Top

Brig

Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau'n gyfrifol am ddal y Prif Gwnstabl a’r Heddlu’n i gyfrif ar ran y cyhoedd.

 

Pryd?

Cynhelir y math hwn ar etholiad bob pedair blynedd? 

Cynhaliwyd Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ddydd Iau 15 Tachwedd 2012.

 

Bydd etholiad nesaf Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn 2020.

 

Beth?

Mae Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n digwydd er mwyn ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy'n gyfrifol am:

 

  • dal Llu’r Heddlu yn atebol.
  • hur a diswyddo Prif Gwnstabl llu’r heddlu.
  • cyllidebau’r heddlu
  • gosod blaenoriaethau ar gyfer yr ardal leol

Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau

Pwy?

Ar ôl cael ei ethol, teitl y swyddog fydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (PCC).
Bydd yn gwasanaethu am bedair blynedd.
I weld pwy yw’ch PCC ewch i wefan  police.UK.

 

Pam?

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n rôl newydd sy'n cymryd lle eich awdurdod heddlu lleol.
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n goruchwylio sut yr eir i'r afael â throseddau yn eu hardal a'i nod yw sicrhau bod yr heddlu'n darparu gwasanaeth da.
Mae rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu'n cynnwys:

  • cwrdd â’r cyhoedd yn rheolaidd er mwyn gwrando ar eu barn am blismona.
  • cynhyrchu cynllun yr heddlu a throseddau sy'n cyflwyno blaenoriaethau plismona lleol.
  • penderfynu sut y caiff y gyllideb ei gwario.
  • penodi Prif Gwnstabliaid a'u diswyddo os bydd angen 

Ble?

Mae Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu’n digwydd mewn 41 o ardaloedd heddlu yng Nghymru a Lloegr (ond ddim yn Llundain). Bydd gan bob ardal un Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

 

 

Canlyniadau Blaenorol:

 

Sut i gysylltu â ni