Top

Brig

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ganllawiau Cynllunio Ategol

Datblygiad Preswyl a Deiliaid Tai, Trosi ac Adnewyddu Adeiladau Gwledig, Bioamrywiaeth a Datblygu, a Diogelu Mwynau 

 

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 2011-2026 Bro Morgannwg gan y Cyngor ar 28 Mehefin 2017. Mae’r CDLl yn disodli’r Cynllun Datblygu Unedol mabwysiedig blaenorol ac mae’n gosod y polisïau ar gyfer rheoli datblygu ym Mro Morgannwg ac mae’n sail ar gyfer penderfyniadau ar gynllunio defnydd tir. 

 

Mae’r Cyngor wedi paratoi nifer o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Ategol (CCA) drafft i ategu’r polisïau yn y CDLl mewn perthynas â’r pynciau canlynol: 

Mae’r Cyngor yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos ffurfiol ar y CCA drafft rhwng dydd Llun 22 Ionawr 2018 a 5 p.m. dydd Gwener 2 Mawrth 2018 a gellir gwneud sylwadau ar y ffurflen ymgynghori

 

Er mwyn i sylwadau gael eu hystyried rhaid iddynt gyrraedd erbyn dim hwyrach na 5 p.m. Dydd Gwener 2 Mawrth 2018.

 

Ar ôl i’r cyfnod ymgynghori ddod i ben, caiff yr holl sylwadau eu hadrodd i Gabinet a Phwyllgor Cynllunio’r Cyngor i’w hystyried cyn i’r CCA gael ei fabwysiadu i'w ddefnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio yn y dyfodol. 

 

Yn yr interim bydd CCA mabwysiedig presennol y Cyngor yn parhau i gael ei ddefnyddio fel ystyriaeth wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio. 

 

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach am y CCA neu’r ymarfer ymgynghori hwn, cysylltwch â’r Tîm CDLl: