Top

Brig

Rheoli Perfformiad

Mae’r Cyngor yn sicrhau ei ddyheadau drwy ddefnyddio gwybodaeth perfformiad i wella’r ffordd rydym yn gweithio.

 

Rydym yn gwneud hyn drwy gymharu ein perfformiad dros amser a chydag eraill. Mae hyn yn ein galluogi i nodi camau gweithredu i'w gwella, nodi a lleihau risgiau i achosi gwelliant gwasanaeth a chyflawni canlyniadau ar gyfer ein dinasyddion.

 

Mae proses rheoli perfformiad effeithiol yn darparu systemau rheoli a diwylliant trefniadol sy'n canoblwyntio ar welliant parhaus drwy wybod ble rydym, yr hyn y mae angen inni ei gyflawni a sut i fesur ein cynnydd, dod o hyd i broblemau perfformiad a darparu opsiynau i'w gwella.

 

Mae Rheolaeth Perfformiad yn darparu llawer o fuddion:

 

I’r cwsmer/dinesydd:

 • Darparu gwasanaethau sy’n gwella’n barhaus.
 • Darparu gwasanaethau sy’n bodloni anghenion defnyddwyr.
 • Gwneud y Cyngor yn fwy atebol i drigolion a’r gymuned.
 • Darparu sail ar gyfer cyfathrebu effeithiol.

I’r cyngor:

 • Nodi blaenoriaethau corfforaethol a sicrhau bod pawb yn cydweithio ac yn canolbwyntio ar eu sicrhau.
 • Datblygu dealltwriaeth o anghenion hyfforddi staff ac aelodau etholedig.
 • Sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni ar bryd yn unol â safonau a gytunwyd a chyda'r adnoddau a sgiliau sydd eu hangen. Darparu tystiolaeth o welliant parhaus. 

I aelodau etholedig:

 • Mae aelodau o’r Cabinet yn ymwneud yn llwyr â gwaith cyfarwyddiaethau ac yn derbyn briffiadau prydlon ar faterion.
 • Mae aelodau craff yn gallu monitro a herio perfformiad.

I staff:

 • Darparu eglurdeb a dealltwriaeth o ble mae pob unigolyn yn cyfrannu at weledigaeth a chyfeiriad yr adran.
 • Cynyddu bodlonrwydd gyda swyddi, a balchder a hunan-barch drwy egluro rolau, targedau a llwyddiannau.
 • Cynnig cyfle ar gyfer dysgwyr a datblygiad.

 

Mae'r ddogfen ar y Broses Rheoli Perfformiad yn amlinelllu mecanweithiau’r Cyngor ar gyfer monitro, mesur ac asesu ei berfformiad. Yn gysylltiedig â’r ddogfen hon yw cylch cynllunio blynyddol sy'n nodi'r gweithgareddau perfformiad allweddol a fydd yn cael eu cwblhau'r flwyddyn ariannol honno. 

 

 

Adroddiadau Chwarterol a Dangosyddion Perfformiad

Pending Translation -

As part of the review of its Performance Management Framework in 2016, the Council has adopted a new Corporate Plan (2016-20) which reflects the requirements of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 and identifies 4 Well-being Outcomes and 8 Objectives for the Council. The Corporate Plan is monitored on a quarterly basis by an overall Corporate Health Performance Report, and supplemented by specific quarterly performance reports for each of the four Well-being Outcomes. The remits of Scrutiny Committees have been re-aligned with the Well-being Outcomes contained in the Corporate Plan with performance reporting within the Council reflecting these arrangements. The new approach will enable Members to focus on scrutinising the progress being made towards achieving the Council’s Well-being Outcomes. 

 

A number of Performance Indicators (PIs) have been agreed by the Council at the community level (Population level Indicators) and at a local level (Local PIs) to help better demonstrate progress in achieving our Well-being Outcomes. These make up the Council’s Corporate Performance Measures Framework (CPM). The Council contributes towards population level indicators through its work, however, it does not have sole responsibility for them and delivering sustained improvement on these indicators will involve a wide range of organisations working effectively in partnership.  At  a local level, our PIs help us to understand how well we are delivering our services and activities and focus on whether customers are better off as a result of what we do.  

 

Performance reports have been designed to make it easier to assess overall progress in relation to each Well-being Objective and Outcome, whilst continuing to provide detailed supporting information relating to actions and indicators. These are reported on a quarterly basis to Scrutiny Committees and the Cabinet.

 

The Council has a duty to compare its performance under the Local Government (Wales) Measure 2009 and has collected and reported on both statutory and Public Accountability Measures datasets for 2017/18. It is also committed to collecting data for the proposed set of measures for 2018/19.