Top

Brig

 Griffiths, Stephen

Stephen J. Griffiths    

 

Cyfeiriad: 

58 Greenfield Avenue

Dinas Powys

CF64 4BX

 

  • 07720 063555
  • sjgriffiths@valeofglamorgan.gov.uk

Party details:

 

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Archwilio
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad as Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Is-Gadeirydd)
  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 24 Mai 2017 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018) 

 

Attendance at Meetings

Aelod o’r Pwyllgorau isod

Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol

 

%

Presennol

 

Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
 Archwilio 2 1 50% 1
Craffu Perfformiad as Adnoddau Corfforaethol 4 4 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Not a Member of the Committee
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   
   

Cofrestr Diddordebau

 

Bywgraffiad

 

Bûm yn byw yn Rhodfa Maesglas, Dinas Powys am dros bum mlynedd gyda'm partneres Julia. Brodor o Gaerfyrddin ydwyf, a symudais i Gaerdydd wedi graddio o Brifysgol Morgannwg cyn setlo o'r diwedd yn Ninas Powys. 

 

Fe'm cyflogir ar hyn o bryd gan LexisNexis Risk Solutions fel Arweinydd Proses Weithredol (Operational Process Lead). Fy swyddogaeth yw gwella prosesau o fewn y busnes drwy symud rhwystrau ac atal biwrocratiaeth hyd yr eithaf. Gobeithiaf ddod a'm gwybodaeth ac arbenigrwydd ar lefel broffiesiynol i Lywodraeth Leol.

 

Fel libertariad, credaf mewn awdurdod lleol darbodus ond cryf a ddylai fod yn canolbwyntio'n llwyr ar ychydig dewisol o wasanaethau allweddol, gan sicrhau eu bod hwythau yn eu tro yn gorberfformio a'u bod yn archwiladwy ac atebol i'r etholaeth.

 

Pan etholwyd fi yn aelod o Gyngor Sir Bro Morgannwg, gosodais bwyslais arbennnig ar eistedd ar y pwyllgorau ble medrai fy sgiliau fod o fwyaf o ddefnydd. Dyna'r rheswm 'rwyf ar bwyllgorau Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau, Arolygu a Chraffu ar Wasanaethau Democrataidd.

 

'Rwyf hefyd yn Swyddog Cyswllt Cymunedol dros Gyngor Cymunedol Dinas Powys. Mae'n bwysig fod penderfyniadau allweddol yn cael eu datganoli i'r lefel leol isaf bosibl. Calon unrhyw gymuned sy'n gweithredu'n llwyddiannus yw brogarwch, ac mae'n hanfodol fod unrhyw bryderon lleol yn cael eu clywed o fewn y cyngor.

 

Er fod Dinas Powys yn un o'r pyrth i galon Bro Morgannwg fe'i anwybyddwyd ar y cyfan. Mae cysylltiadau trafnidiaeth drwy'r pentref yn dirlawn. Mae'n bwysig fod y cyngor yn lliniaru'r pwysau drwy ganolbwyntio ar wella'r cysylltiadau yma. Un mesur o blith llawer y gellid gweithredu arno fyddai ffordd osgoi.

 

Mae fy nhri chydymaith sy'n cynrychioli gward Dinas Powys - Vince, Rob ac Andy, ill tri yn ymroddedig i sicrhau gwell gysylltiadau trafnidiaeth i'r pentref, gan gynnwys ffordd osgoi.

Ward: Dinas Powys

Rhannu Hoffi