Top

Brig

Group of peopleYmgynghori

Mae'n hanfodol ein bod yn ymgynghori gyda'n trigolion lleol , busnesau ac ymwelwyr i'n helpu i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl ac yn rhoi gwerth am arian.

 

Mae yna nifer o ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau mewn llywodraeth leol ac rydym am sicrhau bod barn ein trigolion yn un o'r rhain . Er na fyddai'n ymarferol i ymgynghori â'n trigolion am bob peth a wnawn, pan ddaw at y darlun ehangach , byddwn yn gofyn am fewnbwn i'n helpu i wneud y penderfyniadau hynny sy'n effeithio ar bob un ohonom.

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae'r fframwaith yn amlinellu sut y byddwn yn gwella ein hymgysylltiad ac yn cynnig arweiniad ar gyfer staff

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd 

Arolwg Barn y Cyhoedd

Arolwg bob dwy flynedd o tua 1,000 o drigolion y Fro sy'n mesur sut y maent farn am y gwasanaethau a ddarparwn.

Arolwg Barn y Cyhoedd 

Ymgynghoriadau Presennol

Mae ein adran ymgynghoriadau presennol yn cynnwys gwaith y Cyngor yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill sy'n gweithredu yn y Fro.

 

Sesiynau Galw Heibio Synnwyr o Le y Barri

Mae cyfres o Sesiynau Galw Heibio'n cael eu cynnal yn y Barri'n hwyrach y mis hwn i ddilyn y gweithdai ymgysylltu cymunedol a gynhaliwyd yn gynharach eleni. Maent yn cynnig cyfle i drigolion lleol a grwpiau lleol â diddordeb o bob rhan o’r Barri i drafod yr hyn sydd wedi digwydd hyd yn hyn ac i rannu gwybodaeth am y camau nesaf tuag at greu stori i’r dref a fydd yn helpu i siapio’r gwaith yn y dyfodol o farchnata, brandio ac adfywio'r Barri.


Mae’r Sesiynau Galw Heibio’n cael eu cynnal ddydd Iau 26 Hydref 2017 yn y lleoliadau ac ar yr amseroedd canlynol:

 

  • Canolfan Gelfyddydau Memo, Gladstone Road, Y Barri CF62 8NA, 1:00-3:00pm
  • Oriel Celf Ganolog,  Neuadd y Dref,  Sgwâr y Brenin  Y Barri,  CF63 4RW (mynediad trwy’r llyfrgell), 6:00-8:00pm

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

 

 

Strategaeth Hamdden Drafft

Mae agenda'r Cyngor ar gyfer y gwasanaeth hamdden dros y deng mlynedd nesaf wedi nodi yn y strategaeth yma. Hoffwn i chi ddarllen y strategaeth drafft ac i gyflwyno unrhyw sylwadau trwy ysgrifennu at y cyfeiriad ebost isod. Hoffwn i chi ymateb erbyn 16 Tachwedd 2017.

 

 

 

Cyfleusterau Cymunedol y Rhws

Ymgynghoriad ar sut i ddyrannu cyllid adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol yn Y Rhws. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o 18 Medi 2017 tan 06 Tachwedd 2017.

 

Datblygiad Tai Newydd - Gofynion ar gyfer Lleoedd Ysgol

Mae nifer o ddatblygiadau tai newydd yn y Fro. Rydym yn gofyn i drigolion sy'n symud i ddatblygiadau tai newydd i roi gwybod i ni eu gofynion am leoedd ysgol. Darllenwch y llythyr isod os gwelwch yn dda ac yn ymateb i'r arolwg ar-lein.

 

 

 

Ymgynghoriadau diweddar

Dyma rai enghreifftiau diweddar o hyn a ddywedasoch a'r modd yr ydym yn gwrando. 


Strategaeth Celfyddydau

Mae Gwasanaeth Datblygu Celfyddydau Cyngor Bro Morgannwg yn adolygu ei Strategaeth Celfyddydau ar hyn o bryd.

 

Uwchraddio Ardaloedd Chwarae

Mae'r Cyngor yn buddsoddi £200,000 mewn i uwchraddio tair ardal chwarae yn Y Fro. Diolch i'r rai ohonoch a wnaeth cymryd yr amser i ymateb i'r arolwg. Mae'r ymatebion yn cael eu hystyried. 

 

Ymgynghoriad i wella ac uwchraddio Parc Wordsworth

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn cyllid cyfleusterau cymunedol  Adran 106 o ddatblygwr lleol ym Mhenarth. Bydd y cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio i wella rhai o'r nodweddion a chyfleusterau yn y parc. Diolch i'r rai ohonoch a wnaeth cymryd yr amser i ymateb i'r arolwg. Mae'r ymatebion yn cael eu hystyried. 

 

Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri

Ymgynghoriad ar gynnig i drawsnewid addysg uwchradd yn y Barri trwy sefydlu dwy ysgol gyfun rhyw gymysg yn lle'r ddwy ysgol un rhyw gyfredol, sef Barry Comprehensive a Bryn Hafren. Diolch i'r rai ohonoch a wnaeth cymryd yr amser i ymateb i'r arolwg. Mae'r ymatebion yn cael eu hystyried. 

 

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant

Diolch i'r rai ohonoch chi a wnaeth ymateb i'r arolwg hwn. Nor yr arolwg oedd asesu gofal plant yn y Fro. Bydd yr ymatebion yn helpu ni i wella’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu ar eich cyfer.

 

Trafod Llesiant yn y Fro

Diolch i'r rai ohonoch chi a wnaeth ymateb i'r arolwg ar lesiant. Mae eich ymatebion yn nawr yn cael eu dadansoddi er mwyn oleuo asesiad llesiant y Cyngor. Bydd rhagor o gyfleoedd i gyfrannu at yr asesiad hwn yn cael eu hybu ar ein tudalen 'trafod llesiant'.

 

Cynllun Gwella Parthau Agored Gogledd Penarth

Mae'r Cyngor yn bwriadu gwella a gwella pedwar o barthau agored yng ngogledd Penarth. Gwahoddir trigolion lleol, disgyblion ysgol ac unrhyw un arall â diddordeb yn nyfodol parthau agored yng ngogledd Penarth eu i ddweud eu dweud. Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael eu hystyried. Os caiff y cynlluniau yn eu cymeradwyo, bydd y gwaith gwella yn dechrau yng Ngwanwyn 2017.

 

Gwella Gerddi Gladstone

Roeddwn wedi gofyn i drigolion i rannu eu barn ar sut gallwn wella'r Gerddi Gladstone a beth fydd eu blaenoriaethau ar gyfer y parc. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau a bydd yr ymatebion yn cael eu hystyried cyn gwneud penderfyniad ar sut byddwn yn gwella'r Gerddi. Mae'r awdurdod yn ddiolchgar i bawb a roddodd yr amser i lenwi'r arolwg ac i’r sawl a roddodd eu barn inni.

 

 

Rhannu Hoffi