Top

Brig

Ffurflenni Cais a Ffurflenni Ildio Hawl

Argraffu, llenwi, anfon.

warning sign

Peidiwch ag anghofio Cofrestru i Bleidleisio

Y ffordd gyflymaf i gofrestru yw ar-lein yn Gov.UK:

*SICRHEWCH EICH BOD WEDI'CH COFRESTRU CYN LLENWI UNRHYW FFURFLENNI CAIS*

 

Cofrestru i Bleidleisio

 

I gael rhagor o wybodaeth am gofrestru i bleidleisio ewch i'n tudalen Sut i Gofrestru.

 

 

Canllaw i'r Ffurflen Gais

Dilynwch y tabl syml isod i weld beth mae'n rhaid ichi ei wneud:

 

Mathau ar Ffurflenni Cais Mathau ar Ffurflenni Cais Mathau ar Ffurflenni Cais
Pam byddwn i'n llenwi'r Ffurflen Gais hon?   Beth sy’n digwydd ar ôl imi wneud cais? Dolen Ffurflen Gais
Mae angen cofrestru arnaf i a hoffwn i wneud hynny drwy'r post a ddim ar-lein.

Byddaf yn derbyn llythyr yn dweud wrthyf fod fy ffurflen gais wedi cyrraedd y Swyddfa Gofrestru Etholiadol yn y Cyngor. 

 

Pan fydd fy ffurflen yn cyrraedd yn y Swyddfa Gofrestru Etholiadol caiff fy manylion eu hychwanegu i gronfa ddata’r Gofrestr. Wedyn caiff fy Enw, Dyddiad geni a manylion Yswiriant Gwladol eu gwirio yn erbyn porthau digidol y llywodraeth. Os bydd fy manylion yn cyd-fynd â’r rheiny caf i fy ychwanegu at y Gofrestr Etholiadol. Yna byddaf i'n derbyn llythyr sy'n cadarnhau fy mod wedi fy ychwanegu i'r Gofrestr.

 

Os nad yw fy manylion yn cyd-fynd â gwybodaeth ar borthau'r llywodraeth yna byddaf i'n derbyn llythyr gyda rhagor o gyfarwyddiadau.

Ffurflen Gwahoddiad i Gofrestru (ITR) (Cymraeg)

 

Invitation To Register (ITR) Form (English)

 

 

Hoffwn bleidleisio drwy’r post a pheidio â mynd i orsaf pleidleisio ar y diwrnod pleidleisio.

Caiff y pleidleisiau eu dosbarthu i’m cyfeiriad cartref neu i unrhyw gyfeiriad arall rwy’n ei nodi. Caiff fy mhapurau pleidleisio eu dosbarthu imi fel rhan o becyn y mae’n rhaid imi ei lenwi a’i ddychwelyd er mwyn i'm pleidlais gael ei chyfrif. Dylwn i dderbyn y rhain o fewn 10 diwrnod i’r dyddiad pleidleisio.  Mae’n rhaid imi roi fy llofnod a'm dyddiad geni gan fod y wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i wirio fy mhapurau pleidleisio.

Ffurflen pleidleisio trwy'r post (Cymraeg a Saesneg)
Hoffwn i rywun arall bleidleisio ar fy rhan yn yr orsaf bleidleisio.

Byddaf yn derbyn llythyr yn cadarnhau bod y person rwyf wedi’i enwebu i bleidleisio ar fy rhan (fy nirprwy) wedi'i gymeradwyo.  Bydd fy nirprwy yn derbyn cerdyn pleidleisio â’m henw arro cyn dyddiad y bleidlais.  Mae’n rhaid i’m dirprwy fynd i’r orsaf bleidleisio’n bersonol, ar ddyddiad y bleidlais, gyda cherdyn pleidleisio a phleidleisio ar fy rhan.

 

*Sylwer bod rhaid bod y person rydych chi’n ei enwebu wedi’i gadarnhau ar y Gofrestr Etholwyr neu ni all fod yn ddirprwy i chi*

Ffurflen Pleidleisio drwy'r Dirprwy - Cymraeg a Saesneg
Hoffwn i rywun arall bleidleisio drwy'r post ar fy rhan.

Byddaf yn derbyn llythyr yn cadarnhau bod y person rwyf wedi’i enwebu i bleidleisio ar fy rhan (fy nirprwy) wedi'i gymeradwyo.  Bydd fy mhapur(au) pleidleisio yn cael eu hanfon i gyfeiriad fy nirprwy ac wedyn bydd y dirprwy yn gallu llenwi fy mhapur(au) pleidleisiau fel pleidlais arferol drwy’r post.

 

*Sylwer bod rhaid bod y person rydych chi’n ei enwebu wedi’i gadarnhau ar y Gofrestr Etholwyr neu ni all fod yn ddirprwy i chi*

Ffurflen Pleidlesio drwy'r Post - Cymraeg

 

Postal-Proxy Form - English

 

 

Hoffwn optio allan o'r Gofrestr Agored.

 

 

Rhagor o wybodaeth am y Gofrestr Agored.

 

Byddaf yn derbyn llythyr yn cadarnhau bod fy nghofnod ar y Gofrestr Etholwyr wedi’i addasu ac fy mod bellach wedi optio allan. Nid oes rhaid imi wneud unrhyw beth arall oni bai fy mod yn newid fy nghyfeiriad. Os symudaf dŷ mae'n rhaid i mi optio allan eto o'm cyfeiriad newydd.

 

*Gallwch anfon e-bost atom neu lenwi ffurflen optio allan. Cliciwch ar y dull yr hoffech ei ddefnyddio yn y golofn Dolen Ffurflen Gais*

Ebost Optio Allan

 

 

Ffurflen Optio Allan - Cymraeg a Saesneg

Mae’n rhaid i mi newid fy enw ar y Gofrestr Etholwyr          

 *Cofiwch - mae’n rhaid i chi anfon tystiolaeth eich bod wedi newid eich enw pan fyddwch yn anfon y ffurflen hon yn ôl!*

 

Caiff manylion fy ffurflen eu gwirio yn erbyn manylion fy nhystiolaeth.  Os ydynt yn cyd-fynd, yna caiff fy enw ei newid ar y gofrestr.  Byddaf yn derbyn llythyr addasu yn dweud bod fy enw wedi'i newid.

 

Os na fydd y manylion yn cyd-fynd yna byddaf yn derbyn llythyr gyda rhagor o gyfarwyddiadau.

Ffurflen Newid Enw - Cymraeg

 

Change of Name Form - English

 

 

 

Ffurflen Mathau ar Hepgor Amod
Rwyf eisiau pleidleisio drwy’r post ond ni allaf ddarparu llofnod.          

*Mae'r ffurflen hon yn caniatáu i chi bleidleisio heb orfod rhoi llofnod. Mae’n bosibl y bydd rheswm dilys dros hyn, er enghraifft mae'n bosibl y bydd eich llofnodi yn newid drwy'r amser oherwydd anabledd.  Os byddwch yn gofyn am hepgor amod drwy'r post bydd rhaid i chi roi eich dyddiad geni wrth i chi lenwi'ch cais am bleidleisio drwy'r post ac am bapur pleidleisio drwy'r post.*

 

Caiff fy mhapurau pleidleisio eu dosbarth i’m cyfeiriad cartref neu i unrhyw gyfeiriad arall rwyf yn ei nodi. Caiff fy mhapur pleidleisio ei ddosbarthu imi fel rhan o becyn ac mae’n rhaid i mi lenwi’r pecyn hwnnw a’i ddychwelyd er mwyn i’m pleidlais gael ei chyfrif. Dylwn i dderbyn y rhain o fewn 10 diwrnod gwaith i ddyddiad y pleidleisio.  Mae’n rhaid imi roi fy nyddiad geni gan ei fod yn cael ei ddefnyddio i wirio fy mhapurau pleidleisio.

Ffurflen Hepgor Amod Pleidleisio drwy'r Post - Cymraeg a Saesneg          
Hoffwn i rywun arall bleidleisio'n bersonol ar fy rhan ond ni allaf roi llofnod.

*Os gwnewch gais am bleidlais drwy ddirprwy yna'r unig beth y bydd yn rhaid i chi ei ddarparu ar y ffurflen gais yw eich dyddiad geni*

 

Byddaf yn derbyn llythyr yn cadarnhau bod y person rwyf wedi’i enwebu i bleidleisio ar fy rhan (fy nirprwy) wedi'i gymeradwyo.  Bydd fy nirprwy yn derbyn cerdyn pleidleisio â’m henw arro cyn dyddiad y bleidlais.  Mae’n rhaid i’m dirprwy fynd i’r orsaf bleidleisio’n bersonol, ar ddyddiad y bleidlais, gyda cherdyn pleidleisio a phleidleisio drosof i.

 

*Sylwer bod rhaid bod y person rydych chi’n ei enwebu wedi’i gadarnhau ar y Gofrestr Etholwyr neu ni all fod yn ddirprwy i chi*

 

Ffurflen Hepgor Amod Pleidleiso drwy Ddirprwy - Cymraeg a Saesneg

 

Caiff y Gofrestr Etholwyr ei diweddaru bob mis.

Mae'r tabl isod yn dangos y dyddiadau pan fydd eich cymeradwyo/cais yn dangos ar y gofrestr.

 

 

Register Update Dates
Os cyflwynaf fy nghais erbyn:               Caiff y gofrestr ei diweddaru gyda fy nghais (os caiff ei gymeradwyo) erbyn:
 Dydd Llun 12 Rhagfyr 2016 Dydd Mawrth 3 Ionawr 2017
 Dydd Mawrth 10 Ionawr 2017 Dydd Mercher 1 Chwefror 2017
 Dydd Mawrth 7 Chwefror 2017 Dydd Mercher 1 Mawrth 2017
 Dydd Gwener 10 Mawrth 2017 Dydd Llun 3 Ebrill 2017
 Dydd Gwener 24 Mawrth 2017 Dydd Mawrth 4 Ebrill 2017
 Dydd Iau 13 Ebrill 2017

Dydd Mercher 26 Ebrill 2017

*Mewn pryd ar gyfer yr Etholiad Llywodraeth Leol* 

 Dydd Mercher 10 Mai 2017 Dydd Iau 1 Mehefin 2017
 Dydd Gwener 9 Mehefin 2017 Dydd Llun 3 Gorffennaf 2017
Dydd Llun 10 Gorffennaf 2017 Dydd Mawrth 1 Awst 2017
Dydd Iau 10 Awst 2017 Dydd Gwener 1 Medi 2017
Cyhoeddi cofrestrau diwygiedig - Gwener 1 Rhagfyr 2017.

 

Cysylltu â ni

Rhannu Hoffi