Top

Brig

Elusennau’r Maer

Elusennau enwebedig Maer Cyngor Bro Morgannwg

 

woodys_lodge logo

Woody’s Lodge

Lansiwyd Woody’s Lodge, yn nhiroedd HMS Cambria yn Sili, i ddathlu bywyd Paul Woodland o Benarth, aelod o’r Gwasanaeth Morol a Chychod Arbennig, a fu farw yn 2012. 

 

Eu nod yw rhoi mynediad i gyn-filwyr i elusennau, cyngor a chwnsela a rhoi’r cyfle iddynt gymdeithasu â chyn-filwyr eraill.  Yr arwyddair yw 'rhoi lle ac amser' a’r syniad yw cael un lle o dan yr un to lle gall cyn-filwyr o unrhyw oedran neu gefndir o Fro Morgannwg neu Gaerdydd ddod i gwrdd â’i gilydd a chael y cymorth sydd ei angen arnynt, boed yn gymdeithasol, meddyliol neu ymarferol.

 

Mae’n lle arbennig, unigryw a thawel i gyn-filwyr gwrdd ag asiantaethau cymorth a chymdeithasu ar yr un pryd. Gall pobl o bob rhan o dde Cymru ymweld heb ymrwymiad drwy atgyfeiriad neu drwy gysylltu’n uniongyrchol drwy’r wefan:

 

www.woodyslodge.orgk

 

Soroptimists-logo

Soroptimyddion y Barri a’r Fro

Mae Soroptimist Internation Barry & District yn rhan o symudiad gwirfoddol byd-eang lle mae aelodau’n gweithio gyda’i gilydd i drawsnewid bywydau menywod a merched. Mae tua 80,000 o aelodau mewn 130 o wledydd a thiriogaethau ym mhedwar ban byd.  

 

Mae soroptimyddion yn gweithio ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol i greu cyfleoedd i addysgu, grymuso a galluogi menywod a merched i sicrhau cydraddoldeb i bawb. Mae’r elusen yn ymrwymedig i fyd lle mae menywod a merched gyda'i gilydd yn cyrraedd eu potensial unigol a chyfunol, yn cyflawni eu dyheadau, ac yn cael llais cyfartal wrth greu cymunedau cryf, heddychlon ledled y byd.  

 

Cafodd Cangen y Barri a’r Fro (y mae’r Maer yn aelod ohoni), ei siarteru ym 1968 gyda 18 o aelodau. Heddiw, mae yna 43 o aelodau yn gwirfoddoli i lawer o elusennau lleol. Un enghraifft yw'r ward Sam Davies yn Ysbyty’r Barri (fel ward pobl hŷn nid oes gan rai cleifion deulu ac felly mae’n bosib nad oes ganddynt unrhyw un i ddod â nwyddau ystafell ymolchi hanfodol iddynt).

 

Mae’r soroptimyddion yn rhoi jel cawod, sebon, past dannedd ac ati i'r Ward yn rheolaidd, ac mae hwn yn un o’r llawer o wasanaethau cymunedol lleol y mae Janice a'i chyd-'Soroptwyr' (fel maen nhw'n cael eu galw) yn eu cefnogi’n rheolaidd.

 

Soroptimyddion y Barri a’r Fro

 

Baby-Basics-logo

Project Hanfodion Babanod Eglwys Deuluol Coastlands

Mae hwn yn brosiect a arweinir gan wirfoddolwyr i gefnogi mamau newydd a theuluoedd sy’n cael trafferth delio â’r faich ariannol ac ymarferol o ofalu am faban newydd. Mae’n cynnig eitemau hanfodol ac offer i famau a theuluoedd nad ydynt yn gallu cael gafael ar yr eitemau hyn drostynt eu hunain; gan gynnwys, ymhlith eraill, famau yn eu harddegau, pobl sy'n ceisio lloches a menywod sy'n dianc rhag cam-drin domestig a masnachu pobl.

 

Mae Hanfodion Babanod yn gweithio gyda bydwragedd, ymwelwyr iechyd, gweithwyr cymdeithasol a chyrff proffesiynol eraill. Mae’r basgedi Moses yn cael eu llenwi â chariad a gofal - i rai, dyma'r UNIG eitemau sydd ganddynt i'w plentyn.

 

Cynnwys y Gymuned Coastlands    Hanfodion Babanod