Top

Brig

 

 

Hysbysiad o GyfarfodPWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                     DYDD MAWRTH 26 GORFFENNAF 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                         SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN 1

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         I dderbyn datganiadau o fuddiant (gan gynnwys datganiadau chwipio).

(Sylwer: Gofynnir i aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeiriadau -  

4.         Diweddariad ar y Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau - Cabinet: 4 Gorffennaf 2016.

[Gweld Cofnod]

5.         Adroddiad Blynyddol ar Absenoldeb oherwydd Salwch – mis Ebrill 2015 tan fis Mawrth 2016 – Cabinet:   4 Gorffennaf 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr -

6.         Cytundeb ar Ddeilliannau 2013- 2016: Adrodd ar ddiwedd y flwyddyn 2015/16.

[Gweld Cofnod]

7.         Monitro Refeniw am y cyfnod 1 Ebrill tan 31 Mai 2016.

[Gweld Cofnod]

8.         Monitro Cyfalaf am y cyfnod 1 Ebrill tan 31 Mai 2016.

[Gweld Cofnod]

9.         Cau’r Cyfrifon 2015/16.

[Gweld Cofnod]

 

10.       Unrhyw eitemau mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan I).

 

RHAN II

MAE’N BOSIBL Y CAIFF Y CYHOEDD A’R WASG EU HEITHRIO O’R CYFARFOD TRA BOD YR EITEM(AU) YN CAEL EU HYSTYRIED YN UNOL AG ADRAN 100a(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972. 

 

11.       Unrhyw eitemau mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn faterion brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

19 Gorffennaf 2016

 

 

Mae fersiwn o’r Agenda hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985.  Edrych ar bapurau cefndirol yn y lle cyntaf, dylid anfon ymholiadau at  

Mr. J. Rees, Ffôn: Y Barri (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At holl Aelodau Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Cadeirydd: Y Cynghorydd M.R. Wilson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd G. Roberts;

Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, H.C. Hamilton, K. Hatton, H.J.W. James, Mrs. A. Moore , R.A. Penrose, A.C. Williams ac E. Williams.