Top

Brig

Cyfleusterau Cymunedol y Rhws 

Ymgynghoriad ar sut i ddyrannu cyllid adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol yn Y Rhws 

 

Cefndir

Fel rhan o’r ceisiadau cynllunio, sicrhaodd y Cyngor gyfraniadau Adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol gan Taylor Wimpey ar gyfer dau ddatblygiad newydd yn Y Rhws. Sef: 

  • £86,876 am dir i’r de o’r lein reilffordd (wedi'i dderbyn, dod i ben ar 30 Gorffennaf 2020)
  • £8,164.28 o'r safle tŷ ôl Tesco, Mariners way (wedi'i dderbyn, dod i ben ar 31 Awst 2021;
  • £2,552.00 o blot 1, 90 Fontygary Road wedi'i dderbyn, dod i ben ar 4 Hydref 2021);
  • £2,552.00 o blot 2, 90 Fontygary Road (received, dod i ben ar 4 Hydref 2021);
  • £343,009 am dir i’r gogledd orllewin o’r lein reilffordd, (disgwylir yn 2019 ar ôl cwblhau’r 150ed annedd)

Mae'r cytundebau yn amlinellu'n gyfreithiol beth y gellir defnyddio'r arian ar ei gyfer.

Dweud eich dweud

Mae'r ymgynghoriad yma wedi cau. 

 

Canlyniadau

Mae'r adroddiad ymgynghori  yn cynnwys manylion llawn am yr ymatebion i'r ymgynghoriad a'r argymhellion.

 

Ceir crynodeb o'r penderfyniadau a gymerwyd isod.

  

Canlyniadau Cryno

Yn seiliedig ar yr ymatebion i'r ymgynghoriad a chyfarfod diweddar ac ymgynghoriad gyda'r Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio, ac Aelodau Ward Lleol ar gyfer y Rhws yn unol â Pholisi Adran 106 ar gyfer Gweithredu, yn y tymor byr penderfynwyd bod y cyfraniadau uchod yn cael eu gwario ar y cynlluniau canlynol:1. Uwchraddio cyfleusterau chwarae Ceri Road (£70,000);
2. Sinema Cymunedol y Rhws (£10,974) - trwy weithdrefnau Cronfa Cymunedau Cryf;
3. Cynllun Grant Cymunedol (£10,000) sy'n caniatáu gwahanol grwpiau megis y Llyfrgell, Sgowtiaid, Clwb Gwaith Cartref, yr Eglwys ac ysgol chwarae ac ati i gael gafael ar arian ar gyfer prosiectau bach - i'w weithredu trwy'r weithdrefn Cronfa Cymunedau Cryf;
4. Gwelliannau i cyrtiau tennis yn Celtic Way gan gynnwys gwaith ail-wynebu, pyst newydd a rhwydi, gosod rhwydi pêl-fasged a gwelliannau i ffensys a giatiau. (swm sy'n weddill o £ 17k) (unwaith y bydd y rhandaliad olaf a dderbyniwyd o leiniau 3-5, 90, Fontygary Road, y Rhws)


Mae'r Cyngor hefyd yn disgwyl c. £ 343k o dir i'r gogledd-orllewin o'r rheilffordd (disgwylir 2019, ar ôl cwblhau'r 150fed annedd). Yn y tymor hir, yn seiliedig ar yr ymgynghoriad hwn, y blaenoriaethau allweddol ar gyfer y pentref yw:

• Hyb cymunedol a lleoliad ar gyfer pob oedran i gwrdd ag ystyriaeth hirdymor i'r llyfrgell; - ystyriwyd mai hwn oedd y prosiect pwysicaf.
• Buddsoddi mewn nifer o barciau yn y Rhws;
• Cyfleuster chwarae strategol newydd ar gyfer plant ac oedolion ifanc i'w defnyddio
• Cynllun grant cymunedol

 

 

Cysylltwch â

Charlotte Pugh, Uwch Gynllunydd - cyfrifol am gyllid Adran 106.