Top

Brig

Strategaeth Ymgysylltu â Thenantiaid

Mae Cyngor y Fro yn bwriadu cyflwyno Strategaeth Ymgysylltu â Thenantiaid newydd 

 

Mae gofyn i landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru gyhoeddi strategaethau Cyfranogiad Tenantiaid lleol, yn trafod sut y byddant yn ymgysylltu â phreswylwyr i gyflawni gwasanaethau o safon.

 

Ysgrifennwyd y strategaeth bresennol yn 2010, a helpodd honno i lywio gwelliannau yn y ffordd y gall tenantiaid gymryd rhan a dylanwadu ar y gwasanaethau y maen nhw’n eu derbyn. Daeth hi’n amlwg bod angen Strategaeth newydd y llynedd ac mae’n flaenoriaeth ym mlaenraglen waith y Cyngor.

 

Mae ystod eang o waith cefndirol ac ymgynghori â thenantiaid wedi llywio’r ddogfen. Mae hyn yn cynnwys arolwg boddhad o bob un o denantiaid y Cyngor, arolwg manwl o gyfranogiad tenantiaid, adborth gan y gweithgor tenantiaid ac adolygiad o arfer gorau yn y sector tai.

 

Mae nifer o gryfderau wedi’u hadnabod gan gynnwys, fodd bynnag, daeth i’r amlwg hefyd bod sgôp ar gyfer nifer o welliannau i wella'r gwaith o ymgysylltu â thenantiaid ymhellach.

 

Mae’r Strategaeth newydd yn gosod pedwar prif amcan i yrru'r gwelliannau:

 

• Gwneud Ymgysylltu â Thenantiaid yn rhan hanfodol o fusnes y Cyngor;

• Cynnig cyfleoedd i bob tenant fod ynghlwm ac ehangu lefelau ymgysylltu presennol;

• Adeiladu capasiti tenantiaid i wneud gwahaniaeth drwy gyfleoedd cymorth, hyfforddi a datblygu;

• Defnyddio adborth o ystod eang o denantiaid a defnyddio hyn i yrru gwelliannau mewn gwasanaethau

 

Am ragor o wybodaeth darllenwch y strategaeth yn llawn.

 

Gwahoddir tenantiaid, grwpiau tenantiaid a rhanddeiliaid allweddol eraill i ddweud eu dweud ar y strategaeth trwy gwblhau'r ffurflen adborth ar-lein isod.

 

Adborth Strategaeth Ymgysylltu Tenantiaid

      Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o 25 Ionawr tan 22 Chwefror 2018.