Top

Brig

Gwybodaeth i Ymgeiswyr ac Asiantau 

Mae’r dudalen hon ar gyfer isetholiadau sirol neu drefol/cymunedol yn unig.

 

Dyddiadau Pwysig – Ymgeiswyr ac Asiantau 

Cyflwyno papurau enwebu - 19 diwrnod gwaith cyn yr etholiad

Dyddiad olaf ar gyfer tynnu enwebiad yn ôl - 19 diwrnod gwaith cyn yr etholiad

Dyddiad olaf ar gyfer penodi asiant etholiadol - 19 diwrnod gwaith cyn yr etholiad

Dyddiad olaf ar gyfer penodi asiantau pleidleisio a chyfrif – 19 diwrnod gwaith cyn yr etholiad

 

Dyddiadau Pwysig – Cofrestru a Phleidleisiau Absennol 

Dyddiad olaf ar gyfer gwneud cais i gofrestru – 12 diwrnod gwaith cyn yr etholiad

Dyddiad olaf ar gyfer derbyn ceisiadau newydd i bleidleisio drwy’r post neu gael pleidlais bost drwy ddirprwy - 5pm 11 diwrnod gwaith cyn yr etholiad

Dyddiad olaf ar gyfer gwneud newidiadau i bleidleisiau post a phleidleisiau post drwy ddirprwy - 5pm 11 diwrnod gwaith cyn yr etholiad

Dyddiad olaf ar gyfer derbyn ceisiadau newydd i gael pleidlais bost drwy ddirprwy - 5pm 6 diwrnod gwaith cyn yr etholiad

Dyddiad cynharaf y caiff etholwr wneud cais am bleidlais bost newydd yn lle’r un sydd wedi mynd ar goll –4 diwrnod gwaith cyn yr etholiad

Dyddiad olaf ar gyfer ceisiadau am bleidlais frys drwy ddirprwy -5pm ar ddiwrnod yr etholiad

Dyddiad olaf y caiff etholwr wneud cais am bleidlais bost newydd yn lle’r un sydd wedi mynd ar goll – 5pm ar ddiwrnod yr etholiad

  

Danfon cardiau pleidleisio – tua 25 diwrnod gwaith cyn yr etholiad

Danfon pecynnau pleidlais bost – tua 14 diwrnod gwaith cyn yr etholiad

 

 

Cynghorydd Sir – Ffurflenni Enwebu a Chanllawiau: 

 

Nodwch bod rhai o'r dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig am y tro, ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster a achoswyd. Fe fydd y dogfennau Cymraeg yn cael ei osod ar y tudalen yma cyn gynted â phosib.

 1. Papur enwebu* 
 2. Tynnu papur enwebu yn ôl 

*Wrth lenwi’r papur enwebu a wnewch chi sicrhau eich bod yn llenwi ac yn dychwelyd y canlynol:- 

 • Cydsyniad i gael ei enwebu
 • Tystysgrif Awdurdodi (os ydynt yn sefyll dros blaid wleidyddol)
 • Cais am bapur arwyddlun plaid (os ydynt yn sefyll dros blaid wleidyddol) 

 

Asiantau Etholiadol (Ymgeiswyr sirol yn unig) 

Mae’n RHAID i bob ymgeisydd gael asiant etholiadol (er y gall ymgeisydd weithredu fel ei asiant/hasiant etholiadol ei hun os dymuna).  Asiant Etholiadol yw’r person sy’n gyfrifol yn ôl y gyfraith am reoli ymgyrch a chyllid yr etholiad yn briodol.  Mae’n rhaid i Asiant Etholiadol gael cyfeiriad swyddfa y gellir anfon pob gohebiaeth swyddogol iddo.  Mae'r Ffurflen Penodi Asiant Etholiadol wedi'i chynnwys yn y pecyn papur enwebu.   

 

Gwybodaeth Pwysig

 

Gwariant a Threuliau Ymgeisydd - Sirol 

 1. Ffurflen Gwariant Ymgeisydd – nodiadau esboniadol (Comisiwn Etholiadol) 
 2. Ffurflen Gwariant Ymgeisydd 
 3. Datganiad Ymgeisydd 
 4. Datganiad Asiant Etholiadol

 

 

Cynghorydd Tref a Chymuned - Ffurflenni Enwebu a Chanllawiau: 

 

 1. Papur enwebu*
 2. Tynnu papur enwebu yn ôl

*Wrth lenwi’r papur enwebu a wnewch chi sicrhau eich bod yn llenwi ac yn dychwelyd y canlynol:- 

 • Cydsyniad i gael ei enwebu
 • Tystysgrif Awdurdodi (os ydynt yn sefyll dros blaid wleidyddol) 
 • Cais am bapur arwyddlun plaid (os ydynt yn sefyll dros blaid wleidyddol) 

 

Arolwg Ymgeiswyr Etholiadau Lleol 

 

 

Nid oes gofyn i ymgeiswyr Tref a Chymuned benodi Asiant Etholiadol. 

 

Gwariant a Threuliau Ymgeisydd – Tref/Cymuned 

 1. Ffurflen Gwariant Ymgeisydd – nodiadau esboniadol (Comisiwn Etholiadol)
 2. Ffurflen Gwariant Ymgeisydd 
 3. Datganiad ymgeisydd 

 

 

 

Asiantau Pleidleisio 

Gall Asiantau Pleidleisio wylio’r gweithgarwch mewn canolfannau pleidleisio ar ddiwrnod pleidleisio.  Dim ond un asiant pleidleisio fesul ymgeisydd penodol gaiff fod yn bresennol mewn gorsaf bleidleisio benodol ar unrhyw adeg.  Gall asiantau pleidleisio gadarnhau a yw'r blwch pleidleisio yn wag cyn agor y bleidlais a bod yn bresennol i gynorthwyo â nodi unrhyw achosion o ddynwarediad.  A wnewch chi sicrhau nad yw asiantau etholiadol penodedig yn atal, rhwystro na dychryn pleidleiswyr ar eu ffordd i mewn neu allan o’r orsaf bleidleisio.  

 

Asiantau Pleidlais Bost

Gall Asiantau Pleidlais Bost wylio’r gweithgarwch ar adeg agor y pleidleisiau post. 

 

Asiantau Cyfrif  

Gall Asiantau Cyfrif wylio’r gweithgarwch ar adeg dilysu’r cyfrif a goruchwylio’r broses gan dynnu sylw’r staff cyfrif at unrhyw bapurau pleidleisio amheus. 

 

Rhifwyr 

Nid oes angen unrhyw ffurflen i benodi Rhifwyr.  Gall rhifwyr sefyll y tu allan i’r lleoliad pleidleisio a chofnodi rhif etholwr y bobl sydd wedi pleidleisio er mwyn cynorthwyo gweithwyr plaid eraill.  NI DDYLAI rhifwyr atal, rhwystro na dychryn pleidleiswyr ar eu ffordd i mewn neu allan o’r ganolfan bleidleisio.  Nid oes gan rifwyr unrhyw statws cyfreithiol ac mae hawl gan bleidleiswyr i wrthod rhoi unrhyw wybodaeth iddynt. 

 

 

Gwybodaeth Ddefnyddiol/Dogfennau Ategol: 

 

 

Dolenni Defnyddiol:

 

Pwy yw pwy: 

 

Rebecca Light (Rheolwr Cofrestru Etholiadol) 

Ffôn: 01446 709304 

E-bost: rmlight@valeofglamorgan.gov.uk

 

Hayley Hanman (Dirprwy Reolwr Cofrestru Etholiadol) 

Ffôn: 01446 709345 

E-bost: hhanman@valeofglamorgan.gov.uk

 

Debbie Marles (Swyddog Canlyniadau / Swyddog Cofrestru Etholiadol) 

 

Cysylltwch â Rebecca neu Carole yn y lle cyntaf.   

 

Victoria Davidson (Dirprwy Swyddog Canlyniadau)

 

Cysylltwch â Rebecca neu Carole yn y lle cyntaf.