Top

Brig

Rolau Gwag Pwyllgor

Caiff Aelodau Annibynnol eu penodi am gyfnod rhwng pedwar a chwech mlynedd a gallent gael eu penodi am dymor arall pellach o hyd at 4 blynedd.  

 

Ar hyn o bryd, mae dwy sedd wag ar y Pwyllgor Safonau i Aelodau Annibynnol.  Mae hwn yn bwyllgor statudol sy’n chwarae rhan hanfodol o ran cynnal safonau moesegol uchel ar lefel Cynghorau Bwrdeistref Sirol a Chymuned.  

 

Yn fras, rôl y Pwyllgor yw rhoi cyngor, cymorth a chanllawiau i Aelodau o ran mabwysiadu, monitro, gweithredu, gorfodi ac adolygu Codau Ymddygiad lleol amrywiol, yn benodol Cod Ymddygiad Aelodau a chanllawiau moesegol eraill.  Mae manylion llawn Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Safonau yn Adran 8 o Gyfansoddiad y Cyngor a gyhoeddwyd ar wefan y Cyngor.

 

Mae’r Pwyllgor Safonau'n cwrdd rhwng pedwar a chwech gwaith y flwyddyn, er y bydd angen i'r Aelodau Annibynnol o bosibl fod ar gael ar gyfer cyfarfodydd nas trefnwyd ar ddim ond ychydig ddyddiau o rybudd pe byddai angen.

 

Mae’r Pwyllgor Safonau’n cynnwys pum Aelod Annibynnol, tri Cynghorydd Sirol ac un cynrychiolydd o’r Cyngor Cymuned. Caiff y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd eu hethol o blith Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau.

 

Pecyn Cais

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 26 Mai 2017

  

Bwriedir cynnal y cyfweliadau yn ystod pythefnos gyntaf Gorffennaf 2017.

 

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn y swydd o 1 Medi 2017.