Top

Brig

Ymgynghoriad Cemetery Approach: AR GAU

Yn 2012, cymerodd trigolion Bro Morgannwg ran yn yr ymgynghoriad ar ddyfodol darn o dir yn Cemetery Approach yn y Barri.  

 

Adroddwyd canlyniadau'r ymgynghoriad i Gabinet y Cyngor yn ystod hydref 2012, a bellach mae'r Cyngor yn ystyried sut y gall ddarparu rhandiroedd a gardd gymunedol agored – y dewisiadau mwyaf poblogaidd a ddewiswyd gan bobl leol.

 

Yn y misoedd ers hynny, rydym ni wedi trefnu samplau pridd, asesiadau ecoleg a rhag-waith arall er mwyn ein helpu ni i gynllunio’r cam nesaf ar gyfer y safle.  Mae’r gwaith hwn wedi bod i ben erbyn hyn ac rydym ni yn y broses o asesu hyfywedd y gwaith o fwrw ymlaen â’r dewisiadau a nodwyd yn yr ymgynghoriad. 

 

Garages
Land at cemetery approach  

 

Yr Ymgynghoriad

Yn ystod mis Awst a mis Medi, gofynnodd y cyngor i drigolion y Fro beth a ddylid ei wneud â’r ddau ddarn o dir yn Cemetery Approach.  Hwn oedd cam olaf y prosiect ymgynghori a gychwynnodd ym mis Mawrth.

 

Gofynnwyd i’r trigolion fwrw pleidlais ar yr hyn yr oedden nhw’n dymuno ei weld ar y safle.  Rhoddwyd y dewisiadau canlynol iddynt: 

  • Rhandiroedd (gan gynnwys caffi neu siop gymunedol o bosib) 
  • Ardal chwarae
  • Ardal gymunedol agored (gan gynnwys meinciau a gwelyau blodau) 
  • Cyfleusterau eraill yn y fynwent
  • Cyfleusterau Parcio 
  • Cyfleuster addysgiadol ar gyfer ysgolion cynradd lleol 
  • Gardd ecolegol neu fioamrywiaeth 

Hefyd, rhoddwyd y cyfle i drigolion awgrymu dewis arall os oeddent o’r farn nad oedd y rhai a gynigiwyd yn addas.

 

Roedd modd i holl drigolion y Fro fwrw pleidlais yn rhan o'r ymgynghoriad; un ai ar wefan y cyngor neu dros y ffôn drwy ganolfan Cyswllt Un Fro y cyngor. I sicrhau bod y trigolion sy’n byw agosaf at y safle yn ymwybodol o’r ymgynghoriad, dosbarthwyd 1000 o gardiau post, yn cynnwys fersiwn dwyieithog o’r arolwg, i’r cartrefi sydd agosaf at Cemetery Approach. 

 

Daeth 178 o ymatebion i law. Dychwelwyd 138 o ymatebion drwy’r post a chyflwynwyd 40 ar-lein. 

 

Roedd dau ddewis a oedd yn fwy poblogaidd o lawer: 

  • Pleidleisiodd 31% o ymatebwyr am ardd gymunedol agored 
  • Pleidleisiodd 25% o ymatebwyr am randiroedd 

Yn ogystal â gofyn i’r trigolion bleidleisio dros ddewis ar gyfer y safle, gofynnwyd iddynt hefyd pa un a fyddent yn ystyried gwirfoddoli er mwyn helpu i redeg neu i gynnal unrhyw ddatblygiad yn y dyfodol – nododd 34 y cant o’r ymatebwyr y byddent yn fodlon gwirfoddoli.

 

Ar 24 Medi, adroddodd Reolwr Gweithredol y cyngor dros waith cynnal a chadw parciau a thiroedd ganfyddiadau’r ymgynghoriad i gyfarfod anffurfiol Cabinet Cyngor Bro Morgannwg.   Derbyniwyd canfyddiadau’r adroddiad gan yr aelodau hynny a oedd yn bresennol a chyfeirio adran y Gwasanaethau Gweladwy i bennu cynllun o ran sut y gellid cyflawni’r hyn a ddymunir gan y trigolion. 

  
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr ymgynghoriad ar ddyfodol Cemetery Approach cysylltwch â: