Top

Brig

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

‘Ein Bro’ - Bwrdd Gwasanaethau CyhoeddusBro Morgannwg   

 

PSB Logo

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Bro Morgannwg yw Ein Bro. Mae’r BGC yn fwrdd partneriaeth wedi’i ffurfio o sefydliadau cyhoeddus a gwirfoddol sydd, trwy gydweithio, yn ceisio gwella lles cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol Bro Morgannwg. 

 

Cylch Gorchwyl Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg (saesneg yn unig) 

 

Mae’r BGC wedi’i ffurfio o’r sefydliadau canlynol:

 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol:

Sefydlwyd BGC ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru trwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Yn unol â’r ddeddf, mae’n ofynnol i bob BGC asesu cyflwr lles ar draws yr ardal gyfan ac o fewn cymunedau er mwyn cyfeirio cynllun lles. 

 

 

Ein Hasesiad o Les:

Cyhoeddwyd yr Asesiad o Les ym mis Ebrill 2017 gan gyfuno cyfoeth o wybodaeth am fywyd ym Mro Morgannwg. Mae’r asesiad, ei agweddau gwahanol – gan gynnwys proffiliau ardaloedd lleol – ac adroddiad ymgysylltu ar gael ar ein gwefannau Cynyddu Tystiolaeth. 

 

 

Ein Cynllun Lles:

Mae’r Asesiad o Les wedi cael dylanwad uniongyrchol ar lunio fersiwn ddrafft Cynllun Lles Bro Morgannwg. 

Cynllun pum mlynedd yw’r cynllun lles drafft sy’n rhoi fframwaith ar gyfer gweithgareddau craidd y BGC rhwng 2018 a 2023. Mae’r cynllun drafft yn nodi pedwar amcan lles a nifer o gamau a gymerir gan y bwrdd er mwyn gwella lles yn y Fro. 

 

Mae’n rhaid cyhoeddi’r cynllun lles drafft erbyn mis Mai 2018. Yn dilyn proses ymgynghori ac ymgysylltu cyhoeddus helaeth, mae’r BGC bellach yn sicrhau y gall yr holl bartneriaid gydweithio er mwyn cyflawni ei gynllun. Ar hyn o bryd mae’r cynllun drafft yn mynd trwy weithdrefnau cymeradwyo unigol y partneriaid, cyn cael ei gymeradwyo’n derfynol gan y BGC yn ei gyfarfod ar 18 Ebrill. 

 

Hoffai’r BGC ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at lunio’r cynllun lles hyd yn hyn, naill ai trwy ymateb i’n harolwg Let’s Talk, mynd i weithdy neu roi adborth ffurfiol.      

 

Cynllun Ardal Caerdydd a Bro Morgannwg 

 

Ochr yn ochr â datblygu’r Cynllun Lles, mae’r PSB wedi gweithio gyda Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro i ddatblygu ei Gynllun Ardal.  Mae’r Cynllun Ardal yn nodi’r anghenion allweddol a nodwyd yn yr Asesiad Anghenion Poblogaeth, ynghyd â meysydd blaenoriaeth i weithredu arnynt mewn ymateb i ddarganfyddiadau’r BPRh.

 

I adolygu Cynllun Ardal y BPRh dilynwch y ddolen isod:

http://www.cvihsc.co.uk/cy/amdanon-ni/yr-hyn-a-wnawn-ni/cynllun-ardal-caerdydd-a-bro-morgannwg/

 

 

 

 

Cynllun a Phapurau Lles Drafft:

Isod rhestrir y cynllun a’r papurau lles drafft sy’n cael eu hystyried ar hyn o bryd gan bartneriaid y BGC:

 

 

 

Am wybodaeth bellach am y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, cysylltwch â’r tîm Strategaethau a Phartneriaethau.