Top

Brig

Pleidleisio

Mae pleidleisio'n rhoi cyfle i chi roi'ch barn ar faterion pwysig sy’n effeithio arnoch chi, ar eich ardal leol ac ar eich gwlad.

  

Oes gennyf hawl i bleidleisio yn y DU?

Mae’n rhaid eich bod:

 • Wedi’ch cofrestru ar y Gofrestr Etholwyr cyn diwrnod yr etholiad/y diwrnod pleidleisio.
 • Yn 18 oed neu’n hŷn
 • (os ydych yn 16 neu’n 17 oed yna gallwch gofrestru o hyd ond ni fyddwch yn cael pleidleisio mewn etholiad nes eich bod yn 18)
 • Yn trigo yn y Deyrnas Unedig
 • Yn ddinesydd i Brydain, i un o wledydd y Gymanwlad neu'n ddinesydd i un o Aelod-Wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd 
 • (os ydych yn ddinesydd i un o Aelod-Wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd yna bydd gennych hawl i bleidleisio mewn etholiad Ewropeaidd, mewn etholiad Llywodraeth Leol, mewn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac maen rhai refferenda (yn dibynnu ar y mater dan sylw) ond nid oes gennych hawl i bleidleisio mewn etholiad i Senedd y Deyrnas Unedig.

 

Sut y gallaf i bleidleisio?

Mae tair ffordd i bleidleisio:

 • Mynd i’ch gorsaf bleidleisio agosaf, yn bersonol, ar ddiwrnod yr etholiad/y diwrnod pleidleisio.
 • Anfon eich papur pleidleisio yn ôl atom yn y post.
 • Penodi dirprwy (person arall) i bleidleisio drosoch naill ai’n bersonol neu drwy'r post.

 

Byddwch yn derbyn cerdyn pleidleisio, yn y post, tua 2 i 3 wythnos cyn etholiad.

Bydd y cerdyn pleidleisio’n dangos pa un o’r tair ffordd i bleidleisio rydych wedi’i dewis.

 

Mae papur pleidleisio'n ddarn o bapur rydych yn ysgrifennu'ch enw arno yn yr orsaf bleidleisio.

Os byddwch yn pleidleisio byddwch yn derbyn papur pleidleisio yn y post yn ogystal â’ch cerdyn pleidleisio.

 

Os ydych am newid y ffordd rydych yn pleidleisio mae angen ichi lenwi ffurflen gais a’i hanfon i'ch Swyddfa Gofrestru Etholwyr agosaf.

 

Cliciwch y botwm isod i fynd i’r tudalen Cais a Hepgor Amodau.

  

Ffurflenni Cais

  

 

Rwyf wedi derbyn fy ngherdyn pleidleisio, gaf i bleidleisio o hyd?

Gallwch, gallwch bleidleisio os nad gennych gerdyn pleidleisio, cyhyd â’ch bod ar y Gofrestr Etholwyr.

 

Dylech gysylltu â’r Swyddfa Gofrestru Etholwyr i weld a ydych ar y Gofrestr Etholwyr a dweud nad ydych wedi derbyn eich cerdyn pleidleisio.

 

Cysylltu â Ni

 

 

 

Pryd y gallaf i bleidleisio?

voting times
Sut rwy’n pleidleisio . . . Pryd rwy’n pleidleisio . . . 
Rwy'n pleidleisio yn yr orsaf bleidleisio Ar ddiwrnod yr etholiad/y bleidlais: 7am – 10pm.
Rwy’n pleidleisio drwy'r post Cyn gynted ag y daw’r papur pleidleisio drwy’r post.
Mae rhywun arall yn pleidleisio ar fy rhan yn yr orsaf bleidleisio Pan fydd y person a enwebwyd gennyf (dirprwy) yn ymweld â’r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod y bleidlais/etholiad 7am – 10pm.
Mae rhywun arall yn pleidleisio ar fy rhan drwy’r post Cyn gynted ag y mae’r person a enwebwyd gennyf (dirprwy) yn derbyn papur pleidleisio yn y post.

 

Sicrhewch eich bod yn edrych ar eich cerdyn pleidleisio cyn yr etholiad i sicrhau nad yw’r amserau hyn wedi newid ac i weld manylion cyfeiriad eich gorsaf bleidleisio agosaf.

 

I gael rhagor o wybodaeth am eich gorsaf bleidleisio agosaf cliciwch y botwm isod:

  

Gorsafoedd Pleidleisio 

 

  

 

Y mae gennyf anabledd, gaf i gymorth ychwanegol mewn gorsaf bleidleisio?

Cewch, dylai pleidleisio mewn etholiadau fod yn hygyrch i chi os byddwch yn penderfynu pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio neu mewn ffordd arall (er enghraifft drwy’r post).

 

Mae'r gyfraith yn mynnu bod darparwyr gwasanaeth yn gwneud unrhyw addasiadau rhesymol i’w eiddo i’w gwneud yn hygyrch i bobl ag anabledd.

 

Mae addasiadau'n cynnwys mannau parcio i bobl anabl a rampiau wrth y fynedfa, bythau pleidleisio lefel isel ac offer fel chwyddwydrau i bleidleiswyr â nam ar eu golwg.

 

Os bydd angen help arnoch ar y diwrnod pleidleisio yn yr orsaf bleidleisio gallwch ofyn i’r Swyddog Llywyddu ddarllen rhestr yr ymgeiswyr a’u manylion i chi. Gallan nhw hefyd farcio'ch papur pleidleisio drosoch.

 

Neu, gallwch bleidleisio gyda chymorth cydymaith.

 

 

 

Nid wyf yn siŵr pa ffordd y dylwn i bleidleisio!

Y ffordd arferol i bleidleisio mewn etholiad yw mynd i’ch gorsaf bleidleisio leol fodd bynnag, gallwch wneud cais i bleidleisio mewn ffyrdd eraill:

 

Pleidleisiwr drwy’r post

Os yw’n well gennych bleidleisio ac rydych eisoes wedi gwneud cais i wneud hyn, byddwch yn derbyn eich papur(au) pleidleisio drwy’r post tua 10 diwrnod gwaith cyn y diwrnod pleidleisio. Cânt eu hanfon atoch mewn pecyn a fydd yn cynnwys cyfarwyddiadau'n esbonio sut i bleidleisio’n llwyddiannus drwy’r post.  Bydd angen ichi lenwi’ch papur pleidleisio a’i ddychwelyd atom er mwyn i’ch pleidlais gael ei chyfrif.

 

Pleidleiswyr drwy ddirprwy

Os nad ydych yn gallu pleidleisio’n bersonol ac rydych chi wedi'ch cofrestru i bleidleisio, gallwch drefnu i rywun arall bleidleisio ar eich rhan.  Pleidleisio drwy ddirprwy yw’r term am hyn.  Gall unrhyw bleidleisio drosoch ar yr amod ei fod yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiad ac yn fodlon gwneud hynny.

Gallwch wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy am y rhesymau hyn:

 • Nid ydych yn gallu mynd i’r orsaf bleidleisio ar gyfer rhyw etholiad penodol, er enghraifft byddwch i ffwrdd ar eich gwyliau
 • Mae gennych gyflwr corfforol sy’n golygu nad ydych yn gallu mynd i orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad. Yn yr achos hwn mae’n bosibl y bydda’n rhaid ichi gynnwys datganiad gan eich Meddyg, eich nyrs neu warden cartref.
 • Mae’r gwaith yn mynd â chi i ffwrdd naill ai’n barhaus neu ar ddiwrnod penodol yr etholiad.
 • Mae’ch presenoldeb mewn cwrs addysgol yn golygu nad ydych yn gallu mynd i’r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad
 • Rydych yn Ddinesydd Prydeinig sy’n byw dramor
 • Rydych un o Weision y Goron neu’n aelod o Luoedd Arfog Ei Mawrhydi
 • List Item 6

 

Fel arfer y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidleisio drwy ddirprwy yw chwe diwrnod cyn etholiad.

Ni chaiff pleidleiswyr drwy ddirprwy bleidleisio ar ran mwy na dau berson mewn unrhyw etholiad, oni bai eu bod yn berthnasau agos.

 

Os byddwch yn penodi pleidleisiwr drwy ddirprwy, gallwch fynd i orsaf bleidleisio o hyd a phleidleisio drosoch eich hun a chymryd nad yw’r dirprwy wedi pleidleisio drosoch yn barod.

 

Pleidleisiwr drwy ddirprwy drwy’r post

Pe hoffech benodi rhywun i bleidleisio ar eich rhan ond mae’n byw y tu allan i’r ardal neu ni fyddant yn gallu mynd i bleidleisio gyda chi yn yr orsaf bleidleisio, gallwch wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy drwy’r post.

Caiff eich papur(au) pleidleisio eu hanfon i gyfeiriad y dirprwy ac yna bydd y dirprwy yn gallu llenwi'ch papur(au) pleidleisi yn yr un modd â phapur arferol pleidleisio drwy’r post.

 

Pe hoffech wneud cais i ddod yn bleidleisiwr drwy'r post, pleidleisiwr drwy ddirprwy yna ewch i’n tudalen Gwneud Cais a Hepgor Amodau drwy glicio’r botwm isod:

 

Ffurflenni Cais

 

  

 

Beth os nad wyf yn gallu ysgrifennu fy llofnod ar ffurflen gais i ddod yn bleidleisiwr drwy’r post, drwy ddirprwy neu drwy ddirprwy drwy’r post?

Os nad ydych yn gallu llofnodi ffurflen gais am bleidlais drwy'r post, drwy ddirprwy, neu drwy ddirprwy drwy’r post yna mae’n bosibl y byddwn ni’n gallu hepgor amod drosoch. Bydd gwneud hyn yn caniatáu ichi bleidleisio heb orfod rhoi llofnod.

 

Pleidlais Drwy’r Post

Bydd gwneud hyn yn caniatáu ichi bleidleisio drwy’r post heb orfod rhoi llofnod. Mae’n rhaid bod rheswm dilys dros wneud cais am hepgor amod, er enghraifft anallu sy’n golygu bod eich llofnod yn anghyson.

Os gwnewch gais am hepgor amod ar gyfer pleidleisio drwy’r post bydd rhaid ichi roi’ch dyddiad geni wrth lenwi’ch cais am bleidleisio drwy'r post ac wrth lenwi’r ffurflen bleidleisio drwy’r post.

 

Hepgor Amodau Pleidleisio Drwy Ddirprwy

Bydd hyn yn caniatáu ichi bleidleisio drwy’r post heb ichi orfod rhoi llofnod. Mae’n rhaid bod rheswm dilys dros wneud cais am hepgor amod, er enghraifft anallu sy’n golygu bod eich llofnod yn anghyson.

Os gwnewch gais am hepgor amod pleidleisio drwy ddirprwy yna yr un peth y bydd yn rhaid ichi ei ddarparu yw’ch dyddiad geni ar y ffurflen gais.

 

Pe hoffech wneud cais i hepgor amod ar gyfer pleidleisio drwy'r post neu bleidleisio drwy ddirprwy yna ewch i’n tudalen Gwneud Cais a Hepgor Amodau drwy glicio’r botwm isod:

 

Ffurflenni Hepgor Amod

 

 

A all Gweision y Goron a chyflogeion y Cyngor Prydeinig sy’n cael eu hanfon dramor bleidleisio o dramor?

Gallant, gallant bleidleisio ym mhob etholiad.

 

Bydd angen iddynt gael Ffurflen Cofrestru Pleidleisiwr penodol ar gyfer Gweision y Goron a chyflogeion y Cyngor Prydeinig a bydd rhaid iddynt ei hanfon at eu Swyddfa Gofrestru Etholwyr leol ynghyd â manylion y cyfeiriad y byddent yn byw ynddo pe byddent heb gael eu hanfon dramor.

 

Gallan nhw ddewis pleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy.

Caiff pleidleisiau drwy’r post eu hanfon tua 14 diwrnod cyn etholiad. 

Bydd rhaid iddynt ystyried a yw hyn yn rhoi digon o amser iddynt lenwi'r ffurflen a’i dychwelyd.

Mae'n bosibl y byddai’n well iddynt benodi dirprwy i bleidleisio ar eu rhan.

 

Cysylltwch â Swyddfa Gofrestru Etholwyr Bro Morgannwg i ofyn am Ffurflen Gofrestru Pleidleiswyr:

 

Cysylltu â Ni