Top

Brig

Partneriaethau Allweddol

Mae nifer o bartneriaethau strategol wedi eu sefydlu er mwyn cyfleu Strategaeth Gymunedol 2011–21 a Chynllun Cyflenwi 2014–18.

 

Cynrychiolwyr o’r sectorau statudol a gwirfoddol, byd busnes a grwpiau cymunedol yw aelodau’r partneriaethau. Mae pawb yn cydweithio i gyfleu canlyniadau blaenoriaeth y Strategaeth Gyumunedol a chynllun cyflenwi 2014–18. Gall pob partneriaeth fod yn gweithio hefyd i gyfleu amrywiaeth o gynlluniau a strategaethau eraill sy’n cyfrannu at gyflawni canlyniadau’r Strategaeth Gymunedol.

 

Yn wreiddiol, sefydlwyd y partneriaethau isod yn ynstod cyfnod y Bwrdd Gwasanaethau Lleol gynt, a bellach, maent wedi eu mabwysiadu gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ein Bro.

 

Grwpiau partneriaethau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus:

 

Bwrdd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc            

Gwaith Bwrdd Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc  yw sicrhau bod plant a phobl ifanc yn y Fro yn derbyn gwybodaeth a chefnogaeth ddigonol i gael mynediad i ystod eang o wasanaethau o safon a fydd yn galluogi iddynt fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd mewn bywyd a ddaw i’w rhan yn eu cymunedau lleol a’r tu hwnt iddynt.

 

Bro Ddiogelach

Mae Partneriaeth Bro Ddiogelach  wedi ymrwymo i greu cynefin mwy diogel, lle nad oes trosedd nac anrhefn, a lle gall pobl fyw a gweithio ynddo ac ymweld ag e heb fod ofn trosedd.

 

Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Caerdydd a’r Fro wedi uno cyd-weithwyr sy’n darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl Caerdydd a’r Fro drwy gyfrwng Partneriaeth Integredig Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Nod y bartneriaeth yw ceisio gwella gwasanaethau drwy gydweithio’n fwy effeithlon dros grwpiau penodol o fewn ein cymunedau, gan gynnwys pobl hŷn, plant ag anghenion astrus, pobl ag anawsterau dysgu a phobl â phroblemau iechyd meddwl. Mae’r bartneriaeth ranbarthol hon yn gyfrifol am sicrhau ein bod yn cyflawni ein dyletswyddau o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.

 

Bwrdd Llesiant Iechyd Caerdydd a’r Fro

Ffocws gwaith y Bwrdd yw materion iechyd cyhoeddus, ac mae’n adrodd yn ôl i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus priodol, sef Ein Bro a Chaerdydd yn eu tro.

 

Grŵp Cynhwysiad Ariannol

Swyddogaeth y Grŵp Cynhwysiad Ariannol yw sicrhau bod agwedd cyfunol yn cael ei fabwysiadu at ddatrys y problemau sy’n codi yn sgil newidiadau i’r system fudd-daliadau ym Mro Morgannwg. Bydd hefyd yn ceisio gwella safon y cyngor a’r gefnogaeth sydd ar gael i drigolion y Fro sy’n profi anawsterau ariannol a chartrefu, eu galluogi i gynnal safon dderbyniol o fyw a chodi uwch lefel tlodi. Bydd y grŵp yn blaenoriaethu gweithio i daclo ystod o faterion cysylltiedig sy’n cynnwys tlodi mewn cyflogaeth, tlodi tanwydd a thlodi bwyd, ac arwain y ffordd wrth gyflenwi cynllun Lleddfu Effaith Tlodi. Fel rhan o’r gwaith hwn, mae’r bartneriaeth wedi datblygu Strategaeth Cynhwysiad Ariannol.  Financial Inclusion Strategy

 

Bwrdd Gwella Cyfleoedd

Swyddogaeth y Bwrdd hwn yw gwella cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a datblygu sgiliau er mwyn hwyluso mynediad i swyddi i godi pobl uwch lefel tlodi ac arwain at well safon o fyw. Y Bwrdd hwn sy’n arwain gweithdrefn cynllun cyflenwi ‘Helpu Pobl i Fyd Gwaith’.

 

Grŵp Cydlynu Taclo Tlodi

Mae’r grŵp hwn yn dod â mudiadau Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg a Chefnogi Pobl at ei gilydd er mwyn cydlynu gweithgareddau’r mudiadau ac osgoi dyblygu gwaith. Y grŵp hwn sy’n arwain y ffordd wrth gyflenwi cynllun Arbed Tlodi.

 

Grŵp Gwybodaeth Busnes

Sefydlwyd y Grŵp Gwybodaeth Busnes er mwyn dod â dadansoddwyr data a swyddogion priodol eraill at ei gilydd o holl sefydliadau’r bartneriaeth i sicrhau bod cronfa dystiolaeth gadarn gan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol wrth iddo bennu ei flaenoriaethau. Ceir gwybodaeth bellach am drefniadau monitro perfformiad y bwrdd o dan adain Mesur Llwyddiant. Yn sgil Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, bydd y Grŵp Gwybodaeth Busnes yn rhan hanfodol o gefnogi’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol wrth iddo gynnal yr Asesiad Llesiant sy’n ofynnol gan y Ddeddf.

 

Pobl Hŷn

Er nad partneriaeth swyddogol â’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yw hon, mae anghenion penodol pobl hŷn wedi eu cydnabod yn faes i’w flaenoriaethu yn unol â chanlyniad blaenoriaeth pedwar yn y Strategaeth Gymunedol, sef ‘sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi a’u galluogi i fod yn annibynnol, yn iach ac yn heini. Dylai fod ganddynt gydraddoldeb o ran cyfleoedd a derbyn gwasanaethau o safon uchel i ddiwallu eu hanghenion’. Mae’r partneriaid hefyd yn cydweithio i gyflenwi Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn. Llywodraeth Cymru a Chynllun Henieddio yn Dda Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. I amlygu’r ymrwymiad hwn, mae Cynllun Heneiddio yn Dda wedi ei ddatblygu ar gyfer Bro Morgannwg i gyd-fynd â’r Strategaeth Gymunedol a chyfleu gweledigaeth y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer pobl hŷn yn y Fro.