Top

Brig

Group of peopleYmgynghori

Mae'n hanfodol ein bod yn ymgynghori gyda'n trigolion lleol , busnesau ac ymwelwyr i'n helpu i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl ac yn rhoi gwerth am arian.

 

Mae yna nifer o ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau mewn llywodraeth leol ac rydym am sicrhau bod barn ein trigolion yn un o'r rhain . Er na fyddai'n ymarferol i ymgynghori â'n trigolion am bob peth a wnawn, pan ddaw at y darlun ehangach , byddwn yn gofyn am fewnbwn i'n helpu i wneud y penderfyniadau hynny sy'n effeithio ar bob un ohonom.

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae'r fframwaith yn amlinellu sut y byddwn yn gwella ein hymgysylltiad ac yn cynnig arweiniad ar gyfer staff

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd 

Arolwg Barn y Cyhoedd

Arolwg bob dwy flynedd o tua 1,000 o drigolion y Fro sy'n mesur sut y maent farn am y gwasanaethau a ddarparwn.

Arolwg Barn y Cyhoedd 

Ymgynghoriadau Presennol

Mae ein adran ymgynghoriadau presennol yn cynnwys gwaith y Cyngor yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill sy'n gweithredu yn y Fro.

 

Strategaeth Parcio Drafft

Ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnwys y strategaeth barcio ddrafft ar gyfer Bro Morgannwg. Bydd yr ymgynghoriad yn  o 06 Awst tan 28 Medi 2018. 

 

 

PSPO - rheoli cŵn

Ymgynghoriad ar orchymyn diogelu mannau cyhoeddus arfaethedig er mwyn disodli is-ddeddfau cyfredol mewn perthynas â rheoli cŵn. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o 27 Mehefin tan 22 Awst 2018. 

 

Darparu llawdriniaeth Thoracig Oedolion yn Ne Cymru

Mae Byrddau Iechyd Lleol yn cydweithio i edrych ar y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau llawdriniaeth thoracaidd oedolion yn Ne Cymru. Mae timau llawfeddygaeth thoracig yn gweithredu ar yr ysgyfaint a’r wal yr frest. Mae prif ran eu gwaith ar gleifion â chanser yr ysgyfaint. Daw’r ymgynghoriad i ben ar 27 Awst 2018 

 


Arolwg Fforwm Strategol 50+ y Fro

Grŵp o wirfoddolwyr sy’n cefnogi anghenion pobl hŷn ym Mro Morgannwg yw Fforwm Strategol 50+ y Fro. Nod y grŵp yw rhoi llais effeithiol i bobl dros bum deg oed yn y Fro. Os gwelwch yn dda, cymerwch bum munud i gwblhau'r arolwg yma i lywio ei waith ar gyfer y dyfodol.

 

Cwblhau'r Arolwg

 

 

Datblygiad Tai Newydd - Gofynion ar gyfer Lleoedd Ysgol

Mae nifer o ddatblygiadau tai newydd yn y Fro. Rydym yn gofyn i drigolion sy'n symud i ddatblygiadau tai newydd i roi gwybod i ni eu gofynion am leoedd ysgol. Darllenwch y llythyr isod os gwelwch yn dda ac yn ymateb i'r arolwg ar-lein.

 

 

 

Ymgynghoriadau Blaenorol

Dyma rai enghreifftiau diweddar o hyn a ddywedasoch a'r modd yr ydym yn gwrando. 

 

Cysylltiadau Trafnidiaeth o'r M4 (Cyffordd 34) i'r A48 a Maes Awyr Caerdydd

Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio gydag ymgynghorydd allanol technegol annibynnol i ddatblygu cynigion ar gyfer ffordd newydd yn cysylltu'r M4 â’r A48. Mae hyn yn dilyn astudiaeth ar y cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y ddau a mynediad at Faes Awyr Caerdydd a wnaethpwyd yn 2017. Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 17 Gorffennaf 2018. Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad yn cael eu hystyried a chyhoeddir adroddiad maes o law.

 

Newidiadau i Gasgliadau Ailgylchu a Gwastraff

Gofynnodd y Cyngor am farn eesyddion ar newidiadau arfaethedig i gasgliadau ailgylchu a gwastraff ar y sail nad yw'r model gwastraff ac ailgylchu presennol a weithredir gan y Cyngor yn gynaliadwy yn y tymor hir. Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu hadolygu a byddant yn cael eu hadrodd i'r Cabinet maes o law.

 

Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri

Ymgynghoriad ar gynnig i drawsnewid addysg uwchradd yn y Barri trwy sefydlu dwy ysgol gyfun rhyw gymysg yn lle'r ddwy ysgol un rhyw gyfredol, sef Barry Comprehensive a Bryn Hafren. Diolch i'r rai ohonoch a wnaeth cymryd yr amser i ymateb i'r arolwg. Mae'r ymatebion yn cael eu hystyried. 

 

Cynllun Gwella Parthau Agored Gogledd Penarth

Mae'r Cyngor yn bwriadu gwella a gwella pedwar o barthau agored yng ngogledd Penarth. Gwahoddir trigolion lleol, disgyblion ysgol ac unrhyw un arall â diddordeb yn nyfodol parthau agored yng ngogledd Penarth eu i ddweud eu dweud.