Top

Brig

cycling laneTeithio Llesol

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio ar hybu a gwella cyfleoedd ar gyfer teithio llesol o fewn ardal yr ardal awdurdod lleol

 •  Beth yw Teithio Llesol?

  Ym mis Medi 2014, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. Mae hon yn ei gwneud yn ofynnol yn gyfreithiol i awdurdodau lleol yng Nghymru fapio a chynllunio llwybrau Teithio Llesol addas mewn anheddau penodol, yn ôl yr hyn y mae Llywodraeth Cymru'n ei nodi.

   

  Ystyr Teithio Llesol yw cwblhau teithiau bob dydd byr drwy gerdded a seiclo, er enghraifft teithiau i'r ysgol, i'r gwaith, i siopau neu i wasanaethau.  Nid yw Teithio Llesol yn cynnwys teithiau at ddibenion hamdden a chymdeithasu.  

   

  Gellir cael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf yma ar wefan LLywodraeth Cymru.

 •  Beth sydd wedi ei wneud hyd yn hyn?

  Mae'r Ddeddf yn gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol yng Nghymru lunio a chyhoeddi mapiau teithio llesol.

   

  Yn gyntaf, roedd yn ofynnol i awdurdodau lleol lunio a chyhoeddi Mapiau Llwybrau Presennol erbyn Ionawr 2016. Mae'r mapiau hwn yn dangos y llwybrau o fewn yr ardal sy'n addas ar gyfer teithio llesol ac sy'n bodloni safonau a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. O ganlyniad, nid yw’r Mapiau Llwybrau Presennol yn dangos pob llwybr cerdded a beicio sydd ar gael mewn ardal.

   

  Cymeradwyodd Llywodraeth Cymru Fapiau Llwybrau Presennol Cyngor Bro Morgannwg ym mis Awst 2015. Mae’r Cyngor bellach yn gweithio tuag at gyflwyno ei Fapiau Rhwydwaith Integredig sy’n amlinelli nodau’r Cyngor o ran gwella llwybrau Teithio Llesol ledled y Sir dros y 15 o flynyddoedd nesaf. Byddant yn cynnwys llwybrau a ddefnyddir ar hyn o bryd, nad ydynt o bosibl yn cyrraedd safon llwybrau Teithio Llesol. Efallai yr ydynt yn llwybrau nad ydynt yn bodoli sydd wedi cael eu nodi mewn Cynlluniau Strategol eraill, neu sydd wedi cael eu hadnabod drwy'r broses ymgynghori.

   

  Mae camau Mapiau Rhwydwaith Integredig a gaiff eu dilyn yn cynnwys y canlynol:

   

  •Casglu Gwybodaeth

  •Mapio Teithiau

  •Asesu Llwybrau

  •Nodi Mapiau a Chynllun Rhwydwaith Integredig Drafft

  •Dilysu

  •Cynllun Terfynol a Blaenoriaethu

   

  Dyddiad cyflwyno hwyraf: 03 Tachwedd 2017

   

  Ar hyn o bryd mae’r Cyngor ar ycam dilysu, ond bydd asesiadau o lwybrau’n parhau hyd nes y bydd y mapiau wedi’u cwblhau.  

 •  Beth yw'r camau nesaf?

  Cynhelir yr ymgynghoriad cyhoeddus tan 15 Medi 2017  

   

  • Ystyrir pob ymateb i’r ymgynghoriad a gwneir unrhyw addasiadau i’r Mapiau Rhwydwaith Integredig pan fo angen.

  • Cyflwynir y Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol Integredig terfynol i Lywodraeth Cymru ar gyfer eu cymeradwyo ym mis Tachwedd 2017.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manylion Cyswllt

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am yr ymgynghoriad ar y Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol Integredig cysylltwch â