Top

Brig

Group of peopleYmgynghori

Mae'n hanfodol ein bod yn ymgynghori gyda'n trigolion lleol , busnesau ac ymwelwyr i'n helpu i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl ac yn rhoi gwerth am arian.

 

Mae yna nifer o ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau mewn llywodraeth leol ac rydym am sicrhau bod barn ein trigolion yn un o'r rhain . Er na fyddai'n ymarferol i ymgynghori â'n trigolion am bob peth a wnawn, pan ddaw at y darlun ehangach , byddwn yn gofyn am fewnbwn i'n helpu i wneud y penderfyniadau hynny sy'n effeithio ar bob un ohonom.

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae'r fframwaith yn amlinellu sut y byddwn yn gwella ein hymgysylltiad ac yn cynnig arweiniad ar gyfer staff

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd 

Arolwg Barn y Cyhoedd

Arolwg bob dwy flynedd o tua 1,000 o drigolion y Fro sy'n mesur sut y maent farn am y gwasanaethau a ddarparwn.

Arolwg Barn y Cyhoedd 

Ymgynghoriadau Presennol

Mae ein adran ymgynghoriadau presennol yn cynnwys gwaith y Cyngor yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill sy'n gweithredu yn y Fro.

 

PSPO - rheoli cŵn

Ymgynghoriad ar orchymyn diogelu mannau cyhoeddus arfaethedig er mwyn disodli is-ddeddfau cyfredol mewn perthynas â rheoli cŵn. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o 27 Mehefin tan 22 Awst 2018. 

 

Penarth Heights: Priffyrdd a Thrafnidiaeth Gynaliadwy

Dweud eich dweud ar gynigion i wella priffyrdd Winsdor Road/Plassey Street er mwyn gwella mynediad i Ganol Dref Penarth ac i greu mynediad gwell i gerddwyr a beicwyr. 

 

Darparu llawdriniaeth Thoracig Oedolion yn Ne Cymru

Mae Byrddau Iechyd Lleol yn cydweithio i edrych ar y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau llawdriniaeth thoracaidd oedolion yn Ne Cymru. Mae timau llawfeddygaeth thoracig yn gweithredu ar yr ysgyfaint a’r wal yr frest. Mae prif ran eu gwaith ar gleifion â chanser yr ysgyfaint. Daw’r ymgynghoriad i ben ar 27 Awst 2018 

 


Arolwg Fforwm Strategol 50+ y Fro

Grŵp o wirfoddolwyr sy’n cefnogi anghenion pobl hŷn ym Mro Morgannwg yw Fforwm Strategol 50+ y Fro. Nod y grŵp yw rhoi llais effeithiol i bobl dros bum deg oed yn y Fro. Os gwelwch yn dda, cymerwch bum munud i gwblhau'r arolwg yma i lywio ei waith ar gyfer y dyfodol.

 

Cwblhau'r Arolwg

 

Astudiaeth ar y Farchnad Da Byw

Dyma gyfle i ddweud eich dweud am ddyfodol marchnadoedd da byw, hybiau bwyd a chyfleusterau i gynhyrchwyr ym Mro Morgannwg. Dyddiad cau’r arolwg yw 15.06.2018.

 

Cwblhewch yr arolwg yma

 

Cysylltiadau Trafnidiaeth o'r M4 (Cyffordd 34) i'r A48 a Maes Awyr Caerdydd

Ymgynghoriad ar lwybrau arfaethedig ar gyfer ffordd newydd rhwng cyffordd 34 yr M4 a chyffordd Sycamore Cross yr A48.

 

 

Datblygiad Tai Newydd - Gofynion ar gyfer Lleoedd Ysgol

Mae nifer o ddatblygiadau tai newydd yn y Fro. Rydym yn gofyn i drigolion sy'n symud i ddatblygiadau tai newydd i roi gwybod i ni eu gofynion am leoedd ysgol. Darllenwch y llythyr isod os gwelwch yn dda ac yn ymateb i'r arolwg ar-lein.

 

 

 

Ymgynghoriadau diweddar

Dyma rai enghreifftiau diweddar o hyn a ddywedasoch a'r modd yr ydym yn gwrando. 

 

Newidiadau i Gasgliadau Ailgylchu a Gwastraff

Gofynnodd y Cyngor am farn eesyddion ar newidiadau arfaethedig i gasgliadau ailgylchu a gwastraff ar y sail nad yw'r model gwastraff ac ailgylchu presennol a weithredir gan y Cyngor yn gynaliadwy yn y tymor hir. Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu hadolygu a byddant yn cael eu hadrodd i'r Cabinet maes o law.

 

Dyfodol Gwasanaethau'r Cyngor

Esboniad o sefyllfa ariannol y Cyngor a chyfle i drigolion dweud eu dweud. Roedd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o 08 Rhagfyr 2017 tan 19 Ionawr 2018.

 

Cyfleusterau Cymunedol y Rhws

Ymgynghoriad ar sut i ddyrannu cyllid adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol yn Y Rhws. 

 

Strategaeth Celfyddydau

Mae Gwasanaeth Datblygu Celfyddydau Cyngor Bro Morgannwg wedi adolygu ei Strategaeth Celfyddydau.

 

Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri

Ymgynghoriad ar gynnig i drawsnewid addysg uwchradd yn y Barri trwy sefydlu dwy ysgol gyfun rhyw gymysg yn lle'r ddwy ysgol un rhyw gyfredol, sef Barry Comprehensive a Bryn Hafren. Diolch i'r rai ohonoch a wnaeth cymryd yr amser i ymateb i'r arolwg. Mae'r ymatebion yn cael eu hystyried. 

 

Cynllun Gwella Parthau Agored Gogledd Penarth

Mae'r Cyngor yn bwriadu gwella a gwella pedwar o barthau agored yng ngogledd Penarth. Gwahoddir trigolion lleol, disgyblion ysgol ac unrhyw un arall â diddordeb yn nyfodol parthau agored yng ngogledd Penarth eu i ddweud eu dweud.