Top

Brig

 

Strategaeth Llyfrgelloedd

Menyw yn dewis llyfr mewn llyfrgell

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus

The Vale of Glamorgan Council is undertaking a programme of public engagement on three proposed changes to the library service in the Vale.

 

 

 

Pam mae’r Cyngor yn newid y gwasanaeth llyfrgelloedd?

Mae Cyngor Bro Morgannwg, fel pob cyngor arall, o dan gryn bwysau ariannol oherwydd toriadau yng nghyllid y sector cyhoeddus. Rhagwelwn y bydd yn rhaid arbed oddeutu £32 miliwn yn ystod y tair blynedd nesaf. Mae’r Cyngor wrthi’n ail-lunio ei wasanaethau er mwyn lleddfu ar effaith y pwysau ariannol hyn. Mae’r holl wasanaethau’n cael eu hadolygu ar hyn o bryd ac y mae llawer ohonynt yn debyg o newid o ganlyniad i hynny.

 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu llai o bobl yn ymweld â llyfrgelloedd a llai o lyfrau’n cael eu rhoi ar fenthyg. Gwelwyd yr un duedd yn genedlaethol wrth i arferion darllen newid a mwy o bobl fanteisio ar lyfrau a gwasanaethau llyfrgell ar-lein.

 

Am fod llai a llai o bobl yn defnyddio llyfrgelloedd a thechnoleg yn cael cryn effaith ar ein ffordd o redeg y gwasanaeth erbyn hyn, aethpwyd ati’r llynedd i adolygu gwasanaeth llyfrgelloedd y Fro. Datblygu gwasanaeth llyfrgelloedd ymarferol ar gyfer y dyfodol oedd nod yr arolwg hwn.

 

Esgorodd yr arolwg ar strategaeth newydd ar gyfer llyfrgelloedd. Mae’r strategaeth hon yn cydbwyso’r angen am helpu’r gwasanaeth i leihau costau ar y naill law â’i helpu i ddatblygu ac aros yn adnodd cymunedol bywiol ar y llall. Rydym am osgoi cau llyfrgelloedd fel y gwnaethpwyd mewn siroedd cyfagos. Gwyddom fod rhai o’r newidiadau sy’n cael eu cynnig yn sylweddol, ond, credwn fod y strategaeth hon yn darparu orau ar gyfer cadw llyfrgelloedd y Fro ar agor.

 

Nid yw ‘Busnes fel arfer’ yn ddewis yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni, ac y mae’r strategaeth yn darparu ar gyfer gweddnewid ein dull o gyflwyno rhai gwasanaethau.  Mae hefyd yn cynnig newid oriau agor llyfrgelloedd.

 

Gwyddom fod llyfrgelloedd a gwasanaethau llyfrgelloedd yn bwysig i’n trigolion.  Gan hynny, bwriadwn ymgynghori’n helaeth â defnyddwyr llyfrgelloedd, trigolion lleol, grwpiau cymunedol a deiliaid diddordeb o bob math ynglŷn â’r prif gynigion yn y strategaeth llyfrgelloedd newydd.

 

 

Pa newidiadau sy’n cael eu cynnig?

Mae’r arolwg ar wasanaethau llyfrgelloedd wedi esgor ar bedwar ar ddeg o argymhellion.  Cymeradwywyd un ar ddeg o’r rhain eisoes ac y maent yn y broses o gael eu gweithredu.

 1. Bydd y gwasanaeth llyfrgelloedd yn casglu rhagor o ddata er mwyn dangos ei fod yn cyfrannu i agenda tlodi, a bydd yn dadansoddi data er mwyn cefnogi ceisiadau am grantiau dysgu a datblygu.

 2. Byddwn yn codi taliadau am wasanaethau llyfrgelloedd ar unwaith, ac yn chwilio am ragor o gyfle i gynhyrchu incwm a manteisio ar grantiau.

 3. Byddwn yn sefydlu ‘Grwpiau Cyfeillion’ yn llyfrgelloedd Y Barri, Penarth, Y Bont-faen a Llanilltud Fawr, er mwyn rhoi mwy o gyfle i’r gymuned gofleidio’r gwasanaeth, a hefyd er mwyn cael codi arian ac ymgeisio am grantiau allanol.

 4. Bydd gwasanaethau llyfrgelloedd yn cydweithio’n agos ag adrannau eraill sy’n gyfrifol am ddysgu gydol oes, y celfyddydau a diwylliant, er mwyn archwilio ffyrdd o gynnwys mwy o bobl mewn gweithgareddau digidol ac ehangu addysg ddigidol.

 5. Bydd y gwasanaeth llyfrgelloedd yn datblygu ac yn hyrwyddo e-lyfrau a gwasanaethau digidol ar gyfer ei aelodau.

 6. Byddwn yn gostwng gwerth y gronfa lyfrau o £220,000 i  £195,000 gan arbed £25,000 o Ebrill 2015 ymlaen.

 7. Byddwn yn diweddaru ac yn ehangu gwasanaeth Wi-Fi ein llyfrgelloedd yn ystod 2014/15.

 8. Bydd y gwasanaeth diogelu dros nos yn llyfrgell Y Barri’n cael ei ddisodli gan system TCC yn ystod 2014/15.

 9. Byddwn yn lleihau costau glanhau ym mhob un o lyfrgelloedd y Fro o 20% yn ystod 2014/15.

 10. Byddwn yn buddsoddi £250,000 mewn cynllun i foderneiddio ac adnewyddu Llyfrgell Llanilltud Fawr yn ystod 2014/15, er mwyn sicrhau bod yr amgylchedd a’r gwasanaeth yn darparu ar gyfer anghenion y gymuned.

 11. Byddwn yn buddsoddi £88,000 yn 2015/16 er mwyn ymdrin â lleithder yn llyfrgell Penarth.

Mae’r newidiadau hyn wedi helpu i osod sail ar gyfer gwasanaeth llyfrgelloedd newydd a ffyniannus.  Serch hynny, ni fydd y camau hyn yn ddigon ar gyfer sicrhau dyfodol llyfrgelloedd y Fro yn y tymor hir.

 

Cynigiwyd tri newid arall i’r gwasanaeth llyfrgelloedd. Credwn mai gweithredu’r argymhellion hyn fydd y ffordd orau i ni sefydlu gwasanaeth ymarferol ac osgoi cau llyfrgelloedd.

 

 • Bydd y Cyngor yn mynd ati fesul cam i ddatblygu llyfrgelloedd sy’n cael eu cefnogi neu’u rheoli gan y gymuned, ac yn gweithredu’r cynllun hwn yn llyfrgelloedd Sain Tathan, Dinas Powys, Sili, Gwenfô a’r Rhws.
 • Byddwn yn sicrhau bod oriau agor llyfrgelloedd ar draws y Fro’n cyd-fynd yn nes â’u hadegau prysuraf, er mwyn creu gwasanaeth mwy effeithiol.
 • Byddwn yn bwrw ymlaen â’r cynllun i symud llyfrgell Sain Tathan.

Fel y câi pawb sy’n debyg o deimlo effaith y cynigion hyn gyfle i ddylanwadu ar y broses, byddwn yn cynnal rhaglen ymgynghori gyhoeddus er mwyn casglu sylwadau trigolion a defnyddwyr llyfrgelloedd y Fro.

 

 

Sut caf i fynegi fy marn?

Cynhelir yr ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 13 Hydref 2014 a 31 Rhagfyr 2014. Bydd pob un sydd â diddordeb yn y pwnc yn gallu gwneud eu sylwadau ar bapur, ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb ag aelod o staff drwy ddod i un o’n sesiynau 'galw i mewn'.

 

Byddwn yn darparu llawer iawn o wybodaeth amrywiol er mwyn i ymatebwyr allu gwneud sylwadau goleuedig ar ddyfodol gwasanaeth llyfrgelloedd y Fro.

Ewch i dudalennau llyfrgelloedd cymunedol, oriau agor llyfrgelloedd, ac ail-leoli llyfrgell Sain Tathan i gael mwy o wybodaeth ar y cynigion hyn. Mae dolen i bob un o'r holiaduron ar-lein i'w chael ar waelod y tudalennau hyn o dan y teil 'Sut caf i fynegi barn?'.

 

 

 

Unrhyw gwestiynau?

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r strategaeth llyfrgelloedd, mae croeso i chi gysylltu â ni.