Top

Brig

Gwasanaethau Etholiadol

Gwybodaeth ac arweiniad ar wasanaethau etholiadol ym Mro Morgannwg

Oeddech chi'n gwybod ein bod yn adran ar wahân i Adran Dreth y Cyngor?

Felly, mae angen i chi gofrestru gyda ni ar wahân hyd yn oed os ydych chi wedi cofrestru gyda Threth y Cyngor.
 
Os ydych angen Adran y Dreth Gyngor, ewch i'w tudalennau i gael mwy o wybodaeth.

 

1:  Etholiadau a Phleidleisiau Refferendwm

Cael pethau yn barod i chi bleidleisio.

 

Wyddoch chi?

Mae nifer o wahanol fathau o etholiad:

 • Cyffredinol
 • Ewropeaidd
 • Cynulliad Cymru
 • Comisiynydd Heddlu a Throseddau

Mae pob etholiad yn rhoi cyfle i benodi rhywun a fydd yn gwneud newidiadau cadarnhaol sy'n effeithio ar eich bywyd bob dydd.

 

 

I'ch helpu i wneud gwahaniaeth, byddwn yn:

 • anfon cardiau pleidleisio i'r holl breswylwyr sydd wedi cofrestru ac sydd â hawl i bleidleisio.
 • cyhoeddi unrhyw hysbysiadau etholiad perthnasol fel eich bod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd.
 • anfon papurau pleidleisio drwy'r post i'r holl etholwyr sydd wedi gofyn am bleidleisio drwy'r post.
 • trefnu gorsafoedd pleidleisio a staff etholiad.
 • cyfrif y pleidleisiau ar ddiwrnod yr etholiad a datgan y canlyniadausicrhau bod y broses etholiadol yn cael ei rhedeg yn deg ac yn dryloyw yn unol â'r safonau a osodwyd gan y Comiswn Etholiadol.  Y Comisiwn Etholiadol yw'r sefydliad sy'n monitro ein perfformiad.

 

 

2: Cofrestr Etholiadol

Gwneud yn siŵr eich bod arni.

 

Wyddoch chi?

Mae bod ar y Gofrestr Etholiadol yn syniad da oherwydd ei fod yn helpu gyda:

 • Ceisiadau Morgais
 • Contractau Ffonau Symudol
 • Ceisiadau Benthyciadau
 • Cael eich galw ar gyfer Gwasanaeth Rheithgor
 • Graddfa / Sgôr CredydY gallu i Bleidleisio

Mae'n rhaid i ni i gyd i fod ar y gofrestr ond chi sy’n cael penderfynu pleidleisio neu beidio.

 

Er mwyn cadw'r Gofrestr Etholiadol yn gyfoes, byddwn yn:

 • sicrhau bod unrhyw un nad yw’n gallu mynd i orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad yn cael pleidleisio drwy'r post neu drwy rywun arall (bleidleisio drwy ddirprwy)
 • sicrhau nad yw pobl ar y gofrestr ddwywaith trwy gamgymeriad
 • dileu pobl o’r gofrestr sydd wedi symud allan o Fro Morgannwg neu sydd, yn anffodus, wedi marw
 • optio pobl allan o'r Gofrestr Agored os byddant yn gofyn am wneud hynny.
 • gwneud yn siŵr sicrhau bod pob tŷ ym Mro Morgannwg ar y gofrestryn gwirio sillafu a manylion bob amser er mwyn sicrhau bod y gofrestr yn gyflawn ac yn gywir.

3: Canfasio Blynyddol

Cysylltu â chi er mwyn cael eich manylion diweddaraf.

 

Wyddoch chi?

 

Mae cannoedd o fyfyrwyr yn y brifysgol yn colli allan ar bleidleisio oherwydd nad ydynt yn sylweddoli y gallant bleidleisio o'u cyfeiriad yn ystod y tymor.

Dylech roi gwybod i ni:

 • Os byddwch yn symud cartref
 • Os byddwch yn symud i BrifysgolPe hoffech chi bleidleisio o gartref gwyliau / ail gyfeiriadOs byddwch yn newid eich enw

Ni fyddwn yn gwybod oni bai eich bod yn dweud wrthym, felly peidiwch ag ofni ffonio a gofyn!

 

Er mwyn helpu i gadw wybodaeth ddiweddaraf amdanoch chi, byddwn yn:

 • anfon ffurflen ganfasio flynyddol i bob tŷ ym Mro Morgannwg
 • diweddaru'r gofrestr gan ddefnyddio pob ffurflen a ddychwelwyd
 • Anfon ein swyddog sy'n ymweld neu aelod o'r tîm canfasio i unrhyw gartref nad yw wedi ymateb i'r ffurflen ganfasio.
 • cyhoeddi'r gofrestr newydd bob mis Rhagfyr.

4: Gorsafoedd Pleidleisio

Ble a Sut y gallwch bleidleisio.

 

 

Wyddoch chi?

Mae yna 107 o orsafoedd pleidleisio ar draws Bro Morgannwg sy'n eich galluogi i bleidleisio’n bersonol.

Gallwch hefyd bleidleisio drwy’r dulliau hyn:

 • Y post
 • Rhywun arall yn pleidleisio ar eich rhan 

Rydym bob amser yn chwilio am orsafoedd newydd, felly rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw awgrymiadau.

 

 

Byddwn yn gwerthuso'r gorsafoedd pleidleisio bob pum mlynedd gan wneud yn siŵr eu bod:

 • yn hygyrch i bawb
 • yn ddiogel ac mewn cyflwr da
 • yn hawdd dod o hyd iddynt.

 

 

 • A oes gennyf hawl i gofrestru?

  I fod â hawl i fod ar y Gofrestr Etholwyr mae’n rhaid imi fodloni’r amodau hyn:

  • Bod dros 16 oed
  • Bod yn ddinesydd i Brydain, i Iwerddon, i'r Gymanwlad, neu'n Ddinesydd un o Aelod - Wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd
  • Bob yn byw yn y Deyrnas Unedig ar adeg y cais 

   

 • Pwy sydd ddim yn cael cofrestru?

  Nid oes gennych hawl i gofrestru os ydych yn:

  • dinesydd o wlad dramor ac eithrio dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd a’r Gymanwlad
  • plentyn dan 16 oed
  • person wedi'i euogfarn mewn carchar, person a ddelir mewn ysbyty meddwl, person a gafwyd yn euog o rai arferion llwgr neu anghyfreithlon
  • person sydd wedi gwneud Datganiad Gwasanaethu Datganiad o Gysylltiad Lleol neu Ddatganiad Tramor

   

 • Sut rwy’n cofrestru?
  Ewch i’n tudalen sut i gofrestru.

    

  Sut i Gofrestru

    

 • A ydw i wedi fy nghofrestru’n barod?
  Gallwch wirio a ydych wedi'ch cofrestru’n barod drwy ffonio 01446 729 552 neu drwy anfon e-bost at electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk

  Mae copi papur o’r gofrestr ar gael hefyd i’w weld yn y Brif Dderbynfa yn y Swyddfeydd Dinesig, y Barri.

 • Rwy'n aelod o Luoedd Ei Mawrhydi. Sut rwy’n cofrestru?
  Gallwch gofrestru ar-lein. Cliciwch y botwm isod i gychwyn ar eich cais.

   

  Lluoedd Arfog

   

  Pe hoffech dderbyn ffurflen gais ar bapur cysylltwch â ni.

   

  Cysylltu â Ni

 • Rwy’n ddinesydd Prydeinig ond rwy’n byw dramor oherwydd fy swydd, gaf i gofrestru?
  Gallwch gofrestru ar-lein. Cliciwch y botwm isod i gychwyn ar eich cais.

   

  Etholwr Tramor

   

  Pe hoffech dderbyn ffurflen gais ar bapur cysylltwch â ni.

   

  Cysylltu â Ni

 • Rwy’n ddigartref, sut gallaf i gofrestru?
  Cysylltwch â ni yn eich Swyddfa Gofrestru Etholwyr leol.

   

  Cysylltu â Ni

 • Pryd y caf fy nghofrestru pan fyddaf i wedi gorffen fy nghais?
  Cliciwch y botwm isod i gael eich anfon i’n dyddiadau diweddaru’r gofrestr.

   

  Dyddiadau Diweddaru’r Gofrestr

 • Beth sydd ei angen arnaf i os symudaf i dŷ?
  Pan fyddwch wedi symud, cofrestrwch ar-lein yn www.gov.uk/register-to-vote gan ddefnyddio’ch cyfeiriad newydd.

  Bydd y ffurflen gais hon yn gofyn i chi a ydych wedi byw yn rhywle arall yn ystod y 12 mis diwethaf. Dylech roi’r cyfeiriad rydych chi newydd ei adael.

   

  Dyna’r cyfan y mae’n rhaid ichi ei wneud.  Bydd y system yn dweud wrthym eich bod wedi symud.

  Os ydych wedi symud y tu allan i Fro Morgannwg yna bydd yn dweud wrthym ac wrth eich awdurdod lleol newydd.

 • Rwyf dros 70 oed, ydwyf yn gymwys i wneud Gwasanaeth Rheithgor o hyd?
  Nac ydych, cyhyd â bod gennym eich dyddiad geni cywir, pan gewch eich cofrestru bydd ein system yn eich optio allan yn awtomatig o gael eu dethol ar gyfer gwasanaeth rheithgor.

 

 • Beth yw’r Gofrestr Agored?
  Ewch i’n tudalen Cofrestr Agored.

   

  Cofrestr Agored 

 • Rwy’n ceisio dod o hyd i berthynas ym Mro Morgannwg, a all y Swyddfa Gofrestru Etholwyr fy helpu?
  Os ffoniwch y swyddfa nid ydym yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am bobl eraill gan fod hynny yn groes i’n Polisi Amddiffyn Data. Serch hynny, mae copi papur o’r Gofrestr lawn o Etholwyr gyfredol yn y Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU.

   

  Mae'r copi hwn ar gael i’r cyhoedd ei archwilio, o dan oruchwyliaeth, rhwng 09:00-16:30 ddydd Llun i ddydd Iau ac o 09:00-16:00 ddydd Gwener.

   

  Mae’r ddogfen hon wedi’i threfnu yn nhrefn dosbarth pleidleisio ac mae enwau’r etholwyr (pobl) yn nhrefn strydoedd yn nhrefn yr wyddor. Gan nad oes dim modd chwilio yn ôl cyfenw, mae’n anodd iawn dod o hyd i rywun os nad ydych yn gwybod ble mae’n byw ym Mro Morgannwg.

   

  Ni fyddwch yn cael gwneud copi o unrhyw ran o’r gofrestr.

   

 •  Gaf i gofrestru’n ddienw? 
  Cysylltwch â ni yn eich Swyddfa Gofrestru Etholwyr leol.

   

  Cysylltu â Ni

    

  *Sylwer nad yw hyn yr un peth ag optio allan o’r gofrestr agored* 

   

  Cliciwch y botwm isod i gael rhagor o wybodaeth am optio allan.

    

  Cofrestr Agored 

 

Terms

Pleidleisiwr  Absennol

Maee pleidleisiwr absennol yn rhywun sy’n pleidleisio ond ddim yn bersonol. Felly, nid yw’n mynd i orsaf bleidleisio ar y diwrnod y byddwn ni i gyd yn pleidleisio. Mae'n pleidleisio drwy’r post neu drwy anfon rhywun i bleidleisio yn ei le.

Canfas

Mae’r term Canfas yn disgrifio proses rydym yn ei defnyddio i gysylltu â phobl yn eu cartrefi.  Byddwn yn targedu cartrefi y gallwn ni anfon staff atynt gan obeithio siarad â’r person sy’n byw yno.  Mae dyletswydd arnom i sicrhau bod pawb yn cael dewis pleidleisio os mynnan nhw. Weithio, gall hyn fod yn anodd oherwydd nad ydym yn clywed yn ôl gan bobl neu oherwydd bod pobl wedi symud tŷ ac wedi anghofio cofrestru. Felly, byddwn yn mynd i gartrefi yn ogystal ag anfon llythyrau.

Etholiad

Mae etholiad yn ddigwyddiad gwleidyddol pan fydd pobl (etholwyr) yn dewis pobl i wneud penderfyniadau mawr sy’n effeithio ar fywydau beunyddiol pobl.
Etholwr Dyma ffordd arall o ddweud ‘person’. 
Pan fyddwch yn pleidleisio, rydych yn ethol (dewis) person i wneud penderfyniad ar eich rhan, felly chi yw’r etholwr (y person sy’n dewis)).
Cofrestr
Etholwyr

Dyma restr fawr sy’n cynnwys enwau a chyfeiriadau pawb sy’n byw ym Mro Morgannwg. Caiff ei defnyddio i baratoi pobl i bleidleisio.   

                                                                                                                                  

Optio Allan Mae optio allan yn golygu bod gennych opsiwn (dewis) i beidio bod yn rhan o rywbeth.  Yn yr achos hwn, mae gennych yr opsiwn i'ch manylion gael eu dileu o unrhyw restrau, a grëwyd o’r gofrestr, a werthir at bwrpasau marchnata.
Dirprwy Mae dirprwy yn ffordd arall o ddweud ‘yn cynrychioli rhywun arall’. Er enghraifft, os ydych am i rywun arall bleidleisio drosoch yna byddai’r person hwnnw’n eich cynrychioli. Golyga hyn mai'r person hwnnw yw’ch dirprwy.
Hepgor
Amodau
Mae ffurflen hepgor amodau’n ddogfen y byddwch yn ei llofnodi sy’n dweud yr hoffech
beidio â gwneud rhywbeth. 
Er enghraifft, os nad ydych am bleidleisio drwy’r post ond ni allwch roi copi o’ch llofnod yna byddech yn llofnodi ffurflen hepgor amodau fel y gwyddwn eich bod yn pleidleiso heb lofnod.

 

Gwasanaethau Etholiadol

Cyngor Bro Morgannwg

Y Swyddfeydd Dinesig

Holton Road

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RU

 

 • 01446 729 552 / Ffacs: 01446 709 847