Top

Brig

Cwyno a Chanmol

Os oes gennych bryder, cwyn neu os ydych eisiau canmol ynglŷn ag un o’n gwasanaethau rydym am glywed amdano.

 

Gallai cwyn gynnwys:

 • Y cyngor yn methu darparu gwasanaeth
 • Oedi o ran ymateb (neu ddim ymateb) i’ch cais o fewn yr amserlen benodol
 • Y cyngor yn methu dilyn y rheolau a gytunwyd, ei gyfrifoldebau statudol neu safonau gwasanaeth a gyhoeddwyd
 • Agwedd amharod ei gymwynas rhywun sy'n gweithio i'r cyngor Os ydych yn teimlo'ch bod wedi dioddef o ryw fath o ragfarn neu wahaniaethu ar gam

Unrhyw un sydd wedi defnyddio, neu sydd angen, un o wasanaethau’r cyngor. Gallwch hefyd gwyno ar ran rhywun arall nad yw, oherwydd gwahanol resymau, yn gallu cwyno drostynt eu hunain (cyhyd â bod ganddynt eu caniatâd ysgrifenedig)).

 

 

Dylech ddwyn eich cwyn i sylw'r cyngor cyn gynted ag y bo modd ond mae gennych hyd at 12 mis ar ôl i chi ddod yn ymwybodol o unrhyw broblem i gyflwyno’ch cwyn.  O dan amgylchiadau eithriadol mae'n bosibl ymestyn yr amserlen hon.

 

Cyflwyno Cwyn

Gallwch cyflwyno cwyn i'r Cyngor trwy'r ffyrdd canlynol. Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Ar-lein:
Y ffordd gyflymaf a hawsaf i wneud cwyn yw drwy ein ffurflen ar-lein:

Cwblhau ffurflen cwyn

Trwy ffonio:

 • 01446 700111 

 

Trwy ebostio:

 

Yn bersonol:

Gallwch siarad i dderbynnydd yn ein prif derbynfaoedd neu llyfrgelloedd.

Yn ysgrifenedig:
Swyddog Cwynion Cwsmeriaid

Cysylltiadau Cwsmeriaid

Swyddfeydd Dinesig
Heol Holton
Y Barri
CF63 4RU

 

 

Cyflwyno Canmol

Gallwch cyflwyno canmol i'r Cyngor trwy'r ffyrdd canlynol. Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Trwy ffonio:

 • 01446 700111 

 

Trwy ebostio:

 

Yn bersonol:

Gallwch siarad i dderbynnydd yn ein prif derbynfaoedd neu llyfrgelloedd.

Yn ysgrifenedig:
Swyddog Cwynion Cwsmeriaid

Cysylltiadau Cwsmeriaid

Swyddfeydd Dinesig
Heol Holton
Y Barri
CF63 4RU

 

 

 

Cwynion am y Gwasanaethau Cymdeithasol

Ceir trefn gwyno ar wahân ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cwyn am y Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Cwyno am Y Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Ar gyfer cyngor ar y broses cysylltwch â'r Swyddog Cwynion Gwasanaethu Cymdeithasol ar

 

 • 01446 704800

Cwynion am Ysgolion

Mae gan ysgolion eu trefnau cwyno eu hunain a dylech gysylltu â'r Pennaeth perthnasol yn uniongyrchol yn y lle cyntaf.

 

I gael rhagor o wybodaeth am drefn gwyno ysgolion ffoniwch:

 

 • 01446 709107

 

 

 

 

 

 

Cwynion am Gynghorwyr

 

Nid yw’n bosibl ymdrin â chwynion am ymddygiad Cynghorwyr drwy’r system gwynion.

 

I gael gwybodaeth cysylltwch ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru:

 

 • 0300 790 0203

 

Neu gallwch anfon ebost at Swyddog Monitro'r Cyngor

 

 

Cwynion am yr Iaith Gymraeg

 

Ceir trefn gwyno ar wahân ar gyfer cwynion ynglŷn â'r iaith Gymraeg.

Nodwch eich manylion cyswllt llawn yn eich gohebiaeth (cyfeiriad a rhif ffôn) a’r dull cyfathrebu o ddewis. Bydd hyn yn ein galluogi i gofnodi’ch cwyn yn ôl y polisi corfforaethol.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwneud Cwyn

Gallwch gwyno i’r Cyngor yn y dulliau canlynol. Rydym yn croesawu cwynion yn Saesneg a Chymraeg.

 

Dros y Ffôn:

 • 01446 700111 

 

Ar yr E-bost:

 

Yn Bersonol:

Gallwch siarad ag un o’r croesawyddion yn ein prif dderbynfeydd a llyfrgelloedd.

 

Mewn Ysgrifen:

Swyddog Cwynion Cwsmeriaid
Cysylltiadau Cwsmeriaid
Swyddfeydd Dinesig
Heol Holton
Y Barri
CF63 4RU.

 

Trwy’r Ffurflen Ar-lein:

 

Y ffordd gyflymaf a hawdd i gwyno yw drwy ein ffurflen ar-lein:

Llenwch Ffurflen Cwynion Ar-lein:

 

Llenwch Ffruflen Gwyno Ar-lein

 

Canmoliaeth

Gallwch ganmol y Cyngor yn y dulliau canlynol. Rydym yn croesawu canmoliaeth yn Saesneg a Chymraeg

 

Dros y Ffôn:

 • 01446 700111

 

Ar yr E-bost:

 

Yn Bersonol:

Gallwch siarad ag un o’r croesawyddion yn ein prif dderbynfeydd a llyfrgelloedd.

 

Mewn Ysgrifen:

Swyddog Cwynion Cwsmeriaid

Cysylltiadau Cwsmeriaid

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU