Top

Brig

Y Canfas Blynyddol

Mae'r Canfas Blynyddol yn cadarnhau gwybodaeth er mwyn cynnal a diweddaru’r gofrestr etholwyr.

 

Mae Swyddfa'r Cabinet yn dweud wrth bob Awdurdod Lleol (Cyngor) am gynnal canfas yn eu hardal bob blwyddyn.  Trefnir a rhedir proses y Canfas gan y cyngor, a bydd y Comisiwn Etholiadol yn monitro’r cyngor yn ofalus.

 

Yn ystod y canfas, bydd eich cyngor lleol yn cysylltu â chi gan ofyn ichi gadarnhau bod y wybodaeth sydd ar y Gofrestr etholwyr ar hyn o bryd, ar gyfer eich eiddo, yn gywir.

 

 

Mae’r Canfas Blynyddol nesaf wedi dechrau.

 

Caiff y Canfas Blynyddol ei redeg o 21 Gorffennaf i 1 Rhagfyr 2016.

 

 

Dyddiadau Pwysig ar gyfer Canfas Blynyddol 2015

 Dyddiad

 Cam

 21 Gorffennaf

 

Anfonir Ffurflen Ymholiad Tŷ at bob eiddo ym Mro Morgannwg..

 01 Medi

Anfonir Ffurflen Atgoffa Gyntaf (dyma Ffurflen Ymholiad Tŷ arall) at bob eiddo nad yw wedi ymateb erbyn hyn.

01 Hydref

Mae tîm o Ganfaswyr yn dechrau ymweld â phob cartref nad yw wedi ymateb hyd yma.

Mae pob aelodau o'r Tîm Canfasio yn cario cerdyn adnabod ffotograffig gyda nhw a gallant ymweld ar y penwythnos.

 31 Hydref

Mae’r Tîm Canfasio yn stopio ymweld â thai.

 01 Rhagfyr

Caiff y Gofrestr Etholwyr wedi'i diweddaru ei chyhoeddi.

Sut y bydd y Cyngor yn cysylltu â mi?

Anfonir Ffurflen Ymholiad Tŷ drwy’r post at bob tŷ ym Mro Morgannwg.

 

Mae Ffurflen Ymholiad Tŷ yn ffurflen maint A3 ac ar bapur pinc.

 

Bydd yn dangos pob person, sydd wedi’i gofrestru ar y Gofrestr Etholwyr, ac sydd dros 16 oed yn byw yn y cartref.  Felly, os nad oes neb wedi’i gofrestru yn eich cyfeiriad bydd y ffurflen yn wag fel y gallwch ei llenwi.

 

Os na fyddwch yn ymateb i’r ffurflen hon ac unrhyw atgofion dilynol yna bydd aelod o’r tîm canfasio (un o swyddogion y cyngor) yn galw yn eich cartref i gadarnhau manylion gyda chi’n bersonol

 

 

Beth y mae’n rhaid imi ei wneud pan fyddaf i’n derbyn fy Ffurflen Ymholiad Tŷ?

Darllen, Gwiriwch, Ymateb!

 

  • Darllenwch y ffurflen yn ofalus.
  • Gwiriwch fod pob person, sydd dros 16 oed, ac yn byw gyda chi wedi’i restru ar y ffurflen.  Os oes gwybodaeth ar goll gwnewch nodyn o hynny ar y ffurflen yn y blychau priodol.
  • Ymatebwch i’r ffurflen gan ddefnyddio un o’r dulliau canlynol:

Ar-lein

* Cewch ddefnyddio'r dull hwn dim ond os yw’r ffurflen wedi’i hargraffu gyda’r wybodaeth.  Mae hyn yn golygu bod enwau’r unigolion wedi’u hargraffu ar y ffurflen yn barod erbyn eich bod wedi’i derbyn.  Mae hefyd yn golygu bod cod diogelwch unigryw a chyfrinair ar eich ffurflen ar frig tudalen 2.*

 

Cam 1 – Mewngofnodiwch i www.register-online.co.uk

Cam 2 - Rhowch eich cod diogelwch unigryw (llythrennau bach) a chod post (gan gynnwys y gofod o fewn y cod post).

Cam 3 - Darllenwch y wybodaeth ar y sgrin yn ofalus a dilynwch y cyfarwyddiadau. 

             Cliciwch ddwywaith ar enw’r person pe hoffech wneud unrhyw newidiadau i’w gofnod.  

             Os gwnewch newid yna bydd neges yn ymddangos mewn cromfachau o dan fanylion y person yn dangos eich bod wedi newid y manylion.

Cam 4 - Dilynwch y botymau cadarnhau ar waelod y sgrin nes eich bod wedi gorffen.

*Aiff eich cadarnhad yn awr at y Swyddfa Gofrestru Etholiadol.  Os bydd angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach bydd y Swyddfa Gofrestru Etholwyr yn ysgrifennu atoch.*

 

 

Gwasanaeth Ffôn Di-dâl Awtomatig

* Cewch ddefnyddio'r dull hwn dim ond os yw’r ffurflen wedi’i hargraffu gyda’r wybodaeth. Mae hyn yn golygu bod enwau’r unigolion wedi’u hargraffu ar y ffurflen yn barod erbyn eich bod wedi’i derbyn.   Mae hefyd yn golygu bod cod diogelwch unigryw a chyfrinair ar eich ffurflen ar frig tudalen 2.*

 

*Mae’r gwasanaeth hwn ond yn berthnasol i chi os na wnaed unrhyw newidiadau !*

 

Cam 1 – Ffoniwch 0800 025 3183 (Cymraeg) neu 0800 025 3163 (Saesneg).

Cam 2 – Rhowch eich cod diogelwch unigryw.

Cam 3 – Dilynwch y cyfarwyddiadau pad allweddi.

*Aiff eich cadarnhad yn awr at y Swyddfa Gofrestru Etholiadol. Os bydd angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach bydd y Swyddfa Gofrestru Etholwyr yn ysgrifennu atoch.*

 

 

Drwy'r Post

  

Cam 1 – Ysgrifennu unrhyw newidiadau neu ychwanegiadau ar y ffurflen.

              Pe hoffech ddileu unrhyw wybodaeth ar y ffurflen yna rhowch linell drwyddo.

Cam 2 – Rhowch y ffurflen yn yr amlen ragdaledig a ddarparwyd.

Cam 3 – Anfonwch y ffurflen yn ôl i’r Cyngor neu ewch â hi i’r dderbynfa yn y Swyddfeydd Dinesig yng nghanol tref y Barri.

*Aiff eich cadarnhad yn awr at y Swyddfa Gofrestru Etholiadol. Os bydd angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach bydd y Swyddfa Gofrestru Etholwyr yn ysgrifennu atoch.*

 

Beth sy’n digwydd pan fyddaf yn dychwelyd fy Ffurflen Ymholiad Tŷ?

Caiff eich ymateb ei wirio gan y Swyddfa Gofrestru Etholwyr.

 

Os ydych wedi nodi unrhyw newidiadau, ychwanegiadau neu wedi dileu rhywbeth yna caiff manylion y rhain eu diweddaru a’u cadarnhau ar y Gofrestr Etholwyr.

 

Os ydych wedi dweud wrthym nad oes dim newidiadau yna bydd y Gofrestr Etholwyr yn cadarnhau hyn hefyd.

 

Os ydych wedi darparu enw person inni nad yw wedi’i gofrestru ar hyn o bryd ar y Gofrestr Etholwyr yna byddwn yn anfon Gwahoddiad i Gofrestru atoch yn y post.

 

Gall y person hwnnw hefyd lenwi Ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru ar-lein drwy glicio ar y Botwm Cofrestru Nawr isod:

  

Cofrestru Nawr