Top

Brig

Adolygiad o Bleidleiswyr drwy’r Post

Ydych chi’n bleidleisiwr drwy’r post? Os ydych, mae’r wybodaeth hon yn bwysig i chi

 

Mae dyletswydd arnom i gasglu copïau newydd o lofnodion pleidleiswyr drwy’r post bob pum mlynedd er mwyn sicrhau bod gennym lofnod diweddar.  Mae hyn yn bwysig iawn oherwydd mai eich llofnod yw’r prawf eich bod wedi gwneud eich pleidlais.

 

Os yw’r llofnod sydd gennym yn ein ffeil yn fwy yn bum mlwydd oed, neu'n hŷn, byddwn yn anfon ffurflen atoch a elwir yn Hysbysiad Cadarnhau Pleidlais drwy’r Post.  Rydym yn gwneud hyn unwaith y flwyddyn a byddwn yn ei wneud y tro nesaf ar 31 Ionawr 2016.

 

 

1) Pam rwyf wedi derbyn Hysbysiad Cadarnhau Pleidlais drwy’r Post?

Mae’n bum mlynedd neu ragor ers ichi roi copi o’ch llofnod inni fel y gallwch bleidleisio drwy’r post.

 

Mae’n rhaid ichi lenwi’r ffurflen a’i dychwelyd atom erbyn dydd Gwener 11 Mawrth 2016.

 

Os na fyddwn yn derbyn eich ffurflen wedi’i llenwi erbyn 11 Mawrth 2016 ni fyddwch yn gallu pleidleisio drwy’r post mewn etholiadau y mae gennych hawl i bleidleisio ynddynt. 

Mae hyn yn digwydd oherwydd ein bod yn canslo pleidleisio drwy’r post ddydd Llun 14 Mawrth.

 

 

2) Beth sydd ar fy Ffurflen Hysbysiad Cadarnhau Pleidlais drwy’r Post?  

Bydd y ffurflen yn dweud wrthych pa fath o etholiadau y mae gennych hawl i bleidleisio ynddynt ar hyn o bryd.

 

Bydd hefyd yn cynnwys eich dyddiad geni ac yn gofyn i chi gadarnhau a yw’n gywir.

 

Bydd adran fydd yn esbonio ichi beth i’w wneud os na allwch chi lenwi’r ffurflen (gweler cwestiwn 4).

 

 

3) Pam mae angen eich llofnod a’ch dyddiad geni?

Mae eich llofnod a’ch dyddiad geni'n cael eu defnyddio fel dynodwyr personol. 

 

Mae’n rhaid inni dderbyn dau ddynodydd personol er mwyn gwneud pleidleisio drwy’r post yn fwy diogel.

 

Mae cael y wybodaeth hon oddi wrthych yn ein helpu i atal twyll pleidleisio ac i sicrhau mai chi sydd wedi llenwi’ch pleidlais drwy’r post.

 

Rydym yn defnyddio dangosyddion personol i’ch amddiffyn chi a’ch pleidlais.

Mae dynodyddion personol yn gyfrinachol a dim ond yr Adran Gofrestru Etholwyr sy’n eu defnyddio - nid ydynt yn ymddangos ar y Gofrestr Etholwyr neu ar unrhyw ddogfennau a ddefnyddir ar gyfer etholiad.

 

 

4) Beth os nad wyf yn gallu llofnodi bellach neu os nad wyf yn gallu darllen nac ysgrifennu?

Bydd angen i chi ofyn am ffurflen hepgor amodau oddi wrthym. 

 

Mae adran ar y Ffurflen Hysbysiad Cadarnhau Pleidlais drwy’r Post y gallwch roi tic ynddi a fydd yn dweud wrthym fod angen ffurflen hepgor amodau arnoch chi.  Dylech ddychwelyd hon inni a gwnawn anfon ffurflen hepgor amodau newydd atoch.

 

Neu, gallwch ffonio ni yn eich Swyddfa Gofrestru Etholwyr leol.  Gweler y botwm Cysylltu â Ni ar ddiwedd y dudalen hon.

 

Os caniateir hepgor amod, byddwn ond yn hepgor amod y llofnod a bydd yn rhaid i chi roi’ch dyddiad geni inni o hyd.

 

 

5) Beth arall y mae’n rhaid imi ei wybod?

  • Os na ddychweloch chi eich ffurflen erbyn dydd Gwener 11 Mawrth 2016 a chafodd eich pleidlais drwy’r post ei chanslo yna nid yw hyn yn eich atal rhag gwneud cais eto am bleidlais drwy’r post.  Os ydych am wneud cais eto, dylech lenwi Ffurflen Cais am Bleidlais Drwy’r Post a’i dychwelyd atom yn eich Swyddfa Gofrestru Etholwyr leol.
  • Os oes gennych bleidlais drwy’r post NI CHEWCH bleidleisio’n bersonol yn yr orsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio.   Fodd bynnag, gallwch fynd â’ch papur pleidleisio i’r orsaf bleidleisio yn hytrach na'i rhoi yn y post.

 

    Cysylltu â ni

Rhannu Hoffi