Top

Brig

Group of peopleYmgynghori

Mae'n hanfodol ein bod yn ymgynghori gyda'n trigolion lleol , busnesau ac ymwelwyr i'n helpu i ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl ac yn rhoi gwerth am arian.

 

Mae yna nifer o ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau mewn llywodraeth leol ac rydym am sicrhau bod barn ein trigolion yn un o'r rhain . Er na fyddai'n ymarferol i ymgynghori â'n trigolion am bob peth a wnawn, pan ddaw at y darlun ehangach , byddwn yn gofyn am fewnbwn i'n helpu i wneud y penderfyniadau hynny sy'n effeithio ar bob un ohonom.

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae'r fframwaith yn amlinellu sut y byddwn yn gwella ein hymgysylltiad ac yn cynnig arweiniad ar gyfer staff

 

Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd 

Arolwg Barn y Cyhoedd

Arolwg bob dwy flynedd o tua 1,000 o drigolion y Fro sy'n mesur sut y maent farn am y gwasanaethau a ddarparwn.

Arolwg Barn y Cyhoedd 

Ymgynghoriadau Presennol

Mae ein adran ymgynghoriadau presennol yn cynnwys gwaith y Cyngor yn ogystal â chyrff cyhoeddus eraill sy'n gweithredu yn y Fro.

 

Cod Ymarfer Archwilio 

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn lansio ymgynghoriad ynghylch Cod Ymarfer Archwilio diwygiedig, gyda'r nod o lansio Cod Ymarfer Archwilio newydd yn y gwanwyn. Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan 26 Mawrth 2018. Mae manylion llawn yr ymgynghoriad a sut i ymateb ar gael ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru.  

 

Strategaeth Ymgysylltu â Thenantiaid

Mae Cyngor y Fro yn bwriadu cyflwyno Strategaeth Ymgysylltu â Thenantiaid newydd. Gwahoddir tenantiaid, grwpiau tenantiaid a rhanddeiliaid allweddol eraill i ddweud eu dweud ar y strategaeth. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o 25 Ionawr tan 22 Chwefror.


Canllawiau Cynllunio Ategol

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Bro Morgannwg ar 28 Mehefin 2017. Mae'n nodi'r polisïau ar gyfer rheoli datblygu ym Mro Morgannwg ac mae'n sail ar gyfer penderfyniadau ar gyfer cynllunio defnydd tir. Ar hyn o bryd rydym yn ymgynghori ar nifer o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Ategol drafft (CCA) a fydd yn ategu'r polisïau a gynhwysir yn y CDLl. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o ddydd Llun 22 Ionawr tan ddydd Gwener 02 Mawrth 2018.

 

Arolwg Barn Trafnidiaeth Cyhoeddus 

Os ydych chi'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ym Mro Morgannwg, naill ai wasanaethau rheilffyrdd, bws neu wasanaethau trafnidiaeth gymunedol, hoffem glywed gennych. Cwblhewch yr arolwg hwn erbyn dydd Gwener 2 Mawrth. 

 

 

Datblygiad Tai Newydd - Gofynion ar gyfer Lleoedd Ysgol

Mae nifer o ddatblygiadau tai newydd yn y Fro. Rydym yn gofyn i drigolion sy'n symud i ddatblygiadau tai newydd i roi gwybod i ni eu gofynion am leoedd ysgol. Darllenwch y llythyr isod os gwelwch yn dda ac yn ymateb i'r arolwg ar-lein.

 

 

 

Ymgynghoriadau diweddar

Dyma rai enghreifftiau diweddar o hyn a ddywedasoch a'r modd yr ydym yn gwrando. 

 

Dyfodol Gwasanaethau'r Cyngor

Esboniad o sefyllfa ariannol y Cyngor a chyfle i drigolion dweud eu dweud. Roedd yr ymgynghoriad hwn yn rhedeg o 08 Rhagfyr 2017 tan 19 Ionawr 2018.

 

Cyfleusterau Cymunedol y Rhws

Ymgynghoriad ar sut i ddyrannu cyllid adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol yn Y Rhws. 

 

Strategaeth Celfyddydau

Mae Gwasanaeth Datblygu Celfyddydau Cyngor Bro Morgannwg wedi adolygu ei Strategaeth Celfyddydau.

 

Trawsnewid Addysg Uwchradd yn y Barri

Ymgynghoriad ar gynnig i drawsnewid addysg uwchradd yn y Barri trwy sefydlu dwy ysgol gyfun rhyw gymysg yn lle'r ddwy ysgol un rhyw gyfredol, sef Barry Comprehensive a Bryn Hafren. Diolch i'r rai ohonoch a wnaeth cymryd yr amser i ymateb i'r arolwg. Mae'r ymatebion yn cael eu hystyried. 

 

Cynllun Gwella Parthau Agored Gogledd Penarth

Mae'r Cyngor yn bwriadu gwella a gwella pedwar o barthau agored yng ngogledd Penarth. Gwahoddir trigolion lleol, disgyblion ysgol ac unrhyw un arall â diddordeb yn nyfodol parthau agored yng ngogledd Penarth eu i ddweud eu dweud.