Top

Brig

Cynllun Gwella Parthau Agored Gogledd Penarth

Mae’r Cyngor yn cyflwyno cynnig i wella ac uwchraddio pedwar parth agored yng ngogledd Penarth

 

Cefndir

Mae’r Cyngor wedi derbyn cyllid Adran 106 ar y cyd â datblygwr Penarth Heights, ac mae’n cynnig defnyddio cyfran ohono i uwchraddio a harddu parthau agored yn yr ardal. Y parthau dan ystyriaeth yw:

 

  • Parth Agored Y Dingle, Windsor Road;
  • Parth Agored Plassey Square;
  • Parth Agored Paget Road; a
  • Tir Hamdden Cogan

 

Canlyniadau

Mae'r adroddiad ymgynghoriad yn dadansoddi'r ymatebion i'r ymgynghoriad.

 

 

Newyddion Diweddaraf

 

Ardal Chwarae Paget Road
Chwefror 2018

Yn anffodus, roedd yn rhaid symud coed i alluogi mynediad i gontractwyr ymgymryd â gwaith i uwchraddio'r ardal chwarae, ardal gemau aml-ddefnydd ac i greu mynediad gwell i gerddwyr i'r parc.


Cynhaliwyd ymgynghoriad yn ystod haf 2016 ar y cynigion cyffredinol a'r unig ffordd i hwyluso'r gwaith oedd tynnu'r coed. Mae'r gwaith wedi'i raglennu i ddechrau yn y gwanwyn 2018.


Cynhaliwyd ymgynghoriad hefyd gydag aelodau o Gymdeithas Ddinesig Penarth ar 15 Tachwedd lle eglurwyd y rhesymau dros gael gwared ar y coed. Cytunodd y Cyngor i ymgymryd â rheolaeth ychwanegol i goetir cyfagos i liniaru am golli'r coed. Yn ogystal, plannwyd 7 coed, sy'n rhannol aeddfed, yn Sgwâr Plassey yn ddiweddar.

Ionawr 2018

Mae'r Cyngor yn falch i gyhoeddi bod y cynlluniau ar gyfer Ardal Chwarae Paget Road ac Ardal Gemau Aml-ddefnydd yn y cyfnodau drafft terfynol. Ar hyn o bryd mae'r cynigion ar fin tendro, ac mae'r cais cynllunio ar gyfer y goleuadau wedi ei gyflwyno i'w ystyried. Mae'r Cyngor yn gobeithio penodi'r contractwr erbyn canol mis Chwefror.

 

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau ynglŷn â'r cynlluniau, cysylltwch â Charlotte Pugh:

 

 

Plannu coed a blodau gwyllt i orffen uwchraddio Sgwâr Plassey
Medi 2017

Bydd gwaith i blannu coed a blodau gwyllt o amgylch y Sgwâr yn cychwyn dros yr ywthnosau nesaf. Yn dilyn adborth a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad, bydd y coed a blennir yn bennaf yn ffurfio lôn goed ar hyd Harbour View Road i’w diffinio ond heb rwystro’r olygfa o’r parc o dai cyfagos, o amgylch y Sgwâr. 

 

 

 

Plassey Square Play AreaMae gwaith i adnewyddu parciau Penarth yn parhau, gydag ardaloedd chwarae ar eu newydd wedd yn Sgwâr Plassey a Cwrt y Vil am agor erbyn y Pasg. 
 Mawrth 2017

Neilltuwyd £600,000 i wella parciau Gogledd Penarth mewn cynllun fydd hefyd yn cynnwys gwella ardal chwarae Paget Road, parc sglefrio Tir Hamdden Cogan a Pharc Dingle. Mae gwaith ychwanegol i adnewyddu ardal chwarae Llwybr Y Clogwyn hefyd yn mynd rhagddo. Darllen yr erthygl cyfan.

 

 

 

 

Cyswllt

Os hoffech chi mwy o wybodaeth am y prosiect yma mae croeso i chi cysylltu â ni.