Top

Brig

Performance chart

Mesur Llwyddiant

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro wedi ymrwymo i fesur a monitro perfformiad ei waith mewn partneriaethau. 

 

Drwy wneud hyn, gall pob partneriaeth ysgogi cynnydd ac effeithlonrwydd wrth greu gwasanaethau gwell i drigolion lleol. Yn ogystal â’r trefniadau isod, mae gan bartneriaid y Bwrdd ystod o bolisïau a strategaethau yn eu lle i fonitro eu perfformiad hwythau.

 

Sefydlwyd y trefniadau rheoli perfformiad isod gan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol gynt, ac erbyn hyn maent wedi eu mabwysiadu gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ein Bro i sicrhau parhad y momentwm tra bo Cynllun Llesiant y Fro yn cael ei ddatblygu. 

  

Y Strategaeth Gymunedol a Chynllun Cyflenwi 2014-18

 

Adroddiad Blynyddol tŷ Strategaeth Gymunedol

Canolbwynt cynllun cyflenwi 2014-18 yw taclo tlodi, felly er mwyn sicrhau parhad monitro’r Strategaeth Gymunedol gyflawn yn y cyfamser, caiff Adroddiad Blynyddol ei gyhoeddi.

 

Dangosyddion Craidd

Yn sgil canolbwynt y cynllun cyflenwi, lle pennir nifer o ddangosyddion ym maes taclo tlodi, cydnabuwyd yr angen i fonitro’r Strategaeth Gymunedol yn ei chyfanrwydd.

 

Cytunwyd ar set o ddangosyddion craidd a fydd yn darparu trosolwg cyfannol ar y cynnydd wrth gyflawni canlyniadau blaenoriaeth y Strategaeth Gymunedol.

 

Ceir manylion y rhain yn y cynllun cyflenwi, a chânt eu cyflwyno i’r Bwrdd drwy gyfrwng adroddiad dangosyddion craidd a gynhyrchir bob blwyddyn. 

 

 

Y Cynllun Cyflenwi

Cafodd y cynllun cyflenwi ei lunio â’r nod o fod yn ddogfen fyw y gellir ei haddasu mewn ymateb i ganfyddiadau sy’n codi. Mae adroddiadau cynnydd y cynllun cyflenwi yn rhoi cyfle i’r prif grwpiau cyflenwi awgrymu newidiadau wrth y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Caiff diweddariadau i’r cynllun cyflenwi eu cyhoeddi yma. 

 

Adroddiadau Cynnydd y Cynllun Cyflenwi

Bydd y Grŵp Alinio Tlodi, y Grŵp Cynhwysiad Ariannol a’r Bwrdd Gwella Cyfleoedd, sy’n arwain llif gwaith y cynllun, yn llunio adroddiadau cynnydd cyson a gyflwynir i’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol. Yn y modd hwn, gellir awgrymu newidiadau wrth y Bwrdd, a bydd adborth y Bwrdd yn cael ei gyfathrebu wrth y grwpiau yn eu cyfarfodydd nesaf. Bydd newidiadau y cytunir arnynt yn cael eu hymgorffori mewn diweddariad i’r cynllun cyflenwi.