Top

Brig

Cynllun Gwella Parthau Agored Gogledd Penarth

Mae’r Cyngor yn cyflwyno cynnig i wella ac uwchraddio pedwar parth agored yng ngogledd Penarth

 

Cefndir

Mae’r Cyngor wedi derbyn cyllid Adran 106 ar y cyd â datblygwr Penarth Heights, ac mae’n cynnig defnyddio cyfran ohono i uwchraddio a harddu parthau agored yn yr ardal. Y parthau dan ystyriaeth yw:

 

  • Parth Agored Y Dingle, Windsor Road;
  • Parth Agored Plassey Square;
  • Parth Agored Paget Road; a
  • Tir Hamdden Cogan

 

Canlyniadau

Mae'r adroddiad ymgynghoriad yn dadansoddi'r ymatebion i'r ymgynghoriad.

 

 

Newyddion Diweddaraf

 

Ardal Chwarae Paget Road
Mawrth 2018

Cynhelir sesiwn galw heibio ddydd Mercher 04 Ebrill, yn Bellevue Pavillion, i arddangos y cynlluniau ar gyfer yr ardal chwarae uwchraddio, yr ardal gemau aml-ddefnydd a'r llwybr troed newydd. Gwahoddir preswylwyr i ymuno ar unrhyw adeg rhwng 16:00 a 18:00 i weld y cynlluniau a gofyn cwestiynau i'r tîm. Disgwylir i'r gwaith yn dechrau ar y safle'r wythnos sy'n dechrau ar 23 Ebrill.

Chwefror 2018

Yn anffodus, roedd yn rhaid symud coed i alluogi mynediad i gontractwyr ymgymryd â gwaith i uwchraddio'r ardal chwarae, ardal gemau aml-ddefnydd ac i greu mynediad gwell i gerddwyr i'r parc.


Cynhaliwyd ymgynghoriad yn ystod haf 2016 ar y cynigion cyffredinol a'r unig ffordd i hwyluso'r gwaith oedd tynnu'r coed. Mae'r gwaith wedi'i raglennu i ddechrau yn y gwanwyn 2018.


Cynhaliwyd ymgynghoriad hefyd gydag aelodau o Gymdeithas Ddinesig Penarth ar 15 Tachwedd lle eglurwyd y rhesymau dros gael gwared ar y coed. Cytunodd y Cyngor i ymgymryd â rheolaeth ychwanegol i goetir cyfagos i liniaru am golli'r coed. Yn ogystal, plannwyd 7 coed, sy'n rhannol aeddfed, yn Sgwâr Plassey yn ddiweddar.

Ionawr 2018

Mae'r Cyngor yn falch i gyhoeddi bod y cynlluniau ar gyfer Ardal Chwarae Paget Road ac Ardal Gemau Aml-ddefnydd yn y cyfnodau drafft terfynol. Ar hyn o bryd mae'r cynigion ar fin tendro, ac mae'r cais cynllunio ar gyfer y goleuadau wedi ei gyflwyno i'w ystyried. Mae'r Cyngor yn gobeithio penodi'r contractwr erbyn canol mis Chwefror.

 

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau ynglŷn â'r cynlluniau, cysylltwch â Charlotte Pugh:

 

 

Plannu coed a blodau gwyllt i orffen uwchraddio Sgwâr Plassey
Medi 2017

Bydd gwaith i blannu coed a blodau gwyllt o amgylch y Sgwâr yn cychwyn dros yr ywthnosau nesaf. Yn dilyn adborth a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad, bydd y coed a blennir yn bennaf yn ffurfio lôn goed ar hyd Harbour View Road i’w diffinio ond heb rwystro’r olygfa o’r parc o dai cyfagos, o amgylch y Sgwâr. 

 

 

 

Plassey Square Play AreaMae gwaith i adnewyddu parciau Penarth yn parhau, gydag ardaloedd chwarae ar eu newydd wedd yn Sgwâr Plassey a Cwrt y Vil am agor erbyn y Pasg. 
 Mawrth 2017

Neilltuwyd £600,000 i wella parciau Gogledd Penarth mewn cynllun fydd hefyd yn cynnwys gwella ardal chwarae Paget Road, parc sglefrio Tir Hamdden Cogan a Pharc Dingle. Mae gwaith ychwanegol i adnewyddu ardal chwarae Llwybr Y Clogwyn hefyd yn mynd rhagddo. Darllen yr erthygl cyfan.

 

 

 

 

Cyswllt

Os hoffech chi mwy o wybodaeth am y prosiect yma mae croeso i chi cysylltu â ni.