Top

Brig

Cyngor Cymuned Y Rhws 

A ddylid sefydlu Cyngor Cymuned ar gyfer Ward Y Rhws ym Mro Morgannwg?

 

Yn dilyn cyfarfod ar ddydd Gwener 08 Medi, penderfynwyd cynnal pleidlais gymunedol er mwyn penderfynu a ddylid sefydlu cyngor cymuned ar gyfer ward Y Rhws ym Mro Morgannwg. 

 

 

Datgan Canlyniadau

 

 • Pryd mae Diwrnod Pleidleisio?
  Dydd Iau 26 Hydref 2017, 4:00pm-9:00pm 
 • Beth yw Cyngor Cymuned?
  Gall cyngor cymuned weithredu fel dull o gynrychioli buddion lleol, ceir rhagor o wybodaeth yn  http:// www.onevoicewales.org.uk/OVWWeb/Benefits_of_a_Council_7458.aspx 
 • Beth yw'r cwestiwn ar gyfer y Bleidlais 
  A ddylid sefydlu Cyngor Cymuned ar gyfer Ward Y Rhws ym Mro Morgannwg? 
 • Pa ardal sy’n gynwysedig yn Ward Y Rhws? 

  Ffwl-y-mwn, Fontygary, Trwyn y Rhws, Pen-Marc, Porthceri (Y Rhws) ac Aberddawan. 

  Proposed Rhoose Comm Council Map

 • Lle gallaf bleidleisio? 

  • Neuadd Bentref Pen-marc, Pen-marc, CF62 3EZ (ardal bleidleisio RD0)

  • Neuadd Gymuned Y Rhws, Stewart Road, Y Rhws, CF62 3EZ (ardaloedd pleidleisio RB1, RC0, RC1 ac RE0)

  • Canolfan Gymunedol Celtic Way, Celtic Way, Y Rhws, CF62 3FT (RA0, RB0 ac RF0*)

   

  *Sylwch na fydd gorsaf bleidleisio yn Upper House Farm Yard – bydd angen i etholwyr sy’n byw yn ardal bleidleisio RF0 bleidleisio yng Nghanolfan Gymunedol Celtic Way.

   
 • Dw i ddim yn gwybod lle mae’r orsaf bleidleisio? 

  (Saesneg yn unig)

  neu cysylltwch â ni ar 01446 729552 neu e-bostiwch:

  electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk

   

  Fodd bynnag, sylwch na fydd gorsaf bleidleisio yn Upper House Farm Yard - bydd angen i etholwyr sy’n byw yn ardal bleidleisio RF0 bleidleisio yng Nghanolfan Gymunedol Celtic Way.

   
 • Oes gen i hawl i bleidleisio?

  Gallwch bleidleisio os ydych yn etholwr cofrestredig yn Ward Y Rhws sy’n cynnwys Pen-marc ac Aberddawan.  Os nad ydych ar y gofrestr etholiadol, ni fydd gennych hawl i bleidleisio.  Os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â’r Adran Cofrestru Etholiadol ar 01446 729552 neu  electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk i gael gwybod cyn y Diwrnod Pleidleisio.

   

  Os nad ydych wedi cofrestru, ond yn dymuno pleidleisio yn y Bleidlais Gymunedol, cofiwch gofrestru cyn gynted â phosibl, ni allwn warantu y bydd ceisiadau hwyr yn cael eu prosesu erbyn 26 Hydref 2017. 

   

  Cofiwch os ydych yn etholwr dramor nid oes gennych hawl i bleidleisio yn y bleidlais hon. 

   
 • Pam? 
  Cynhaliwyd Cyfarfod Cymunedol ar ddydd Gwener, 08 Medi 2017, a gwnaeth etholwyr cofrestredig yn Ward Y Rhws bleidleisio dros Bleidlais Gymunedol ar y cwestiwn canlynol “A ddylid sefydlu Cyngor Cymuned ar gyfer Ward Y Rhws, Bro Morgannwg?” Gofynnwyd am hyn gan y cynigiwr, Richard Barnes. 
 • Alla’i bleidleisio drwy’r post neu ddirprwy? 
  Na – ar gyfer Pleidlais Gymunedol nid oes dewis arall heblaw am fynd i bleidleisio yn eich Gorsaf Bleidleisio ddynodedig ar Ddiwrnod Pleidleisio. 
 • Oes angen cerdyn pleidleisio? 
  Na – bydd cardiau pleidleisio yn cael eu cyflwyno ar gyfer y Bleidlais Gymunedol hon, ond ni fydd angen i chi fynd â’ch cerdyn pleidleidio gyda chi i bleidleisio. Pan fyddwch yn mynd i bleidleisio ar Ddiwrnod y Bleidlais rhowch eich enw a’ch cyfeiriad i’r Swyddog Llywyddu a bydd yn gwirio eich bod ar y Gofrestr Etholiadol. 

 

 • Pwy fydd yn rhedeg y Cyngor Cymuned newydd?
  Bydd y Cyngor Cymuned yn cael ei redeg gan Aelodauetholedig (neu gyfetholedig) a Chlerc.
 •  Sut fyddai’r Cyngor Cymuned yn cael ei sefydlu?
  Os yw canlyniad y Bleidlais Gymunedol o blaid sefydluCyngor Cymuned, bydd y Swyddog Cofrestr Etholiadol yncynnal adolygiad cymunedol a fydd yn arwain atethol Cynghorwyr i’r Cyngor Cymuned newydd erbyn oddeutu Gorffennaf 2019.
 •  Sut mae talu costau Cyngor Cymuned?Sut mae talu costau Cyngor Cymuned?

  Prif ffynhonnell ariannu cynghorau cymuned yw’r cyllid sy’n cael ei godi drwy braesept (ffi) treth gyngor dan adran 41 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992.  Rhaid i gyngor cymuned gyfrifo ei gyllideb ar gyfer blwyddyn ariannol yn unol ag adran 50 y Ddeddf hwnnw, gan gyflwyno praesept i’r awdurdod bilio. Telir costau cyngor cymuned allan o’r cyllid a ddefnyddir o'r praesept.

   

  Os yw’r bleidlais o blaid cyngor cymuned, unwaith y bydd wedi’i sefydlu bydd praesept yn cael ei osod a bydd costau ychwanegol y cyngor cymuned yn cael eu hychwanegu at fil treth gyngor blynyddol preswylwyr Ward Y Rhws (cymuned).  Hyd yn oed os ydych yn pleidleisio yn erbyn y cynnig, bydd rhaid i’r holl bobl gymwys dalu’r praesept ychwanegol.

 •  Faint o bleidleisiau sydd eu hangen?

  Pa bynnag ymateb sy’n cael y rhan fwyaf o bleidleisiau fydd yn cario’r bleidlais.  Nid oes unrhyw leiafswm o bleidleisiau gofynnol.

 •  Pryd fyddaf yn gwybod y canlyniad?
  Bydd canlyniad y Bleidlais yn cael ei gyhoeddi ar wefan Bro Morgannwg ar ddydd Gwener, 27 Hydref 2017.

 

 Fersiwn argraffu o'r cwestiynau cyffredin

 

Rhannu Hoffi