Top

Brig

Cyfleusterau Cymunedol y Rhws 

Ymgynghoriad ar sut i ddyrannu cyllid adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol yn Y Rhws 

 

 

Wordsworth Park 0717

 

Cefndir

Fel rhan o’r ceisiadau cynllunio, sicrhaodd y Cyngor gyfraniadau Adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol gan Taylor Wimpey ar gyfer dau ddatblygiad newydd yn Y Rhws. Sef: 

  • £86,876 am dir i’r de o’r lein reilffordd (wedi'i dderbyn, dod i ben ar 30 Gorffennaf 2020)
  • £8,164.28 o'r safle tŷ ôl Tesco, Mariners way (wedi'i dderbyn, dod i ben ar 31 Awst 2021;
  • £2,552.00 o blot 1, 90 Fontygary Road wedi'i dderbyn, dod i ben ar 4 Hydref 2021);
  • £2,552.00 o blot 2, 90 Fontygary Road (received, dod i ben ar 4 Hydref 2021);
  • £343,009 am dir i’r gogledd orllewin o’r lein reilffordd, (disgwylir yn 2019 ar ôl cwblhau’r 150ed annedd)

Mae'r cytundebau yn amlinellu'n gyfreithiol beth y gellir defnyddio'r arian ar ei gyfer.

Dweud eich dweud

Mae'r ymgynghoriad yma wedi cau. Fe fydd yr adroddiad  ymgynghoriad yn cael ei gyhoeddi ar y tudalen hwn yn fuan.

 

Canlyniadau

Mae'r adroddiad ymgynghori llawn yn cael ei gwblhau a'i chyfieithu ar hyn o bryd, a bydd ar gael i'w weld cyn bo hir. Yn y cyfamser, ceir crynodeb o'r penderfyniadau a gymerwyd isod.

  

Canlyniadau Cryno

Yn seiliedig ar yr ymatebion i'r ymgynghoriad a chyfarfod diweddar ac ymgynghoriad gyda'r Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio, ac Aelodau Ward Lleol ar gyfer y Rhws yn unol â Pholisi Adran 106 ar gyfer Gweithredu, yn y tymor byr penderfynwyd bod y cyfraniadau uchod yn cael eu gwario ar y cynlluniau canlynol:1. Uwchraddio cyfleusterau chwarae Ceri Road (£70,000);
2. Sinema Cymunedol y Rhws (£10,974) - trwy weithdrefnau Cronfa Cymunedau Cryf;
3. Cynllun Grant Cymunedol (£10,000) sy'n caniatáu gwahanol grwpiau megis y Llyfrgell, Sgowtiaid, Clwb Gwaith Cartref, yr Eglwys ac ysgol chwarae ac ati i gael gafael ar arian ar gyfer prosiectau bach - i'w weithredu trwy'r weithdrefn Cronfa Cymunedau Cryf;
4. Gwelliannau i cyrtiau tennis yn Celtic Way gan gynnwys gwaith ail-wynebu, pyst newydd a rhwydi, gosod rhwydi pêl-fasged a gwelliannau i ffensys a giatiau. (swm sy'n weddill o £ 17k) (unwaith y bydd y rhandaliad olaf a dderbyniwyd o leiniau 3-5, 90, Fontygary Road, y Rhws)


Mae'r Cyngor hefyd yn disgwyl c. £ 343k o dir i'r gogledd-orllewin o'r rheilffordd (disgwylir 2019, ar ôl cwblhau'r 150fed annedd). Yn y tymor hir, yn seiliedig ar yr ymgynghoriad hwn, y blaenoriaethau allweddol ar gyfer y pentref yw:

• Hyb cymunedol a lleoliad ar gyfer pob oedran i gwrdd ag ystyriaeth hirdymor i'r llyfrgell; - ystyriwyd mai hwn oedd y prosiect pwysicaf.
• Buddsoddi mewn nifer o barciau yn y Rhws;
• Cyfleuster chwarae strategol newydd ar gyfer plant ac oedolion ifanc i'w defnyddio
• Cynllun grant cymunedol

 

 

Cysylltwch â

Charlotte Pugh, Uwch Gynllunydd - cyfrifol am gyllid Adran 106.