Top

Brig

Cynllun Hysbysu Trigolion Cartrefi

A wnaethoch chi lenwi eich Ffurflen Ymholiad Trigolion Cartrefi rhwng mis Gorffennaf a mis Tachwedd 2016? 

 

Mae’n ddyletswydd arnom ni (Y Swyddfa Gofrestru Etholiadol) i ddiweddaru a chynnal y Gofrestr Etholiadol. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy ofyn i chi gadarnhau bod y wybodaeth gyfredol sydd gennym ar eich cyfer yn gywir. Gwneir hyn mewn pedwar cam:

 

Cam 1 – rydym yn anfon Ffurflen Ymholiad Trigolion Cartrefi pinc A3 at eich eiddo ac yn gofyn i chi gadarnhau a oes newidiadau i’ch gwybodaeth neu beidio. 

 

Cam 2 - rydych chi’n dychwelyd y ffurflen ac rydyn ni’n diweddaru cronfa ddata’r Gofrestr Etholiadol yn seiliedig ar yr hyn rydych chi wedi ei ddweud wrthon ni ar y ffurflen.

 

Cam 3 - mae cyhoeddiad blynyddol y diweddariad i’r Gofrestr Etholiadol yn digwydd ar 1 Rhagfyr.

 

Cam 4 – i sicrhau ein bod wedi darllen eich ffurflen yn gywir, rydyn ni’n anfon Llythyr Hysbysu Trigolion Cartrefi atoch chi. Mae’r llythyr hwn yn cynnwys y wybodaeth amdanoch chi sydd ar y Gofrestr Etholiadol wedi ei diweddaru. 

 

 

1) Pam ydw i wedi derbyn Llythyr Hysbysu Trigolion Cartrefi?

Mae Canfasio Blynyddol 2016 wedi dod i ben, ac mae eich cofnod ar y Gofrestr Etholiadol wedi ei ddiweddaru.

Hoffem sicrhau eich bod yn fodlon â’r wybodaeth a gofnodir amdanoch ar y Gofrestr Etholiadol.

Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych chi ein hysbysu o unrhyw newidiadau diweddar i’r wybodaeth, megis:

  • newid cyfeiriad,
  • newid eich enw,
  • newid eich dull o bleidleisio.

 

2) Beth fydd cynnwys fy Llythyr Hysbysu Trigolion Cartrefi?

Bydd y llythyr yn nodi:

  • Enw pob unigolyn sy’n byw yn y cyfeiriad yn ôl y Gofrestr Etholiadol (os o gwbl).
  • Dull pleidleisio pob unigolyn.
  • A yw pob preswylydd wedi dewis aros yn y Gofrestr Agored neu beidio.
  • Cyfarwyddiadau ar sut i ddiweddaru unrhyw wybodaeth.
  • Cyfarwyddiadau ar sut i ychwanegu enw trigolion newydd at y cartref. 

 

3) Pryd bydda i’n derbyn fy Llythyr Hysbysu Trigolion Cartrefi?

Caiff eich llythyr ei anfon atoch drwy’r post ddydd Llun 30 Ionawr 2017.

Bydd llythyr yn cael ei anfon at bob cartref ym Mro Morgannwg.

 

4) Beth ddylwn i ei wneud ar ôl derbyn fy Llythyr Hysbysu Trigolion Cartrefi?

Ydy’r wybodaeth ar y llythyr i gyd yn gywir?

 

Os ydy – nid oes angen i chi weithredu ymhellach.  

Mae’r llythyr hwn yn cadarnhau eich cofnod ar y Gofrestr Etholiadol ac mae er gwybodaeth i chi.

 

Os na – mae angen i chi gysylltu â’r Swyddfa Gofrestru Etholiadol i ddiweddaru eich gwybodaeth cyn gynted â phosibl.

 

 

5) Beth os nad yw fy enw ar y llythyr?

Os yw eich manylion ar goll o’r llythyr, mae hynny’n golygu nad ydych chi ar y Gofrestr Etholiadol ar hyn o bryd.

 

Mae angen i chi lenwi ffurflen gais Gwahoddiad i Gofrestru cyn gynted â phosibl.

Ewch i’r dudalen berthnasol isod i wneud hyn:

 

Sut i Gofrestru

 

 

Rhannu Hoffi