Top

Brig

Group of peopleYmgynghori

Mae'n hanfodol ein bod yn ymgynghori gyda'n trigolion lleol , busnesau ac ymwelwyr i'n helpu i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl ac yn rhoi gwerth am arian.

 

Mae yna nifer o ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau mewn llywodraeth leol ac rydym am sicrhau bod barn ein trigolion yn un o'r rhain . Er na fyddai'n ymarferol i ymgynghori â'n trigolion am bob peth a wnawn, pan ddaw at y darlun ehangach , byddwn yn gofyn am fewnbwn i'n helpu i wneud y penderfyniadau hynny sy'n effeithio ar bob un ohonom.

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae'r fframwaith yn amlinellu sut y byddwn yn gwella ein hymgysylltiad ac yn cynnig arweiniad ar gyfer staff

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd 

Arolwg Barn y Cyhoedd

Arolwg bob dwy flynedd o tua 1,000 o drigolion y Fro sy'n mesur sut y maent farn am y gwasanaethau a ddarparwn.

Arolwg Barn y Cyhoedd 

Ymgynghoriadau Presennol

Mae ein adran ymgynghoriadau presennol yn cynnwys gwaith y Cyngor yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill sy'n gweithredu yn y Fro.

 

Penarth Heights: Priffyrdd a Thrafnidiaeth Gynaliadwy

Dweud eich dweud ar gynigion i wella priffyrdd Winsdor Road/Plassey Street er mwyn gwella mynediad i Ganol Dref Penarth ac i greu mynediad gwell i gerddwyr a beicwyr. 


Arolwg Fforwm Strategol 50+ y Fro

Grŵp o wirfoddolwyr sy’n cefnogi anghenion pobl hŷn ym Mro Morgannwg yw Fforwm Strategol 50+ y Fro. Nod y grŵp yw rhoi llais effeithiol i bobl dros bum deg oed yn y Fro. Os gwelwch yn dda, cymerwch bum munud i gwblhau'r arolwg yma i lywio ei waith ar gyfer y dyfodol.

 

Cwblhau'r Arolwg

 

 

Newidiadau i Gasgliadau Ailgylchu a Gwastraff

Dymuna’r Cyngor glywed eich barn ar newidiadau arfaethedig i ailgylchu a chasgliadau gwastraff, nid yw’r system wastraff bresennol a’r model ailgylchu a weithredir gan y Cyngor yn gynaliadwy yn yr hir dymor. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg tan ddydd Gwener 01 Mehefin 2018.

 

Astudiaeth ar y Farchnad Da Byw

Dyma gyfle i ddweud eich dweud am ddyfodol marchnadoedd da byw, hybiau bwyd a chyfleusterau i gynhyrchwyr ym Mro Morgannwg. Dyddiad cau’r arolwg yw 15.06.2018.

 

Cwblhewch yr arolwg yma

 

Cysylltiadau Trafnidiaeth o'r M4 (Cyffordd 34) i'r A48 a Maes Awyr Caerdydd

Ymgynghoriad ar lwybrau arfaethedig ar gyfer ffordd newydd rhwng cyffordd 34 yr M4 a chyffordd Sycamore Cross yr A48.

 

 

Datblygiad Tai Newydd - Gofynion ar gyfer Lleoedd Ysgol

Mae nifer o ddatblygiadau tai newydd yn y Fro. Rydym yn gofyn i drigolion sy'n symud i ddatblygiadau tai newydd i roi gwybod i ni eu gofynion am leoedd ysgol. Darllenwch y llythyr isod os gwelwch yn dda ac yn ymateb i'r arolwg ar-lein.

 

 

 

Ymgynghoriadau diweddar

Dyma rai enghreifftiau diweddar o hyn a ddywedasoch a'r modd yr ydym yn gwrando. 

 

Dyfodol Gwasanaethau'r Cyngor

Esboniad o sefyllfa ariannol y Cyngor a chyfle i drigolion dweud eu dweud. Roedd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o 08 Rhagfyr 2017 tan 19 Ionawr 2018.

 

Cyfleusterau Cymunedol y Rhws

Ymgynghoriad ar sut i ddyrannu cyllid adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol yn Y Rhws. 

 

Strategaeth Celfyddydau

Mae Gwasanaeth Datblygu Celfyddydau Cyngor Bro Morgannwg wedi adolygu ei Strategaeth Celfyddydau.

 

Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri

Ymgynghoriad ar gynnig i drawsnewid addysg uwchradd yn y Barri trwy sefydlu dwy ysgol gyfun rhyw gymysg yn lle'r ddwy ysgol un rhyw gyfredol, sef Barry Comprehensive a Bryn Hafren. Diolch i'r rai ohonoch a wnaeth cymryd yr amser i ymateb i'r arolwg. Mae'r ymatebion yn cael eu hystyried. 

 

Cynllun Gwella Parthau Agored Gogledd Penarth

Mae'r Cyngor yn bwriadu gwella a gwella pedwar o barthau agored yng ngogledd Penarth. Gwahoddir trigolion lleol, disgyblion ysgol ac unrhyw un arall â diddordeb yn nyfodol parthau agored yng ngogledd Penarth eu i ddweud eu dweud.