Top

Brig

Refferendwm

Caiff Refferendwm ei gynnal os yw Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dymuno i’r cyhoedd fynegi ei farn ar fater o bwys.

 

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Refferendwm ac Etholiad?

Mewn Refferendwm, gofynnir am eich barn ar gwestiwn penodol.

Mewn Etholiad, gofynnir i chi ddewis/pleidleisio dros unigolyn neu blaid wleidyddol benodol.

Ballot Paper Example (EU Ref)

Oherwydd hyn, bydd papur pleidlais Refferendwm fel arfer yn dangos dewis rhwng ‘ie’ a ‘na’ yn hytrach na rhestru pleidiau/ymgeiswyr gwleidyddol.

Mi fyddwch chi’n pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio neu drwy’r post yn unol â’ch arfer.

You will still vote at a polling station or vote by post to give your opinion. 

 

Alla i bleidleisio mewn Refferendwm yn y DU?

Eligibility
 Cewch os . . .  Nac chewch os . . .

Ydy eich enw ar y Gofrestr Etholiadol cyn dyddiad cau ceisiadau newydd.

Nid ydy eich enw ar y Gofrestr Etholiadol cyn dyddiad cau ceisiadau newydd.

Ydych chi’n ddinesydd Prydeinig

Ydych chi’n ddinesydd Ewropeaidd.

Ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn Ydych chi’n 16 oed neu’n iau.

Ydych chi’n ddinesydd Prydeinig sy’n byw y tu hwnt i’r DU.

 

Sut galla i bleidleisio yn y Refferendwm?

Cyn y gallwch chi bleidleisio, mae’n rhaid i’ch enw fod ar y Gofrestr Etholiadol.

 

Os oes angen i chi gofrestru i fod ar y Gofrestr Etholiadol, ewch i’r dudalen berthnasol:

 

Sut i Gofrestru

 

Os hoffech wirio eich statws ar y gofrestr, cysylltwch â ni isod:

 

Cysylltu â ni

 

 

Pam dylen i bleidleisio? Oes rhaid i mi wneud?

Rydych chi’n medru defnyddio’ch pleidlais i ddweud wrth y llywodraeth beth yw eich barn ar y mater. Un cyfle fydd gennych i wneud hyn (ar ddiwrnod y bleidlais).

Mi allai fod gwybodaeth bellach ar y gwefannau isod i’ch helpu i benderfynu sut yr hoffech bleidleisio:

Mae pleidlais yn ddewisol bob amser. Eich penderfyniad chi yw p’un a ydych chi’n pleidleisio neu beidio.

 

 

Rydw i wedi tynnu yn ôl o’r gofrestr agored. Oes gen i hawl i bleidleisio yn y Refferendwm yr un fath?

Oes. Nid yw tynnu yn ôl o’r Gofrestr Agored yn effeithio ar eich hawl i bleidleisio.

 

Detholiad o’r Gofrestr Etholiadol yw’r Gofrestr Agored, ond ni chaiff ei defnyddio yn achos Refferendwm.

Gall gael ei brynu gan unrhyw unigolyn, cwmni neu sefydliad at ddibenion marchnata yn unig.

Bydd eich enw a’ch cyfeiriad yn cael eu cynnwys yn y Gofrestr Agored oni bai eich bod yn gofyn iddynt gael eu diddymu (tynnu yn ôl). 

 

 

Canlyniadau:

Cyfanswm Cyfrif Pleidlais Refferencwm yr UE Mehefin 2016 - Datganiad Dwyieithog

 

 

Cysylltu â ni

 

Rhannu Hoffi