Top

Brig

Cynllun Cyflenwi Strategaeth Gymunedol 2014-18

Caiff y Strategaeth Gymunedol ei chyflenwi gan holl bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), sy’n cydweithio drwy’r partneriaethau allweddol.

 

Cafodd y strategaeth ei datblygu’n wreiddiol gan Fwrdd Gwasanaethau Lleol (BGLl) y Fro, ac ers hynny, cafodd ei mabwysiadu gan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol newydd. Mae’r Strategaeth wedi blaenoriaethu deg amcan bras i’w cyflenwi i’r Fro dros y cyfnod 2011-21. Ers 2011, lluniwyd cynllun cyflenwi pwrpasol i gefnogi’r Strategaeth, ar gyfer 2011-14 i ddechrau. Yn 2014, cytunodd y BGLl gynt ar gynllun cyflenwi newydd ar gyfer y cyfnod 2014-18, sydd bellach wedi ei fabwysiadu gan y BGC.

 

Roedd y BGLl yn cydnabod yr angen i’r cynllun cyflenwi ganolbwyntio ar nifer lai o weithredoedd na’r cynllun blaenorol, a hynny mewn meysydd lle gallai’r BGLl ychwanegu gwerth. Cydnabuwyd hefyd fod cyfran fawr o’r gwaith i gyfleu’r Strategaeth Gymunedol eisoes yn cael ei gyflawni gan y partneriaethau, sydd wedi gosod cynlluniau penodol a strategaethau ychwanegol yn eu lle.

 

Ar ôl trafodaethau cychwynnol yn y BGLl, cynhyrchwyd matrics oedd yn ystyried canfyddiadau asesiad anghenion cyfun 2013, cynlluniau a strategaethau cyfredol ac agendâu Llywodraeth Cymru, er mwyn helpu i ddynodi rhestr fer gychwynnol o weithdrefnau posibl. Un o ganfyddiadau allweddol yr asesiad anghenion oedd yr anghydraddoldebau sy’n bodoli yn y Fro, ac sy’n cael eu celu yn aml gan ddata ar lefel yr awdurdod lleol. Yn sgil hyn, cytunwyd y byddai’r cynllun cyflenwi’n canolbwyntio ar daclo tlodi ac yn cael ei alinio â Strategaeth Gwrthdlodi Llywodraeth Cymru. Mae’r cynllun yn amlinellu gweithredoedd i’w cyflenwi o dan dri phrif bennawd. Dyma nhw:

 

Arbed tlodi

Alinio cynlluniau Teuluoedd yn Gyntaf, Cymunedau yn Gyntaf a Dechrau’n Deg i helpu plant, teuluoedd a chymunedau i oresgyn tlodi.

 

Helpu pobl i mewn i’r gweithle

Gwella cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a datblygu sgiliau i wella mynediad i swyddi, sy’n ffordd o oresgyn tlodi a gwella ansawdd bywyd. 

 

Lleddfu effaith tlodi

Codi safon y cyngor a’r gefnogaeth sydd ar gael i drigolion y Fro sy’n profi anawsterau ariannol a thai, eu galluogi i gyrraedd safon dderbyniol o fyw a dod o hyd i ffordd o oresgyn tlodi. 

 

Mae’r BGC wedi mabwysiadu’r cynllun gweithredu hwn, a bydd yn parhau o weithredu i gyflenwi’r amcanion sy’n nod i’r gweithdrefnau hyn. Mae’r cynllun cyflenwi hefyd yn cloriannu pa un o’r saith nod llesiant bydd pob gweithdrefn yn cyfrannu ato, a cheir manylion pellach o fewn y cynllun.

 

Lluniwyd cynllun cyflenwi 2014-18 (saesneg) i fod yn ddogfen ryngweithiol. Hysbysir y BGC o’r cynnydd yn rheolaidd, a chaiff gweithredoedd eu haddasu yn ôl yr angen. Bydd copi o bob fersiwn flaenorol o’r cynllun ac adroddiadau cynnydd y BGC eu cyhoeddi yn yr adran Mesur Llwyddiant.