Top

Brig

Ymgynghoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol 

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ganllawiau Cynllunio Atodol: Celf Gyhoeddus mewn Datblygiadau Newydd, Cynlluniau Teithio a Coed, Coetiroedd, Perthi a Datblygu

 

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 2011-2026 Bro Morgannwg gan y Cyngor ar 28 Mehefin 2017. Mae’r CDLl yn disodli’r Cynllun Datblygu Unedol mabwysiedig blaenorol gan osod y polisïau ar gyfer rheoli datblygu ym Mro Morgannwg ac mae’n sail ar gyfer penderfyniadau ar gynllunio defnydd tir.

 

Mae’r Cyngor wedi paratoi nifer o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Ategol (CCA) drafft i gyd-fynd â’r polisïau yn y CDLl parthed y pynciau canlynol:

 

Cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol chwe wythnos ar y CCA drafft rhwng dydd Mawrth 8 Mai 2018 a 5:00pm dydd Mawrth 19 Mehefin 2018 a gellir gwneud sylwadau ar y ffurflen ymgynghori isod. Er mwyn iddynt gael eu hystyried rhaid i unrhyw sylwadau gael eu derbyn erbyn dim hwyrach na 5:00pm 19 Mehefin 2018.

 

Ffurflen Ymgynghoriad.

 

Caiff yr holl sylwadau eu cyflwyno i Gabinet a Phwyllgor Cynllunio’r Cyngor i’w hystyried cyn y penderfyniad terfynol i fabwysiadu’r CCA i’w defnyddio wrth benderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio’r dyfodol.

 

Yn y cyfamser caiff y CCA presennol a fabwysiadwyd gan y Cyngor eu defnyddio o hyd fel ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio.

 

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach am y CCA neu’r ymarfer ymgynghori hwn, cysylltwch â’r Tîm CDLl ar 01446 700111 neu e-bostiwch LDP@valeofglamorgan.gov.uk

 

Os byddai'n well gennych chi ateb eich ateb, gallwch lawrlwytho copi o'r ffurflen ymgynghori a'i hanfon at:
 

 • Ymgynghoriad Canllawiau Cynllunio Atodol Drafft

  Cyngor Bro Morgannwg

  Swyddfeydd Dociau

  Ffordd Mileniwm

  Y Barri

  CF63 4RT