Top

Brig

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

  

Bydd yr Etholiad nesaf i’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2020

 

Pryd?

Cynhelir y math hwn o etholiad bob pedair blynedd, bydd yr etholiad nesaf yn 2020.

 

Ar 5 Mai 2016, mae'r Bobl Gymreig wedi pleidleisio ar bwy yr hoffent i'w cynrychioli fel Aelodau o'r Cynulliad, pan gynhaliwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru eu hetholiad diwethaf.

 

Beth?

Cynhelir Etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru i bobl ethol Aelodau’r Cynulliad i gynrychioli pobl Cymru. Mae yna 60 o seddi ar gael yn y Cynulliad Cenedlaethol felly bydd 60 o Aelodau'r Cynulliad yn cael eu hethol/dewis.

 

 

Pwy?

Mae Aelod Cynulliad (AC) yn cynrychioli lles y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw o fewn yr etholaeth neu'r rhanbarth lle mae ef neu hi wedi cael ei hethol i wasanaethu am gyfnod yn y swydd. Maent yn cael cysylltiad rheolaidd â'r cyhoedd drwy gyfarfodydd, galwadau ffôn neu gymorthfeydd.Mae Aelodau'r Cynulliad yn cael cyflog am eu gwaith.

 

I gael gwybod pwy yw eich Aelodau Cynulliad yn ymweld â'n dudalen we ACau Vale, ASau ac ASEau drwy glicio ar y botwm isod:

ACau, ASau ac ASEau'r Fro

 

Pam?

Yn dilyn refferendwm ar bwerau deddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2011, pleidleisiodd pobl Cymru o blaid rhoi pwerau pellach i Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud cyfreithiau yng Nghymru. 

 

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru'r pŵer i wneud deddfau ar y meysydd canlynol:

 • Amaethyddiaeth, Coedwigaeth, Anifeiliaid, Planhigion a Datblygu Gwledig
 • Henebion ac Adeiladau Hanesyddol
 • Diwylliant
 • Datblygu Economaidd
 • Addysg a Hyfforddiant
 • Yr Amgylchedd
 • Y Gwasanaethau Tân ac Achub a Diogelwch Tân
 • Bwyd
 • Iechyd a’r Gwasanaethau Iechyd
 • Priffyrdd a Thrafnidiaeth
 • Tai
 • Llywodraeth Leol
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Gweinyddiaeth Gyhoeddus
 • Lles Cymdeithasol
 • Chwaraeon a Hamdden
 • Twristiaeth
 • Trethi wedi'u datganoli
 • Cynllunio Gwlad a Thref
 • Dŵr ac Amddiffyn rhag Llifogydd
 • Y Gymraeg.

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cadw rheolaeth ar wasanaethau cyhoeddus penodol ac ar feysydd penodol o ddeddfwriaeth. Er enghraifft, nid yw cyfrifoldebau am y gwasanaeth heddlu, diogelwch, nawdd cymdeithasol a deddfwriaeth gyflogaeth wedi’u datganoli. Nid oes gan y Cynulliad bŵer i godi trethi.

 

Ble?

Agorwyd y Senedd yn 2006, a dyma le y mae Aelodau'r Cynulliad yn ymgynnull ar gyfer y Cyfarfod Llawn (trafodaeth / dadl) ym Mae Caerdydd.Mae ystâd y Cynulliad hefyd yn cynnwys Pierhead, adeilad hanesyddol ym Mae Caerdydd. Yn ogystal â'r ddau adeilad, mae gan y Cynulliad ganolfan gwybodaeth i ymwelwyr ym mae Colwyn a bws allgymorth sy'n ymweld â'r gwahanol ranbarthau Cymru yn rheolaidd.

 

Canlyniadau Blaenorol:

 

 Sut i Gysylltu â Ni

 

 

Rhannu Hoffi