Top

Brig

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

‘Ein Bro’ - Bwrdd Gwasanaethau CyhoeddusBro Morgannwg   

 

PSB Logo

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Bro Morgannwg yw Ein Bro. Mae’r BGC yn fwrdd partneriaeth wedi’i ffurfio o sefydliadau cyhoeddus a gwirfoddol sydd, trwy gydweithio, yn ceisio gwella lles cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol Bro Morgannwg. 

 

Cylch Gorchwyl Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg (saesneg yn unig) 

 

Mae’r BGC wedi’i ffurfio o’r sefydliadau canlynol:

 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol:

Sefydlwyd BGC ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru trwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Yn unol â’r ddeddf, mae’n ofynnol i bob BGC asesu cyflwr lles ar draws yr ardal gyfan ac o fewn cymunedau er mwyn cyfeirio cynllun lles. 

 

 

Ein Hasesiad o Les:

Cyhoeddwyd yr Asesiad o Les ym mis Ebrill 2017 gan gyfuno cyfoeth o wybodaeth am fywyd ym Mro Morgannwg. Mae’r asesiad, ei agweddau gwahanol – gan gynnwys proffiliau ardaloedd lleol – ac adroddiad ymgysylltu ar gael ar ein gwefannau Cynyddu Tystiolaeth. 

 

 

Ein Cynllun Lles:

Ymgynghorodd y PSB gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar ddatblygiad ei gynllun. Cafodd y PSB ddogfen gyngor gynhwysfawr gan Swyddfa’r Comisiynydd sydd wedi bod yn sail i’r gwaith o ddatblygu’r Cynllun, a’i roi ar waith.

 

 

Cynllun Ardal Caerdydd a Bro Morgannwg 

 

Ochr yn ochr â datblygu’r Cynllun Lles, mae’r PSB wedi gweithio gyda Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro i ddatblygu ei Gynllun Ardal.  Mae’r Cynllun Ardal yn nodi’r anghenion allweddol a nodwyd yn yr Asesiad Anghenion Poblogaeth, ynghyd â meysydd blaenoriaeth i weithredu arnynt mewn ymateb i ddarganfyddiadau’r BPRh.

 

I adolygu Cynllun Ardal y BPRh dilynwch y ddolen isod:

http://www.cvihsc.co.uk/cy/amdanon-ni/yr-hyn-a-wnawn-ni/cynllun-ardal-caerdydd-a-bro-morgannwg/

 

Cyngor Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol dros Gymru: 

 

Ymgynghorodd y PSB gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar ddatblygiad ei gynllun. Cafodd y PSB ddogfen gyngor gynhwysfawr gan Swyddfa’r Comisiynydd sydd wedi bod yn sail i’r gwaith o ddatblygu’r Cynllun, a’i roi ar waith.

 

Am wybodaeth bellach am y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, cysylltwch â’r tîm Strategaethau a Phartneriaethau.