Top

Brig

Digwyddiadau a Diweddariadau gan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol

 

Newyddion 2016

Y newyddion diweddaraf gan bartneriaid y Bwrdd

Mae drafft Asesiad Llesiant Bro Morgannwg ar gael nawr. Rydyn ni’n awyddus i glywed eich asesiad chi o fywyd yn y Fro. Gallwch wneud hyn mewn nifer o ffyrdd: 

  • darllen ein hasesiad - yn llawn neu ar ffurf crynodeb - llenwi holiadur;
  • gawl heibio i un o'n dsesiynau adborth; neu
  • sgwrsio â ni ar Facebook dros yr wythnosau nesaf wrth i ni ddechrau sgwrs am fywyd yn y Fro.

Rydyn ni’n awyddus i wybod beth yw eich barn, ac a yw ein hasesiad i fywyd yn y Fro yn un cywir. Mae’n bwysig i chi fynegi eich barn, oherwydd mi fydd yr asesiad yn llunio blaenoriaethau’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol (y Bwrdd) yn y dyfodol. Ceir gwybodaeth bellach am y Bwrdd a dolen i’n hasesiad llesiant ar dudalen Ymgynghoriad Amser Siarad.

Mae’r Bartneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredigwedi ei strwythuro er mwyn cyflenwi gwahanol weithdrefnau a fydd, o’u cyfuno, yn hwyluso’r broses o integreiddio gwasanaethau allweddol ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. Hwn yw rhifyn cyntaf cylchlythyr chwarterol y bartneriaeth, a cheir ynddo ddiweddariad o’r gwaith sydd gan y bartneriaeth ar y gweill eisoes i wella iechyd a llesiant yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. 

Ym mis Mai 2016, sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Lleol Bro Morgannwg yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Bydd y Bwrdd yn disodli’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol cynt, a bydd yn ofynnol iddo gyhoeddi Cynllun lesiant erbyn mis Ebrill 2018. Yn ystod datblygiad y cynllun, mi gytunodd y Bwrdd yn ei gyfarfod cychwynnol y buasai’n mabwysiadu strwythurau’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol gynt, gan gynnwys ei strategaethau a’i weithdrefnau rheoli perfformiad, er mwyn peidio â cholli momentwm yn ystod cyfnod o newid, ac i sicrhau bod y llwyddiannau a gyflenwir drwy waith y bartneriaeth yn parhau.

Mae Cynllun Heneiddio’n Dda Cyngor Bro Morgannwg 2016-18 yn amlinellu amrywiaeth o weithredoedd a fydd yn cefnogi cyflenwi Cynllun Heneiddio'n Dda Pobl Hŷn Comisiynydd Pobl Hŷn a phum amcan cyntaf y cynllun hwnnw. 

Ym mis Rhagfyr 2015 cymeradwyodd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol y Strategaeth Cynhwysiant Ariannol a ddatblygwyd gan y Grŵp Cynhwysiant Ariannol. Mae’r cynllun yn nodi ystod o weithredoedd a fydd yn helpu trigolion y Fro i orchfygu’r rhwystrau i gynhwysiant ariannol, a bydd yn cydredeg â gwaith sy’n cael ei gyflawni ar lefel genedlaethol drwy Strategaeth Cynhwysiant Gostwng Troseddu 2016-21.

Mae’r cynllun yn seiliedig ar gydweithrediad glòs â phartneriaid mewn llywodraeth leol, yn y gwasanaeth iechyd a’r sector wirfoddol yn ogystal â Llywodraeth Cymru, ac mae’n rhestru chwe blaenoriaeth ar gyfer cynnal a chadw diogelwch ein cymunedau.

 

Digwyddiadau

 

Gweithdy Asesu Llesiant y Bwrdd – Tachwedd 2016

Cynhaliwyd gweithdy i ddod ag aelodau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro at ei gilydd i drafod canfyddiadau cychwynnol drafft yr Asesiad Llesiant, ac i gytuno ar flaenoriaethau ar gyfer dadansoddi ‘ymatebol’ pellach. Bydd yr ymgynghoriad ar ein canfyddiadau cychwynnol a meysydd posibl ar gyfer dadansoddiad pellach yn agor ym mis Ionawr 2017.

Gweithdy Asesu Llesiant – Tachwedd 2015 

Fforwm Gwasanaethau Lleol (Dogfennau Saesneg) 

Fforwm Gwasanaethau Lleol (Dogfennau Saesneg)

Fforwm Gwasanaethau Lleol (Dogfennau Saesneg)

 

Digwyddiad Gwrthdlodi 2013

Ymgasglodd dros 70 o gynrychiolwyr ddigwyddiad gwrthdlodi yn Neuadd Hebron, Dinas Powys. Bu elusen Achub y Plant yn cydweithio â’r Tîm Partneriaethau i gynllunio’r digwyddiad, a oedd yn cynnwys cyflwyniadau ar anghydraddoldeb iechyd, anghydraddoldeb addysg a chyfres o weithdai. Bydd casgliadau’r trafodaethau’n cael eu hystyried wrth ddatblygu Cynllun Cyflenwi 2014-18 y Strategaeth Gymunedol, a digwyddiad i randdeiliaid y Fforwm Gwasanaethau Lleol ym mis Hydref.

 

Ceir adroddiad o’r digwyddiad isod, ynghyd â chopïau (Saesneg yn unig) o’r cyflwyniadau a draddodwyd yn ystod y digwyddiad.