Top

Brig

Y Gwasanaeth Ieuenctid 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg yn credu mai pobl ifanc yw ein hadnodd mwyaf gwerthfawr, beth bynnag fo’u hil, eu gallu, eu rhywioldeb, eu cenedl, eu daearyddiaeth, eu cred neu eu lliw. 

 

Byddwn ni’n sefydlu partneriaethau gydag asiantaethau i sicrhau bod pobl ifanc yn derbyn darpariaeth o safon uchel, sy’n cynnig dewisiadau a chyfleoedd cadarnhaol iddyn nhw wrth iddynt dyfu’n oedolion, er mwyn cyflawni eu potensial fel unigolion hyderus, drwy gymryd rhan mewn cynlluniau addysgiadol sy’n mynd i’r afael â’r materion sy’n effeithio arnyn nhw.

 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Bro Morgannwg yn sefydlu partneriaethau gydag asiantaethau i helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial fel unigolion hyderus, drwy gymryd rhan mewn cynlluniau sy’n mynd i’r afael â’r materion sy’n effeithio arnyn nhw.

 

Rydyn ni’n ymfalchïo yn yr hyn rydyn ni wedi’i gyflawni drwy ymroddiad, proffesiynoldeb a chefnogaeth ein gweithwyr ieuenctid cyflogedig a gwirfoddol fel ei gilydd. 

 

Vale-Youth-Service-logo

 

Am ymholiadau pellach, cysylltwch â: 

  • 01446 709308 

 

Ein Bwriad yw:

  • Sefydlu a chyd-weithio mewn partneriaeth â phobl Bro Morgannwg i hyrwyddo'u datblygiad personol, addysgiadol, cymdeithasol a diwylliannol.
  • Diwallu anghenion addysgiadol penodol, a rhoi sylw arbennig i bobl ifan ac oedolion sydd â'r anghenion addysgiadol mwyaf drwys.
  • Datblygu i fod yn wasanaeth lle mae'n systemau a'u hadnoddau'n cael eu trafod gyda'r defnyddwyr, sydd hefyd yn rhannu'r cyfrifoldeb am y gwasanaeth.
  • Darparu cyfleoedd i bobl ifanc a gweithwyr proffsiynol i ddatblygu sgiliaru gwneud penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw a'u cyfoedion, ac i ddeall y broses ddemocrataidd a chyfrannu ati.

 

Amcanion a Gwerthoedd 

Gwybodaeth am y gwasanaeth, yn cynnwys polisi a threfnweithiau.

 

 

Datganiad o Fwriad

Cynllun Dug Caeredin

Cyfleoedd ar gyfer addysg anffurfiol, yn cynnwys y lleoliadau lle gallwch gymryd rhan.  

 

 

Cynllun Dug Caeredin

Cynnig i Ieuenctid

I ddod cyn hir!! 

 

 

 

 

 Datganiad o Fwriad

 

Darpariaeth Symudol – y V-Pod 

Y wybodaeth a’r newyddion diweddaraf am y ddarpariaeth symudol. 

 

 Y V-Pod

Tîm y Pwls 

Gwaith ieuenctid allanol ledled y Fro mewn ardaloedd â lefelau uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

 

 Y Pwls

Cynllun Sglefrwyr 

Ramp sglefrio symudol sydd ar gael ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau dros yr haf gyda thîm y stryd. 

 

 Sglefwyr

 

Canolfannau Ieuenctid

Dolen i bob clwb ieuenctid yn y Fro, eu horiau agor a’u lleoliad

 

 

 

 Canolfannau Ieuenctid

Cynllun Cerdyn-C

Iechyd rhywiol, perthnasoedd a mynediad i’r cynllun cerdyn-C

 

 

 

Cynllun Cerdyn-C

Hyfforddiant a Chefnogaeth

Yr hyfforddiant sydd ar gael o fewn y sefydliad a thrwy bartneriaid allanol

 

Hyfforddiant

 

Cymryd Rhan

Cabinet ieuenctid, Maer Ieuenctid, grwpiau gweithredu ieuenctid a’r Llysgenhadon Hawliau

 

Pobl ifanc yn cymryd rhan

Cynllun Emojis 

Cefnogaeth a chynllun i bobl ifanc ag anghenion emosiynol ychwanegol

 

 

 Cynllun Emojis

Fframwaith Ymgysylltu â Phobl Ifanc (YEPF)

Ysgolion G2E, cefnogaeth ysgol D2E a’n Hyfforddwr Dysgu 

 

 

Ymgysylltu â Phobl Ifanc 

 

Cynllun G2E 

Darpariaeth hyfforddiant i bobl ifanc sydd wedi eu diarddel o addysg prif ffrwd

 

 

Cynllun G2E

Rhaglenni Cyfnewid Ieuenctid

Cyfleoedd addysgiadol dramor a phrofiadau o wahanol ddiwylliannau

 

Rhaglenni Cyfnewid Ieuenctid 

 

Cylchlythyrau Partneriaeth y Gwasanaethau Ieuenctid