuenctid Y Barri – Canolfan Addysg Palmerston, Cadoc Crescent, Y Barri, Cf63 2NT

  Oriau Agor: Ar ddydd Mercher 5.00pm tan 6.45pm (Amser Tymor yn Unig)

   

  Dyma ein clwb ieuenctid Cymraeg a redir mewn partneriaeth â’r Urdd.

   

  Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg yn parhau i redeg clwb ieuenctid Cymraeg bob nos Fercher mewn partneriaeth â’r Urdd, ond rydym wedi symud yn ddiweddar i’r Hyb Cymraeg yng Nghanolfan Addysg Palmerston.

   

  Rhedir y clwb gan weithwyr ieuenctid sy’n siarad Cymraeg ac mae’n cynnig cyfle gwych i bobl ifanc ddefnyddio'r Gymraeg mewn lleoliad anffurfiol a'r tu allan i'r ysgol.

  Mae pob clwb y Gwasanaeth Ieuenctid yn croesawu gwirfoddolwyr o bob oedran i helpu gyda’i weithgareddau.  Mae croeso mawr i bobl ifanc sy’n rhy hen ar gyfer gweithgareddau clwb ieuenctid ddychwelyd i helpu ac ennill profiad o weithio gyda phobl ifanc eu hunain. 

 • 13. Ystafell 102 - Y Rhws - Canolfan Gymunedol Y Rhws, Stewart Road, Y Rhws, CF62 3EZ

  Oriau Agor: Ar ddydd Llun a dydd Mercher 5.15pm tan 7.45pm (Amser Tymor yn Unig)

   

  Mae Clwb Ieuenctid Y Rhws wedi ymuno’n ddiwedd â’r clwb ar ôl ysgol gwirfoddol yn y Fro, mae hyn wedi ein galluogi i gynnig gwasanaeth llawer mwy ar gyfer y bobl ifanc hynny y mae angen rhywbeth arnynt yn ystod yr amseroedd hynny. Rydym yn cydweithio i gynnig i bobl ifanc le diogel i fynd iddo a chwrdd â ffrindiau, tra’n cael y cyfle ar yr un pryd i ddefnyddio'r adnoddau isod;

   

  Rhyngrwyd, gweithdai fideo a cherddoriaeth, gweithdai gwneud ffilm, gweithdai dawns, ysgrifennu geiriau, gwobrau'r maer, achredu, gwirfoddolwyr y mileniwm, gweithdai animeiddio, Gameboy, nosau ffilm a llawer mwy. Yn ogystal, gwneud llawer o weithgareddau codi arian ar gyfer elusennau, bwyta’n iach a llawer mwy.

   

  Gyda’r bartneriaeth newydd, mae lleoedd yn cael eu llenwi'n gyflym ac yn nosweithiol mae rhwng 40 a 50 o bobl ifanc yn y clwb felly rydym yn falch iawn o'r datblygiad hwn. Fel datblygiad rydym yn croesawu gwirfoddolwyr o bob oedran i helpu gyda'i weithgareddau. Hefyd os ydych eich plentyn am fynychu mae angen iddo gysylltu cyn gynted â phosibl i sicrhau bod lle gennym.

   

  Mae croeso mawr i bobl ifanc sy’n rhy hen ar gyfer gweithgareddau clwb ieuenctid ddychwelyd i helpu ac ennill profiad o weithio gyda phobl ifanc eu hunain - rhoddir yr holl hyfforddiant am ddim!