Top

Brig

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Ar 1 Ebrill 2016, cyflwynodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) statudol yn ardal pob awdurdod lleol yng Nghymru.   

 

Bydd BGC yn cydweithio i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol ardal y bwrdd. Bydd pedwar Aelod statudol ar bob BGC newydd: 

 

  • Yr Awdurdod Lleol perthnasol 
  • Y Bwrdd Iechyd
  • Y Gwasanaeth Tân ac Achub 
  • Cyfoeth Naturiol Cymru
  • Amrywiaeth o bartneriaid eraill y cyfeirir atynt fel ‘Cyfranwyr Gwahoddedig’.

 

Yn unol â’r Ddeddf, mae gofyn bod pob BGC yn asesu cyflwr llesiant ledled yr ardal ac o fewn ei gymunedau er mwyn cyfrannu at Gynllun Llesiant y BGC. Rhaid cyhoeddi’r cynllun erbyn Ebrill 2018. Dylai amlinellu cyfres o amcanion llesiant sy’n nodi’r blaenoriaethau mae’r BGC wedi cytuno arnynt ar gyfer yr ardal er mwyn cyfrannu at gyflawni’r saith amcan llesiant cenedlaethol a nodir yn y Ddeddf. 

 

Ceir gwybodaeth bellach am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a’r saith amcan llesiant ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae gwefan Y Gymru a Garem yn cynnwys gwybodaeth am y drafodaeth genedlaethol a arweiniodd at lunio’r Ddeddf. 


Our-Vale-logoEin Bro  – Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg 

Mae Ein Bro yn disodli’r Bwrdd Gwasanaeth Lleol (BGLl) cynt, ac mae’n cynnwys y rif fudiadau a sefydliadau sector gyhoeddus a chymunedol sy’n gweithredu o fewn Bro Morgannwg.

 

Yng nghyfarfod cyntaf y BGC, cytunwyd y bydd y bwrdd yn mabwysiadu cynlluniau a strategaethau’r Bwrdd Gwasanaeth Lleol, ei strwythurau partneriaethu a’i gweithdrefnau rheoli perfformiad. Mae hyn er mwyn sicrhau y bydd y momentwm yn parhau tra bod asesiad llesiant Bro Morgannwg yn cael ei gynnal, a’r Cynllun Llesiant yn cael ei ddatblygu. 

 

Yn dilyn y broses hon, bydd strwythurau, strategaethau a gweithdrefnau rheoli perfformiad y BGC yn cael eu hadolygu er mwyn sicrhau eu bod yn cynnal gweithrediad y Cynllun Llesiant newydd a’u bod yn addas at bwrpas.   

 

Gan fod y BGC wedi mabwysiadu cynlluniau, strategaethau a phartneriaethau craidd y BGLl cynt, yn ystod cyfnod datblygu’r Cynllun Llesiant, y BGC fydd yn gyfrifol bellach am gyfleu canlyniadau blaenoriaeth Strategaeth Gymunedol 2011–21 a llif gwaith Cynllun Cyfleu 2014–18.   

 

Mae’r sefydliadau isod yn aelodau o’r BGC ym Mro Morgannwg: 

 

 

Am wybodaeth bellach am y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, cysylltwch â’r tîm Strategaethau a Phartneriaethau.