Top

Brig

Group of peopleYmgynghori

Mae'n hanfodol ein bod yn ymgynghori gyda'n trigolion lleol , busnesau ac ymwelwyr i'n helpu i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl ac yn rhoi gwerth am arian.

 

Mae yna nifer o ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau mewn llywodraeth leol ac rydym am sicrhau bod barn ein trigolion yn un o'r rhain . Er na fyddai'n ymarferol i ymgynghori â'n trigolion am bob peth a wnawn, pan ddaw at y darlun ehangach , byddwn yn gofyn am fewnbwn i'n helpu i wneud y penderfyniadau hynny sy'n effeithio ar bob un ohonom.

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae'r fframwaith yn amlinellu sut y byddwn yn gwella ein hymgysylltiad ac yn cynnig arweiniad ar gyfer staff

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd 

Arolwg Barn y Cyhoedd

Arolwg bob dwy flynedd o tua 1,000 o drigolion y Fro sy'n mesur sut y maent farn am y gwasanaethau a ddarparwn.

Arolwg Barn y Cyhoedd 

Ymgynghoriadau Presennol

Mae ein adran ymgynghoriadau presennol yn cynnwys gwaith y Cyngor yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill sy'n gweithredu yn y Fro.

 

Strategaeth Parcio Drafft

Ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnwys y strategaeth barcio ddrafft ar gyfer Bro Morgannwg. Bydd yr ymgynghoriad yn  Rhedeg o 06 Awst tan 28 Medi 2018. 


Arolwg Fforwm Strategol 50+ y Fro

Grŵp o wirfoddolwyr sy’n cefnogi anghenion pobl hŷn ym Mro Morgannwg yw Fforwm Strategol 50+ y Fro. Nod y grŵp yw rhoi llais effeithiol i bobl dros bum deg oed yn y Fro. Os gwelwch yn dda, cymerwch bum munud i gwblhau'r arolwg yma i lywio ei waith ar gyfer y dyfodol.

 

Cwblhau'r Arolwg

 

 

Datblygiad Tai Newydd - Gofynion ar gyfer Lleoedd Ysgol

Mae nifer o ddatblygiadau tai newydd yn y Fro. Rydym yn gofyn i drigolion sy'n symud i ddatblygiadau tai newydd i roi gwybod i ni eu gofynion am leoedd ysgol. Darllenwch y llythyr isod os gwelwch yn dda ac yn ymateb i'r arolwg ar-lein.

 

 

 

Ymgynghoriadau Blaenorol

Dyma rai enghreifftiau diweddar o hyn a ddywedasoch a'r modd yr ydym yn gwrando. 

 

PSPO - rheoli cŵn

Ymgynghoriad ar orchymyn diogelu mannau cyhoeddus arfaethedig er mwyn disodli is-ddeddfau cyfredol mewn perthynas â rheoli cŵn. Roedd yr ymgynghoriad hwn wedi rhedeg o 27 Mehefin tan 22 Awst 2018. 

 

Cysylltiadau Trafnidiaeth o'r M4 (Cyffordd 34) i'r A48 a Maes Awyr Caerdydd

Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio gydag ymgynghorydd allanol technegol annibynnol i ddatblygu cynigion ar gyfer ffordd newydd yn cysylltu'r M4 â’r A48. Mae hyn yn dilyn astudiaeth ar y cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y ddau a mynediad at Faes Awyr Caerdydd a wnaethpwyd yn 2017. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 17 Gorffennaf 2018. Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad yn cael eu hystyried a chyhoeddir adroddiad maes o law.

 

Newidiadau i Gasgliadau Ailgylchu a Gwastraff

Gofynnodd y Cyngor am farn eesyddion ar newidiadau arfaethedig i gasgliadau ailgylchu a gwastraff ar y sail nad yw'r model gwastraff ac ailgylchu presennol a weithredir gan y Cyngor yn gynaliadwy yn y tymor hir. Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu hadolygu a byddant yn cael eu hadrodd i'r Cabinet maes o law.

 

Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri

Ymgynghoriad ar gynnig i drawsnewid addysg uwchradd yn y Barri trwy sefydlu dwy ysgol gyfun rhyw gymysg yn lle'r ddwy ysgol un rhyw gyfredol, sef Barry Comprehensive a Bryn Hafren. Diolch i'r rai ohonoch a wnaeth cymryd yr amser i ymateb i'r arolwg. Mae'r ymatebion yn cael eu hystyried. 

 

Cynllun Gwella Parthau Agored Gogledd Penarth

Mae'r Cyngor yn bwriadu gwella a gwella pedwar o barthau agored yng ngogledd Penarth. Gwahoddir trigolion lleol, disgyblion ysgol ac unrhyw un arall â diddordeb yn nyfodol parthau agored yng ngogledd Penarth eu i ddweud eu dweud.