Top

Brig

let's talk green logoAmser Siarad

Sut gallwn ni wella Llesiant lleol?

 

 

 PSB LogoRydym am glywed eich barn ar Gynllun Llesiant drafft Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro.  

 

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys uwch weithwyr o wahanol sefydliadau cyhoeddus megis y Cyngor, y Gwasanaeth Tân a’r Bwrdd Iechyd ac mae ein Cynllun Llesiant drafft yn nodi’r hyn rydym yn bwriadu ei wneud yn ystod y pum mlynedd nesaf.

 

 

 

Cynllun Llesiant 

Rydym wedi defnyddio ein asesiad o lesiant yn y Fro ynghyd â'r hyn sydd bwysicaf i chi er mwyn llunio ein Cynllun Llesiant drafft. Rydym wedi nodi pedwar Amcan Llesiant i wella bywyd yn y Fro sef:

 • Galluogi pobl i gyfranogi, cymryd rhan yn eu cymundeau lleol a siapio gwasanaethau lleol;
 • Lleihau tlodi a mynd i'r afeal ag anghydraddoldeb sydd ynghlwm ag amddifadedd;
 • Rhoi'r dechrau gorau posib ar fywyd i blant; a 
 • Diogelu, gwella a gwerthfawrogi ein hamgylchedd

 

Dweud eich dweud 

Rydym am i chi ddweud wrthym ni a ydym wedi nodi’r Amcanion Llesiant a’r Camau Gweithredu cywir i wella llesiant yn y Fro, felly mae'n amser siarad!

 

Gallwch gymryd rhan trwy:

 • Siarad â’n tîm a fydd wrth law o dan y faner amser siarad; neu
 • Llenwi ein harolwg ar-lein
 • Ymuno â’n sgwrs #30diwrnodolesiant ar y cyfryngau cymdeithasol  

Byddem ni’n croesawu eich barn ar y Cynllun yn ysgrifenedig. Gallwch e-bostio:

 

 

 

 

Ein Bro-Ein Dyfodol - Cynllun Llesiant drafft Bro Morgannwg

 

 

 Amser Siarad!

 

I gael cyfle i ennill talebau stryd fawr gwerth £50 rhannwch eich barn am Gynllun Llesiant draft BGC y Fro 

  

Amser Siarad

 

 

Dewch i siarad â ni yn y digwyddiadau hyn

 

 • Ffair Swyddi Cymunedau yn Gyntaf Y Barri, dydd Gwener 06 Hydref

 • Y Ffair Wirfoddoli Fawr, dydd Iau 12 Hydref

 • Sesiwn galw heibio archfarchnad, Filco Llanilltud Fawr, dydd Sadwrn 21 

 • Sesiwn galw heibio archfarchnad, Tesco Penarth, dydd Sadwrn 18

 • Sesiwn galw heibio archfarchnad, Asda y Barri, dydd Sadwrn 25 Tachwedd

 • Sesiwn galw heibio llyfrgell, y Bont-faen, dyddiad i’w gadarnhau

 


Byddwn ar grwydr yn y Fro, felly cadwch olwg am ddyddiadau pellach!     

 

Cynllun Ardal Caerdydd a Bro Morgannwg ar gyfer Anghenion Gofal a Chymorth

 

Ynghyd â’r gwaith i ddatblygu'r Cynllun Llesiant drafft, mae Cynllun Ardal yn cael ei ddatblygu gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh) ledled Caerdydd a'r Fro. Mae hyn yn nodi sut bydd y BPRh yn gweithio i hybu llesiant y bobl hynny y mae angen gofal a chymorth arnynt, yn ogystal â darparwyr gofal. Byddwn yn gweithio gyda’r BPRh i sicrhau ein bod yn casglu barn ar y ddau gynllun.

 

Hoffai Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Caerdydd a Bro Morgannwg glywed eich safbwyntiau ar eu Cynllun Ardal Drafft a Chynllun Gweithredu ar ffyrdd i wella gwasanaethau gofal a chymorth ar draws y rhanbarth.

 

Cyflwynwch unrhyw adborth neu sylwadau trwy’r arolwg ar-lein erbyn dydd Sul 3 Rhagfyr 2017.

 

 

 

 

 

Rhannu Hoffi